Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen: att bevara och stärka Schengen för förbättrad säkerhet och skydd av EU:s friheter

Bryssel den 27 september 2017

.

1

I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om åtgärder för att bevara och stärka Schengenområdet, något som Jean-Claude Juncker aviserade i sin avsiktsförklaring den 13 september. Kommissionen föreslår en uppdatering av kodexen om Schengengränserna i syfte att anpassa reglerna om tillfälligt återinförande av inre gränskontroller till dagens behov när det gäller att möta nya och rådande allvarliga hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Bättre rättssäkerhetsgarantier införs också för att se till att gränskontroller vid de inre gränserna förblir undantagsåtgärder, dvs. en sista utväg som endast får användas om det är nödvändigt och står i proportion till hotet och under förutsättning att påverkan på den fria rörligheten blir begränsad. Kommissionen publicerar också ett meddelande om de åtgärder som redan vidtagits mot säkerhetsutmaningar vid de yttre gränserna och inom Schengenområdet samt en rekommendation till medlemsländerna om hur befintliga regler om tillfälliga gränskontroller vid behov kan tillämpas på bästa sätt.

– De regler i kodexen om Schengengränserna som handlar om återinförande av inre gränskontroller togs fram i en annan tid med andra utmaningar, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. De exceptionella omständigheter som vi ser i dag, såsom det ökade terroristhotet, gör att vi nu lägger fram ett förslag om en kodex som är bättre anpassad till dagens förhållanden. Medlemsländerna bör ha möjlighet att agera i exceptionella situationer när den allmänna ordningen och inre säkerheten är allvarligt hotade. Samtidigt bör de endast få vidta åtgärder inom ramen för strikta villkor. På detta sätt säkerställer vi fri rörlighet samtidigt som vi främjar säkerhet inom Schengen.

– Schengensamarbetet är en av de största milstolparna i det europeiska integrationsprojektet och vi är fast beslutna att skydda, bevara och stärka det, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Avsaknaden av inre gränskontroller utgör själva kärnan i Schengensamarbetet. Men i gemensamma områden utan gränskontroller är det vanligt med säkerhetsproblem. Därför måste vi göra allt för att bevara den känsliga balansen mellan fri rörlighet å ena sidan, och säkerhet, å den andra. En sådan balans kan endast uppnås genom ett samordnat och enat Schengen, som även bör innefatta Rumänien och Bulgarien.

– EU:s medlemsländer bör under exceptionella omständigheter ha möjlighet att vidta åtgärder för att stärka sin säkerhet. Detta bör ske inom ramen för ett regelverk där hänsyn tas till Schengenområdets stora betydelse och fördelar, säger Julian King, kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen.

Under de senaste åren har kommissionen vidtagit en rad åtgärder för att öka säkerheten inom Schengenområdet och för att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna. Kodexen om Schengengränserna har vid flera tillfällen ändrats för att säkerställa att den fortsätter att fylla sitt syfte. Medlemsländerna har använt sig av Schengenreglerna för att införa tillfälliga kontroller. Dessa har omfattas av fastställda tidsfrister och stränga villkor samtidigt som Schengensystemets övergripande syfte har värnats. Hittills har de verktyg som stått till buds tjänat Europa väl, men i ljuset av nya säkerhetsutmaningar behöver kodexen om Schengengränserna uppdateras med förlängda tidsfrister för inre gränskontroller i kombination med bättre skyddsmekanismer, Det förslag som kommissionen i dag lägger fram innebär en uppdatering av reglerna samtidigt som man säkerställer att reglerna tillämpas mer effektivt och endast under exceptionella omständigheter som en sista utväg när det är nödvändigt och står i proportion till hotet. De förstärkta reglerna skärper också medlemsländernas skyldighet att samarbeta med sina grannmedlemsländer i syfte att minska påverkan på den fria rörigheten. 

För att förbättra den gemensamma tillämpningen av kodexen och Schengenreglerna i allmänhet, och som en påminnelse om Jean-Claude Junckers uppmaning i hans linjetal, uppmanar meddelandet rådet att nu besluta att fullt ut integrera Bulgarien och Rumänien i Schengenområdet och att Kroatien ska bli fullvärdig medlem så snart landet uppfyller alla kriterier.

En förbättrad Schengenkodex för att möta dagens hot

De gällande reglerna om tillfälliga gränskontroller vid de inre gränserna har i de allra flesta fall visat sig vara tillräckliga. Däremot har de tidsfrister som föreskrivs i lagstiftningen inte alltid varit tillräckliga när medlemsländer ställts inför nya allvarliga hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Kommissionen föreslår därför att tidsfristerna i artiklarna 25 och 27 i Schengenkodexen ändras från sex månader till ett år samtidigt som striktare rättssäkerhetsgarantier införs, bland annat när det gäller medlemsländernas skyldighet att bedöma huruvida alternativa åtgärder skulle vara effektivare mot det aktuella hotet samt skyldigheten för medlemsländerna att lämna in en detaljerad riskbedömning.

Enligt dagens förslag kommer medlemsländerna också att ha möjlighet att i undantagsfall förlänga kontrollerna om samma hot kvarstår efter ett år och om proportionerliga exceptionella nationella åtgärder inom territoriet, exempelvis undantagstillstånd, har vidtagits för att hantera hotet. En sådan förlängning kommer att kräva en rådsrekommendation som måste beakta ett yttrande från kommissionen och kommer att strikt begränsas till sexmånadersperioder med möjlighet till förlängning högst tre gånger upp till en maximal period av två år.

I väntan på antagandet av dessa lagstiftningsändringar utfärdar kommissionen i dag, i form av en rekommendation, också riktlinjer för medlemsländerna om bättre tillämpningen av befintliga Schengenregler. Medlemsländerna påminns om att tillfälliga inre gränskontroller även i fortsättningen måste vara en undantagsåtgärd som används som sista utväg, att påverkan på den fria rörligheten bör vara begränsad och att alternativa åtgärder såsom poliskontroller och gränsöverskridande samarbeten bör prioriteras. Medlemsländerna måste regelbundet utvärdera eventuella tillfälliga kontroller, informera och samverka med andra berörda medlemsstater och avstå från alla omotiverade åtgärder.

Slutligen är det nu hög tid att Bulgarien och Rumänien blir fullvärdiga Schengenmedlemmar så att medlemsländerna tillsammans i ett starkare Schengenområde kan möta hoten som en enad front. Rådet bör besluta att godkänna Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengen och avskaffa de inre gränskontrollerna mellan dessa båda länder och dess EU-grannar. Bulgarien och Rumänien har demonstrerat sin förmåga att skydda EU:s yttre gränser och bör därför bli medlemmar i det inre gränsfria området.

Bakgrund

Schengenområdet är världens största passfria område. Det gör det möjligt för över 400 miljoner EU-medborgare såväl som besökare att röra sig fritt och för varor och tjänster att flöda obehindrat. Schengen är en av de största milstolparna i det europeiska integrationsprojektet och det bör värnas och bevaras.

Sedan grundandet har Schengenområdet ställts inför olika typer av utmaningar och hot. Schengensystemet i vidare bemärkelse har upprätthållits genom Schengenreglerna vilka har gjort det möjligt att möta utmaningar. Exempelvis gjorde tillströmningen av irreguljära migranter och svårigheter att förvalta de yttre gränserna i Grekland att kommissionen aktiverade artikel 29 i kodexen om Schengengränserna. Detta gjorde det möjligt för de fem mest berörda länderna (Österrike, Danmark, Tyskland, Norge och Sverige) att återinföra gränskontroller på grundval av en detaljerad Schengenutvärdering från kommissionens sida.

Läs mer

Frågor och svar: Att bevara och stärka Schengenområdet

Meddelande om att bevara och stärka Schengen

Förordning om ändring av reglerna för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna

Rekommendation om genomförandet av bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna avseende tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna i Schengenområdet

Faktablad: Schengenreglerna förklaras – september 2017

Meddelande: Att återvända till till Schengen – en färdplan

 

 

IP/17/3407

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar