Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Liikmesriigid saavad üle 222 miljoni euro investeeringuteks keskkonna-, looduskaitse- ja kliimameetmetesse

Brüssel, 28. september 2017

Euroopa Komisjon on andnud nõusoleku eraldada keskkonna- ja kliimameetmete programmi LIFE raames ELi eelarvest 222 miljonit eurot, et muuta Euroopa keskkonnasäästlikumaks ja toetada üleminekut vähese CO 2-heitega majandusele.

ELi rahaline panus aitab koondada teisigi investeeringuid, mille tulemusel rahastatakse 20 liikmesriigis 139 uut projekti kokku 379 miljoni euroga.

Euroopa Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella sõnas: „Juba 25 aastat kestnud programmist LIFE rahastatakse ka edaspidi investeeringuid innovaatilistesse projektidesse, millel on suur lisaväärtus inimeste, ettevõtete ja looduse jaoks. Mul on hea meel näha, et programmi abil luuakse turulähedaste tehnoloogialahendustega alus uuele keskkonnahoidlikule ettevõtlusele.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete lisas: „Ajaloolise Pariisi kliimakokkuleppega puhuti juba niigi elavnevatele kliimainvesteeringutele veelgi tuult purjedesse. Nende projektidega kasutame avaliku sektori piiratud vahendeid katalüsaatorina, et aidata kaasata erasektori vahendeid keskkonna kaitsmiseks, kliimamuutustega võitlemiseks ning inimestele puhtama energia tagamiseks. Sellised investeeringud on meie püüdluste saavutamisel otsustavad.“

Ringmajanduse ja vähese CO2-heitega tuleviku rahastamine

Toetusest 181,9 miljonit eurot antakse keskkonna- ja ressursitõhususe, looduse ja elurikkuse ning keskkonnaalase juhtimise ja teabe valdkonna projektidele.

Kooskõlas Euroopa Komisjoni ringmajanduse paketiga aidatakse projektidega liikmesriikidel üle minna ringmajandusele. Projektid hõlmavad näiteks sellise prototüübi katsetamist, mille eesmärk on ehitada bensiinimootoriga autod kulutõhusalt ümber hübriidautodeks (Itaalia), biopõhiste toodete tootmist reoveesetetest (Madalmaad) ning pestitsiidide ja nitraatide veest eemaldamist uutmoodi bioloogilise töötlemise abil (Hispaania). Muude projektidega toetatakse looduse tegevuskava rakendamist, eelkõige Natura 2000 alade majandamist. Samuti pööratakse tähelepanu liikide kaitsele. Näiteks Sloveenia piiriülene projekt peaks aitama peaks aitama päästa eriti ohustatud alpi ilvest väljasuremisohust.

Kliimavaldkonnas investeerib EL 40,2 miljonit eurot, et toetada kliimamuutustega kohanemise, kliimamuutuste leevendamise ning kliimaalase juhtimise ja teabe projekte. Heakskiidetud projektid aitavad saavutada ELi eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2030 vähemalt 40% võrreldes 1990. aasta tasemega. Programmi LIFE vahenditest rahastamine aitab suurendada ka Euroopa ühe tihedaima liiklusega veetee – Belgia Scheldti jõe estuaari – vastupanuvõimet, arendada kõrbetormide prognoosimise vahendeid ning vähendada soojussaare mõju linnades.

  • Programmi LIFE 59 keskkonna ja ressursitõhususe projektidesse investeeritakse 134,6 miljonit eurot, millest 73,0 miljonit tuleb Euroopa Liidult. Nende projektide viis teemavaldkonda on õhk, keskkond ja tervis, ressursitõhusus, jäätmed ning vesi. Ainuüksi 15 ressursitõhususprojektile on ette nähtud 37,9 miljonit eurot, et aidata Euroopal sujuvamalt ringmajandusele üle minna.
  • 39 looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektiga toetatakse looduse tegevuskava, linnu- ja elupaikade direktiivi ning ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020 rakendamist. Nende kogueelarve on 135,5 miljonit eurot, millest ELi panus on 90,9 miljonit eurot.
  • 14 keskkonnaalase juhtimise ja teabe projekti sisu on keskkonnateemaline teavitustöö. Nende kogueelarve on 30,2 miljonit eurot, millest ELi panus on 18 miljonit eurot.
  • 12 kliimamuutustega kohanemise projekti investeeritakse 42,6 miljonit eurot, millest EL annab 20,6 miljonit. Nende projektide kuus teemavaldkonda on ökosüsteemipõhine kohanemine, tervis ja heaolu, mägi- ja saarepiirkondade kohanemine (rõhuasetus on põllumajandussektoril), linnapiirkondade kohanemine ja linnaplaneerimine, haavatavuse hindamine ja kohanemisstrateegiad ning vesi (kaasa arvatud üleujutuste ohjamine, rannikualad ja kõrbestumine).
  • 9 kliimamuutuste leevendamise projekti eelarve on kokku 25,7 miljonit eurot, millest 13,6 miljonit tuleb ELilt. Toetust antakse hea tava ning katse- ja näidisprojektidele kolmes teemavaldkonnas – tööstus, kasvuhoonegaaside arvestus ja nendega seotud aruandlus ning maakasutus, metsandus ja põllumajandus.
  • 6 kliimaalase juhtimise ja teabe projekti eesmärk on täiustada juhtimismeetodeid ja suurendada teadlikkust kliimamuutustest. Nende projektide kogueelarve on 10,4 miljonit eurot, millest ELi panus on 6 miljonit eurot.

Projektide kirjeldus ja üksikasjalikum teave on esitatud pressiteate lisas.

Taustteave

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. Seda on rakendatud alates 1992. aastast ning selle kaudu on kaasrahastatud rohkem kui 4500 projekti kogu ELis ja kolmandates riikides. Programmi raames on projektidele eraldatud üle 9 miljardi euro, millest üle 4 miljardi keskkonna ja kliima kaitseks. Pidevalt on töös

umbes 1100 projekti. Programmi LIFE eelarve aastateks 2014–2020 on 3,4 miljardit eurot jooksevhindades ning see jaguneb keskkonna ja kliimameetmete allprogrammideks.

Lisateave programmi LIFE kohta

Lisa

Programm LIFE

Asjakohaste riigiasutuste kontaktandmed leiate siit.

IP/17/3429

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar