Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila: Schengen-alueen säilyttäminen ja vahvistaminen parantaa turvallisuutta ja turvaa Euroopan vapaudet

Bryssel 27. syyskuuta 2017

.

1

Kuten puheenjohtaja Juncker ilmoitti aiekirjeessään 13. syyskuuta, Euroopan komissio on tänään ehdottanut toimia Schengen-alueen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Komissio ehdottaa Schengenin rajasäännöstön päivittämistä, jotta väliaikaisia rajatarkastuksia koskevat säännöt vastaisivat paremmin nykyisiä tarpeita, kun reagoidaan yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uudenlaisiin tai pitkäaikaisiin uhkiin. Myös menettelytapasääntöjä lujitettaisiin sen varmistamiseksi, että sisärajatarkastukset pysyvät viime käden poikkeuskeinona ja että niitä käytetään ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä ja oikeasuhteista, jotta ne eivät vaikuttaisi liikaa vapaaseen liikkuvuuteen. Komissio antaa lisäksi tiedonannon toimista, joita ulkorajojen ja Schengen-alueen turvallisuushaasteiden suhteen on jo toteutettu, sekä suosituksen jäsenvaltioille nykyisten väliaikaisia rajatarkastuksia koskevien sääntöjen entistä paremmasta soveltamisesta tarpeen vaatiessa.

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans huomauttaa, että Schengenin rajasäännöstön säännöt sisärajatarkastusten palauttamisesta laadittiin toisenlaisena aikakautena, johon liittyi toisenlaisia haasteita. ”Nykyiset poikkeukselliset olosuhteet, kuten kasvanut terrorismin uhka, ovat syynä ehdotukseen, jolla pyritään parantamaan Schengenin rajasäännöstön soveltuvuutta tähän aikaan. Jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus toimia poikkeustilanteissa, joissa niiden yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakavia uhkia. Toisaalta niiden toimintaa säädeltäisiin tiukoin ehdoin. Tällä tavoin voidaan sekä turvata vapaa liikkuvuus että parantaa Schengen-alueen turvallisuutta.”

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos totesi: ”Schengen-alue on yksi Euroopan yhdentymisen suurimmista saavutuksista, ja olemme sitoutuneet turvaamaan ja säilyttämään sen sekä vahvistamaan sitä. Sisärajavalvonnan puuttuminen on Schengen-järjestelmän olennaisinta ydintä, mutta myös turvallisuushaasteet ovat yhteisiä. Tämän vuoksi meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme säilyttää tarkan tasapainon vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden välillä. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan koordinoidun ja yhtenäisen Schengen-järjestelmän puitteissa, jonka olisi katettava myös Romania ja Bulgaria.”

”EU:n jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa poikkeustilanteissa toimia turvallisuutensa parantamiseksi, mutta sellaisissa puitteissa, joissa otetaan huomioon Schengen-alueen valtava merkitys ja edut”, sanoi turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King.

Komissio on toteuttanut viime vuosina monenlaisia toimia Schengen-alueen turvallisuuden parantamiseksi ja unionin ulkorajavalvonnan tehostamiseksi. Schengenin rajasäännöstöä on muutettu aiemminkin useaan kertaan, jotta se pysyisi tarkoituksenmukaisena. Jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet Schengen-sääntöjä väliaikaisten rajatarkastusten palauttamiseksi sallituissa aikarajoissa ja ehdoin, joilla on turvattu Schengen-järjestelmän yleinen toimivuus. Käytettävissä olevat välineet ovat palvelleet Eurooppaa tähän saakka hyvin. Uudet turvallisuushaasteet kuitenkin edellyttävät Schengenin rajasäännöstön päivittämistä sisärajatarkastusten keston pidentämiseksi ja vahvempaa suojaa. Komissio ehdottaa tänään, että sisärajatarkastuksia koskevia sääntöjä päivitetään, jotta tarkastuksia voidaan käyttää tehokkaammin mutta ainoastaan poikkeustilanteissa viimeisenä keinona silloin, kun ne ovat välttämätön ja oikeasuhteinen ratkaisu ongelmaan. Sääntöjen tiukennuksella on tarkoitus myös kasvattaa naapurijäsenvaltioiden yhteistyövelvoitetta etenkin vapaan liikkuvuuden vaikutuksen minimoimiseksi. 

Lisäksi jotta Schengenin rajasäännöstön ja ylipäätään Schengenin sääntöjen yhteistä soveltamista voitaisiin parantaa, tiedonannossa pyydetään neuvostoa nyt päättämään Bulgarian ja Romanian ottamisesta täysimääräisesti mukaan Schengen-alueeseen, kuten puheenjohtaja Juncker esitti unionin tilaa koskeneessa puheessaan. Myös Kroatia pitäisi ottaa jäseneksi heti, kun se täyttää ehdot.

Schengenin rajasäännöstön saattaminen nykyajan uhkien tasalle

Vaikka nykyiset säännöt sisärajatarkastusten väliaikaisesta palauttamisesta ovat osoittautuneet useimmissa tapauksissa riittäviksi, lainsäädännön mukaiset aikarajat eivät ehkä aina riitä, jos jäsenvaltioiden yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen kohdistuu vakavia uhkia. Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että Schengenin rajasäännöstön 25 ja 27 artiklaan sisältyvät aikarajat pidennetään yhteen vuoteen (nykyisestä kuudesta kuukaudesta). Samalla otetaan käyttöön tiukempia menettelytapasääntöjä. Jäsenvaltiot esimerkiksi velvoitetaan arvioimaan, voitaisiinko havaittuun uhkaan puuttua tehokkaammin vaihtoehtoisilla toimilla, ja toteuttamaan yksityiskohtainen riskinarviointi.

Tämänpäiväisten ehdotusten mukaan jäsenvaltiot voisivat myös poikkeuksellisesti jatkaa tarkastuksia, jos sama uhka kestää kauemmin kuin vuoden ja jos niiden alueella on tämän uhan vuoksi käytössä myös kansallisia poikkeustoimia, kuten hätätila. Tarkastusten jatkaminen edellyttäisi neuvoston suositusta, jossa olisi otettava huomioon komission lausunto. Jatko olisi rajattu tiukasti kuuteen kuukauteen kerrallaan. Jatkaminen olisi mahdollista enintään kolme kertaa, jolloin tarkastusten kokonaiskestoksi tulisi enintään kaksi vuotta.

Näiden lainsäädäntömuutosten hyväksymistä odotettaessa komissio antaa tänään jäsenvaltioille suosituksen muodossa myös ohjeita siitä, miten nykyisiä sääntöjä on mahdollista soveltaa aiempaa paremmin. Jäsenvaltioita muistutetaan, että väliaikaisten sisärajatarkastusten on oltava viimeinen poikkeustilanteen keino, jolla saisi olla mahdollisimman vähän vaikutusta vapaaseen liikkuvuuteen. Ensisijaisesti pitäisi käyttää muita keinoja, kuten poliisitarkastuksia ja rajat ylittävää yhteistyötä. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti arvioitava väliaikaisia tarkastuksia, informoitava muita asianosaisia jäsenvaltioita ja tehtävä niiden kanssa yhteistyötä sekä pidättäydyttävä kaikista perusteettomista toimenpiteistä.

Jotta jäsenvaltiot voisivat kohdata uhat yhtenä rintamana entistä vahvempana Schengen-alueena, olisi korkea aika liittää Bulgaria ja Romania mukaan alueeseen sen täysimääräisinä jäseninä. Neuvoston olisi hyväksyttävä niiden liittyminen Schengeniin ja poistettava sisärajatarkastukset näiden kahden jäsenvaltion ja niiden naapurijäsenvaltioiden väliltä. Bulgaria ja Romania ovat osoittaneet kykenevänsä puolustamaan EU:n ulkorajoja, ja ne olisi siksi otettava mukaan alueeseen ilman sisärajoja.

Tausta

Schengen-alue on maailman laajin vapaan matkustamisen alue. Alueella voivat liikkua vapaasti paitsi EU:n yli 400 miljoonaa kansalaista ja muualta tulevat vieraat myös tavarat ja palvelut. Schengen-alue on yksi suurimmista Euroopan yhdentymisen saavutuksista, joka olisi turvattava ja säilytettävä.

Schengen-alueen perustamisesta lähtien siihen on liittynyt erilaisia haasteita ja uhkia. Schengen-säännöillä on turvattu järjestelmän yleinen toimivuus ja voitu vastata haasteisiin. Esimerkiksi kun laittomasti EU:hun saapuneiden luvaton edelleen liikkuminen ja Kreikan ulkorajojen valvonnan puutteet aiheuttivat ongelmia, komissio otti käyttöön Schengenin rajasäännöstön 29 artiklan mukaisen menettelyn. Komission suorittaman yksityiskohtaisen Schengen-arvioinnin perusteella otettiin käyttöön väliaikaiset sisärajatarkastukset niiden viiden maan osalta, joihin kohdistui suurin paine (Itävalta, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska).

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Schengen-alueen säilyttäminen ja vahvistaminen

Tiedonanto Schengen-alueen säilyttämisestä ja vahvistamisesta

Asetus, jolla muutetaan sisärajatarkastusten väliaikaista palauttamista koskevia sääntöjä

Suositus Schengenin rajasäännöstön soveltamisesta sisärajatarkastusten väliaikaiseen palauttamiseen Schengen-alueella

Tietosivu: Schengenin säännöt – syyskuu 2017

Tiedonanto: Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän normaalin toiminnan palauttamiseksi

 

 

IP/17/3407

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar