Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Investeringer for 222 mio. EUR i miljø, natur og klima i medlemsstaterne

Bruxelles, den 28. september 2017

Europa-Kommissionen har godkendt en investeringspakke på 222 mio. EUR fra EU-budgettet til støtte for Europas overgang til en mere bæredygtig fremtid med lavere emissioner under Life-programmet for miljø- og klimaindsatsen.

Tilførslen af EU-midler vil mobilisere yderligere investeringer, således at i alt 379 mio. EUR vil gå til 139 nye projekter i 20 medlemsstater.

EU's kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler: "I sit 25. år investerer Life-programmet fortsat i innovative projekter med en stor merværdi for mennesker, virksomheder og naturen. Det glæder mig at se, at programmet forvandler næsten markedsklare teknologier til nye, grønne virksomheder".

EU's kommissær med ansvar for klima og energi, Miguel Arias Cañete, udtaler: "Den historiske klimaaftale fra Paris har givet vind i sejlene på de allerede stigende klimasmarte investeringer. Med disse projekter bruger vi de begrænsede offentlige midler som en katalysator: Vi frigør private midler til at beskytte miljøet, bekæmpe klimaændringer og give borgerne renere energi. Denne type investeringer er af afgørende betydning, hvis vi vil omsætte vores ambitioner til handling".

Finansiering af en fremtid med cirkulær økonomi og lave emissioner

181,9 mio. EUR vil blive tildelt projekter inden for miljø og ressourceeffektivitet, natur og biodiversitet samt miljøforvaltning og -information.

I overensstemmelse med Europa-Kommissionens pakke om cirkulær økonomi vil projekterne hjælpe medlemsstaterne i deres overgang til en mere cirkulær økonomi. Blandt projekterne er: afprøvning af en italiensk prototype, som på omkostningseffektiv måde kan omdanne benzinbiler til hybridbiler, skabelse af biobaserede produkter fra spildevandsslam i Nederlandene og anvendelse af en ny biologisk behandling til at fjerne pesticider og nitrater fra vand i det sydlige Spanien. Andre projekter understøtter gennemførelsen af handlingsplanen for naturen, navnlig forvaltningen af Natura 2000-områder. Beskyttelsen af arter er endnu et fokusområde, f.eks. i det grænseoverskridende projekt for at bevare den yderst truede slovenske los.

På klimaområdet vil EU investere 40,2 mio. EUR til støtte for projekter inden for tilpasning til og modvirkning og forvaltning af klimaændringer samt oplysning herom. De udvalgte projekter understøtter EU's mål om at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 40 % i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Life-midlerne vil også bidrage til at forbedre modstandsdygtigheden i Westerschelde i Belgien, der er en af de travleste vandveje i Europa, til at udvikle værktøjer til at forudsige storme med ørkenstøv og at modvirke varmeøeffekten i byer.

  • 59 Life-projekter inden for miljø og ressourceeffektivitet vil mobilisere 134,6 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 73,0 mio. EUR. Disse projekter dækker tiltag inden for fem tematiske områder: luft, miljø og sundhed, ressourceeffektivitet, affald og vand. Alene de 15 projekter vedrørende ressourceeffektivitet vil mobilisere 37,9 mio. EUR til Europas overgang til en mere cirkulær økonomi.
  • 39 Life-projekter inden for natur og biodiversitet støtter gennemførelsen af handlingsplanen for naturen, fugledirektivet og habitatdirektivet og EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020. Deres samlede budget er på 135,5 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 90,9 mio. EUR.
  • 14 Life-projekter inden for miljøforvaltning og -information vil øge bevidstheden om miljøspørgsmål. Deres samlede budget er på 30,2 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 18 mio. EUR.
  • 12 Life-projekter inden for tilpasning til klimaændringer vil mobilisere 42,6 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 20,6 mio. EUR. Disse aktivitetstilskud ydes til projekter inden for seks tematiske områder: økosystembaseret tilpasning, sundhed og trivsel, tilpasning i bjergområder/øområder med fokus på landbrugssektoren, tilpasning/planlægning i byområder, sårbarhedsvurderinger/tilpasningsstrategier og vand (herunder oversvømmelseshåndtering, kystområder og ørkendannelse).
  • 9 Life-projekter inden for modvirkning af klimaændringer har et samlet budget på 25,7 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 13,6 mio. EUR. Disse aktivitetstilskud ydes til pilot- og demonstrationsprojekter samt projekter vedrørende bedste praksis inden for de følgende tre tematiske områder: industri, drivhusgasregnskaber eller -rapportering og arealanvendelse/skovbrug/landbrug.
  • 6 Life-projekter inden for forvaltning og information vedrørende klima vil give en bedre forvaltning og øge bevidstheden om klimaændringer. Deres samlede budget er på 10,4 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 6 mio. EUR.

Beskrivelser af disse projekter og yderligere oplysninger kan læses i bilaget til denne pressemeddelelse.

Baggrund

Life-programmet er EU's finansieringsinstrument til miljø- og klimaindsatsen. Det har været aktivt siden 1992 og har været med til at finansiere over 4 500 projekter i hele EU og i tredjelande. Life-programmet har mobiliseret over 9 mia. EUR og bidraget med over 4 mia. EUR til miljø- og klimabeskyttelse. På ethvert givet tidspunkt er der omtrent

1 100 projekter i gang. Budgettet for Life-programmet for 2014-2020 er fastsat til 3,4 mia. EUR i løbende priser og omfatter et underprogram for miljøet og et underprogram for klimaindsatsen.

Oplysninger om Life:

Bilag

Life-programmet

De relevante nationale myndigheders kontaktoplysninger kan ses her.

IP/17/3429

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar