Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pranešimas apie Sąjungos padėtį. Šengeno erdvės išsaugojimas ir stiprinimas siekiant padidinti saugumą ir apsaugoti Europos laisves

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 27 d.

.

1

Kaip rugsėjo 13 d. ketinimų rašte paskelbė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, šiandien Europos Komisija siūlo Šengeno erdvės išsaugojimo ir stiprinimo priemones. Komisija siūlo atnaujinti Šengeno sienų kodeksą, kad laikinos vidaus sienų kontrolės taisyklės būtų pritaikytos prie dabartinių poreikių, siekiant reaguoti į kintančias ir nuolatines dideles grėsmes viešajai tvarkai arba vidaus saugumui. Be to, nustatomos tvirtesnės procedūrinės apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti, kad pasienio kontrolė prie vidaus sienų būtų išskirtinė priemonė, taikoma tik kraštutiniu atveju, jei tai būtina ir proporcinga, siekiant sumažinti poveikį laisvam judėjimui. Be to, Komisija skelbia komunikatą dėl priemonių, kurių jau buvo imtasi siekiant šalinti saugumo problemas prie išorės sienų ir Šengeno erdvėje, taip pat rekomendaciją valstybėms narėms, kaip prireikus geriau taikyti dabartines laikinos vidaus sienų kontrolės taisykles.

Pirmasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šengeno sienų kodekso vidaus sienų kontrolės atnaujinimo taisyklės sukurtos skirtingu metu, kai problemos buvo kitos. Dėl išskirtinių dabartinių aplinkybių, kaip antai dėl padidėjusios terorizmo grėsmės, siūlome Šengeno sienų kodeksą, kuris dabar labiau atitiks paskirtį. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama imtis veiksmų išskirtiniais atvejais, kai kyla didelė grėsmė jų viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Be to, jos turėtų veikti tik laikydamosi griežtų sąlygų. Taip Šengeno erdvėje užtikrinsime judėjimo laisvę ir didinsime saugumą.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Šengeno erdvė yra vienas didžiausių Europos integracijos laimėjimų, esame visapusiškai pasiryžę užtikrinti, išsaugoti ir sustiprinti laisvą asmenų judėjimą. Vidaus sienų kontrolės nebuvimas yra Šengeno erdvės esmė. Tačiau bendroje erdvėje be vidaus sienų kontrolės saugumo problemos irgi bendros. Todėl turime imtis visų įmanomų priemonių, kad išsaugotume tinkamą laisvo judėjimo bei judumo ir saugumo pusiausvyrą. Tai pasiekti galėsime tik taikydami koordinuotą jungtinę Šengeno sistemą, kuriai turėtų priklausyti ir Rumunija bei Bulgarija.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas sakė: „ES valstybės narės turėtų turėti galimybę imtis savo saugumo stiprinimo priemonių – išskirtinėmis aplinkybėmis ir laikydamosi principų, kuriais atsižvelgiama į didžiulę Šengeno erdvės svarbą ir naudą.“

Pastaraisiais metais Komisija ėmėsi veiksmų, kad padidintų Šengeno erdvės saugumą ir sustiprintų savo išorės sienų valdymą. Šengeno sienų kodeksas jau keletą kartų buvo iš dalies pakeistas, siekiant užtikrinti, kad jis toliau atitiktų paskirtį. Valstybės narės taikė Šengeno taisykles, kad tam tikram numatytam laikui pagal nustatytas sąlygas įvestų laikiną kontrolę, užtikrindamos ir išsaugodamos platesnį Šengeno sistemos veikimą. Šios priemonės iki šiol Europai buvo labai naudingos, tačiau, atsižvelgiant į naujas saugumo problemas, Šengeno sienų kodeksą reikia atnaujinti, kad būtų prailginti vidaus sienų kontrolės terminai ir užtikrintos tvirtesnės apsaugos priemonės. Šiandien teikiamais Komisijos pasiūlymais atnaujinamos taisyklės ir kartu užtikrinama, kad jos būtų taikomos veiksmingiau ir tik kraštutiniu atveju, jei tai būtina ir proporcinga. Sugriežtintomis taisyklėmis taip pat bus sustiprinta prievolė bendradarbiauti su kaimyninėmis valstybėmis narėmis, visų pirma siekiant kuo labiau sumažinti poveikį laisvam judėjimui. 

Be to, siekiant pagerinti bendrą Šengeno sienų kodekso ir platesnių Šengeno taisyklių taikymą, atsižvelgiant į Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio raginimą, pateiktą Pranešime apie Sąjungos padėtį, komunikate Tarybos prašoma priimti sprendimą dėl visiško Bulgarijos ir Rumunijos integravimo į Šengeno erdvę ir užtikrinti, kad Kroatija taptų visateise nare, kai tik bus įvykdyti visi kriterijai.

Patobulintas Šengeno sienų kodeksas, padedantis šalinti dabartines grėsmės

Nors dabartinių laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo taisyklių daugeliu atvejų pakako, teisės aktuose numatyti terminai kartais gali būti nepakankami, kai valstybės narės yra priverstos kovoti su kintančiomis didelėmis grėsmėmis viešajai tvarkai ar vidaus saugumui. Todėl Komisija siūlo pakoreguoti pagal Šengeno sienų kodekso 25 ir 27 straipsnius taikomus terminus – pratęsti juo iki vienų metų (vietoje šešių mėnesių), ir kartu nustatyti griežtesnes procedūrines apsaugos priemones, įskaitant valstybių narių prievolę įvertinti, ar nustatytą grėsmę būtų galima veiksmingiau pašalinti taikant alternatyvias priemones, ir pateikti išsamų rizikos vertinimą.

Pradėjus taikyti šiandien pateiktus pasiūlymus valstybės narės galės nuspręsti išskirtinėmis aplinkybėmis pratęsti kontrolę, jeigu ta pati grėsmė išlieka ilgiau nei vienus metus ir kai šiai grėsmei šalinti jų teritorijoje taip pat imtasi proporcingų išskirtinių nacionalinių priemonių, pavyzdžiui, nustatyta nepaprastoji padėtis. Tokiam pratęsimui reikėtų Tarybos rekomendacijos, kurioje turėtų būti atsižvelgta į Komisijos pateiktą nuomonę. Kontrolė būtų pratęsiama griežtai ne ilgesniems nei 6 mėnesių laikotarpiams, ne daugiau kaip tris kartus – visas laikotarpis neturėtų būti ilgesnis nei dveji metai.

Kol bus priimti šie teisės aktų pakeitimai, šiandien Komisija taip pat skelbia rekomendaciją valstybėms narėms, kaip geriau taikyti esamas Šengeno taisykles. Valstybėms narėms primenama, kad laikina vidaus sienų kontrolė turėtų būti išskirtinė priemonė, kurios gali būti imamasi tik kraštutiniu atveju, poveikis laisvam judėjimui turėtų būti ribotas ir pirmenybė turėtų būti teikiama alternatyvioms priemonėms, pavyzdžiui, policijos patikrinimams ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Valstybės narės laikiną kontrolę turi reguliariai vertinti, taip pat turi nuolat informuoti kitas susijusias valstybes nares ir su jomis bendradarbiauti ir nesiimti nepagrįstų priemonių.

Galiausiai tam, kad valstybės narės stipresnėje Šengeno erdvėje galėtų drauge kovoti su grėsmėmis, pats laikas Bulgarijai ir Rumunijai tapti visateisėmis Šengeno erdvės narėmis. Taryba turėtų priimti sprendimą patvirtinti jų prisijungimą prie Šengeno erdvės ir panaikinti vidaus sienų kontrolę tarp šių dviejų valstybių narių ir jų kaimyninių ES valstybių narių. Bulgarija ir Rumunija įrodė gebančios apsaugoti ES išorės sienas, todėl jos turėtų tapti mūsų vidaus erdvės be sienų narėmis.

Pagrindiniai faktai

Šengeno erdvė yra didžiausia pasaulyje erdvė, kurioje galima laisvai keliauti. Užtikrinamas laisvas daugiau nei 400 mln. ES piliečių, taip pat lankytojų ir prekių bei paslaugų judėjimas. Šengeno erdvė yra vienas didžiausių Europos integracijos laimėjimų, kurį reikia puoselėti ir išsaugoti.

Nuo pat Šengeno erdvės sukūrimo joje kilo įvairių problemų ir grėsmių. Šengeno taisyklėmis buvo užtikrinamas platesnis Šengeno sistemos veikimas ir pagal jas buvo galima spręsti problemas. Pavyzdžiui, dėl neteisėtų migrantų antrinio judėjimo ir išorės sienų valdymo trūkumų Graikijoje Komisija pritaikė Šengeno sienų kodekso 29 straipsnyje nustatytą procedūrą: remiantis Komisijos atliktu išsamiu Šengeno acquis įvertinimu, penkiose labiausiai susijusiose šalyse (Austrijoje, Danijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Švedijoje) laikinai atnaujinta vidaus sienų kontrolė.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai: Šengeno erdvės išsaugojimas ir stiprinimas

Komunikatas dėl Šengeno erdvės išsaugojimo ir stiprinimo

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos laikino sienų kontrolės atnaujinimo prie vidaus sienų taisyklės

Rekomendacija dėl Šengeno sienų kodekso nuostatų dėl laikino sienų kontrolės atnaujinimo prie vidaus sienų Šengeno erdvėje įgyvendinimo

Informacijos suvestinė: Šengeno taisyklių paaiškinimas, 2017 m. rugsėjo mėn.

Komunikatas „Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų. Veiksmų planas“

 

 

IP/17/3407

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar