Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Над 222 млн. евро инвестиции за действия в областта на околната среда и климата в държавите членки

Брюксел, 28 септември 2017 r.

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 222 млн. евро в рамките на програма LIFE за околната среда и действията по климата в подкрепа на прехода на Европа към по-устойчиво и нисковъглеродно бъдеще.

С него ще се стимулират допълнителни инвестиции и така ще се осигури финансиране на обща стойност 379 млн. евро за 139 нови проекта в 20 страни от ЕС.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „В своята 25-та година програма LIFE продължава да инвестира в иновативни проекти с висока добавена стойност за хората, предприятията и природата. Радвам се, че програмата превръща близки до пазара технологии в нов, зелен бизнес.

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете добави: Историческото Парижко споразумение относно изменението на климата даде тласък на вече набиращите скорост инвестиции в благоприятни за климата технологии. В настоящите проекти използваме ограничените публични финанси като катализатор — мобилизираме частно финансиране за опазване на околната среда, борба с изменението на климата и осигуряване на по-чиста енергия за нашите граждани. Този вид инвестиции са от ключово значение, ако искаме да се премине от амбиции към реални действия.

Финансиране на кръгово и нисковъглеродно бъдеще

Със 181,9 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на околната среда, ресурсната ефективност, природата, биоразнообразието и свързаните с околната среда управление и информация.

В съответствие с пакета от мерки за кръговата икономика на Европейската комисия, проектите ще помогнат на държавите членки в процеса на преход към кръгова икономика. Примерите за проекти включват: изпитване на италиански прототип, чрез който бензиновите автомобили биха могли да се преобразуват по рентабилен начин в хибридни превозни средства, създаване на продукти на биологична основа от утайки от отпадни води в Нидерландия и извършване на нова биологична обработка за премахване на пестициди и нитрати от водата в Южна Испания. Други проекти ще подкрепят прилагането на Плана за действие за природата, по-специално управлението на мрежата „Натура 2000“. Друг важен акцент е опазването на биологичните видове, като например в словенския трансграничен проект в помощ на оцеляването на силно застрашени алпийски видове рис.

В областта на действията за климата ЕС ще инвестира 40,2 млн. евро за подпомагане на адаптацията към изменението на климата, смекчаването на последиците и на проекти за управление и информация. Избраните проекти подкрепят целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Финансиране по програма LIFE ще бъде отпуснато и за повишаване на устойчивостта на един от най-натоварените водни пътища — устието на река Шелда в Белгия, за разработване на инструменти за прогнозиране на пустинни пясъчни бури и за противодействие на ефекта на градския топлинен остров.

  • В 59-те проекта по приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ на програма LIFE ще бъдат инвестирани 134,6 млн. евро, от които ЕС ще осигури 73 млн. евро. Тези проекти обхващат действия в пет тематични области: въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност, отпадъци и вода. Само за 15-те проекта за ресурсна ефективност ще бъдат изразходени 37,9 млн. евро, които ще подпомогнат прехода на Европа към кръгова икономика.
  • С 39-те проекта по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ ще се подкрепи прилагането на плана за действие за природата, директивите за птиците и местообитанията и стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. Тяхната обща стойност е 135,5 млн. евро, като ЕС ще осигури 90,9 млн. евро.
  • С 14-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната среда“ ще се повишава осведомеността по въпросите на околната среда. Тяхната обща стойност е 30,2 млн. евро, като ЕС ще осигури 18 млн. евро.
  • В 12-те проекта по приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“ ще бъдат инвестирани 42,6 млн. евро, от които ЕС ще предостави 20,6 млн. евро. Средствата се отпускат за проекти в шест тематични области: адаптиране, основаващо се на екосистемите, здраве и благосъстояние, адаптация в планински/островни райони с акцент върху сектора на селското стопанство, адаптация/планиране в градовете, оценки на уязвимостта/стратегии за адаптация и води (включително управление на наводнения, крайбрежни райони и опустиняване).
  • 9-те проекта по приоритетна област „Смекчаване на изменението на климата“ са с общ бюджет от 25,7 млн. евро, като приносът на ЕС е 13,6 млн. евро. Тези средства са отпуснати за проекти за добри практики и за демонстрационни и пилотни проекти в три тематични области – промишленост, отчитане/докладване на нивата на парникови газове и земеползване/горско стопанство/земеделие.
  • С 6-те проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“ ще се подобрява управлението и ще се повишава осведомеността за климатичните промени. Тяхната обща стойност е 10,4 млн. евро, като ЕС ще осигури 6 млн. евро.

Описания на проектите и повече информация ще намерите в приложението към това съобщение за медиите.

Контекст

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и действията по климата. Тя действа от 1992 г. и по нея са съфинансирани над 4500 проекта в целия ЕС и в страни извън него, като са мобилизирани 9 млрд. евро и са предоставени 4 млн. евро за опазване на околната среда и климата. Във всеки един момент

се работи по около 1100 проекта. Бюджетът на програма LIFE за периода 2014 — 2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени, като тя има две подпрограми – за околната среда и за действията в областта на климата.

Повече информация за програма LIFE

Приложение

Програма LIFE

Координати за връзка с компетентните национални органи

IP/17/3429

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar