Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Κατάσταση της Ένωσης Διατήρηση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια και να διαφυλαχθούν οι ελευθερίες της Ευρώπης

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2017

.

1

Όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Juncker στην επιστολή προθέσεων της 13ης Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μέτρα για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο χώρος Σένγκεν. Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ώστε οι να προσαρμοστούν οι κανόνες περί επαναφοράς προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα στις σημερινές ανάγκες, ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες και συνεχείς σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Θεσπίζονται επίσης αυστηρότερες διαδικαστικές εγγυήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα παραμένουν εξαίρεση — μέτρο έσχατης ανάγκης— και χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και αναλογικοί, περιορίζοντας τις επιπτώσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ως απάντηση στις προκλήσεις για την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα και εντός του χώρου Σένγκεν, καθώς και σύσταση προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο καλύτερης εφαρμογής, εάν χρειαστεί, των ισχυόντων κανόνων σχετικά με τους προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans δήλωσε τα εξής: «Οι κανόνες του κώδικα συνόρων του Σένγκεν περί επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σχεδιάστηκαν σε διαφορετική χρονική στιγμή, όταν οι προκλήσεις ήταν διαφορετικές. Οι εξαιρετικές περιστάσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως η εντεινόμενη τρομοκρατική απειλή, μας υπαγορεύουν να προτείνουμε έναν κώδικα συνόρων του Σένγκεν περισσότερο κατάλληλο για τη νέα εποχή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν σε μια εξαιρετική κατάσταση όταν αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική τους ασφάλεια. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναλαμβάνουν δράση μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία και προωθούμε την ασφάλεια στο εσωτερικό του χώρου Σένγκεν.»

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και έχουμε δεσμευτεί πλήρως για τη διασφάλιση, τη διατήρηση και την ενίσχυσή του. Η απουσία ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνιστά την ίδια την ουσία του Σένγκεν. Όμως σε έναν κοινό χώρο χωρίς ελέγχους στα σύνορα, οι ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια είναι και αυτές κοινές. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελεύθερη κυκλοφορία και την κινητικότητα, αφενός, και την ασφάλεια, αφετέρου. Και τούτο μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο μέσω ενός συντονισμένου και ενωμένου πλαισίου Σένγκεν, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.»

Ο αρμόδιος επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Julian King, δήλωσε τα εξής: «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλειά τους — σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ένα πλαίσιο που σέβεται την τεράστια σημασία και τα οφέλη της ζώνης του Σένγκεν.»

Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να αυξηθεί η ασφάλεια εντός του χώρου Σένγκεν και να ενισχυθεί η διαχείριση των εξωτερικών του συνόρων. Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει κατάλληλος για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τους κανόνες του συστήματος Σένγκεν για να θεσπίσουν προσωρινούς ελέγχους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και προϋποθέσεων, διασφαλίζοντας την ευρύτερη λειτουργία του συστήματος Σένγκεν. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται έχουν εξυπηρετήσει ικανοποιητικά την Ευρώπη μέχρι σήμερα, αλλά ενόψει των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν χρειάζεται να επικαιροποιηθεί ώστε να παραταθούν οι προθεσμίες για τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, σε συνδυασμό με αυστηρότερες διασφαλίσεις. Οι σημερινές προτάσεις της Επιτροπής θα επικαιροποιήσουν τους κανόνες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ως μέτρο έσχατης ανάγκης, όταν είναι αναγκαίο και σύμφωνο προς την αρχή της αναλογικότητας. Οι ενισχυμένοι κανόνες καθιστούν επιτακτικότερο το καθήκον συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη μέλη, ιδίως για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ελεύθερη κυκλοφορία. 

Επιπλέον, για να βελτιωθεί η κοινή εφαρμογή του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και του ευρύτερου πλαισίου κανόνων του Σένγκεν, και απηχώντας την έκκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, η ανακοίνωση καλεί τώρα το Συμβούλιο να λάβει την απόφαση της πλήρους ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν, η δε Κροατία να καταστεί πλήρες μέλος όταν πληροί όλα τα κριτήρια.

Βελτίωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν για την αντιμετώπιση των σημερινών απειλών

Ενώ οι ισχύοντες κανόνες για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα έχουν αποδειχθεί επαρκείς στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι προθεσμίες που προβλέπονται στη νομοθεσία ενδέχεται να μην είναι πάντοτε επαρκείς όταν τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές εν εξελίξει απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να προσαρμοστούν οι ισχύουσες προθεσμίες βάσει των άρθρων 25 και 27 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και να φθάσουν έως και ένα έτος (αντί των έξι μηνών που ισχύουν σήμερα), και παράλληλα να θεσπιστούν αυστηρότερες διαδικαστικές εγγυήσεις, μεταξύ των οποίων, αφενός, η υποχρέωση των κρατών μελών να αξιολογούν εάν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την απειλή που εντοπίζεται και, αφετέρου, η υποβολή αναλυτικής αξιολόγησης των κινδύνων.

Με βάση τις προτάσεις που παρουσιάζονται σήμερα, τα κράτη μέλη θα είναι επίσης σε θέση να παρατείνουν, κατ' εξαίρεση, τους ελέγχους, εφόσον η ίδια απειλή εξακολουθεί να υφίσταται πέραν του ενός έτους και εφόσον έχουν επίσης ληφθεί ανάλογα έκτακτα εθνικά μέτρα εντός της επικράτειάς τους, όπως είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Για την παράταση αυτή θα απαιτείται σύσταση του Συμβουλίου, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη που διατυπώνει η Επιτροπή, και η οποία θα περιορίζεται αυστηρά σε περιόδους 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις φορές, για μέγιστη περίοδο δύο ετών.

Εν αναμονή της έγκρισης των νομοθετικών αυτών τροποποιήσεων, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη σχετικά με την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων Σένγκεν, υπό μορφή σύστασης. Υπενθυμίζεται στα κράτη μέλη ότι η καθιέρωση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να παραμείνει έκτακτο μέτρο έσχατης ανάγκης, ότι οι επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να περιορίζονται και ότι θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε εναλλακτικά μέτρα, όπως είναι οι αστυνομικοί έλεγχοι και η διασυνοριακή συνεργασία. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν τακτικά τους προσωρινούς ελέγχους, να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε αδικαιολόγητα μέτρα.

Τέλος, προκειμένου τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις απειλές με ενιαίο τρόπο, ενωμένα, σε έναν ισχυρότερο χώρο Σένγκεν, είναι πλέον καιρός η Βουλγαρία και η Ρουμανία να καταστούν πλήρη μέλη του Σένγκεν. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση για την έγκριση της προσχώρησής τους στον χώρο Σένγκεν και να άρει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ αυτών των δύο κρατών μελών και των γειτόνων τους στην ΕΕ. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να υπερασπίζονται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να γίνουν μέλη της εσωτερικής μας ζώνης χωρίς σύνορα.

Ιστορικό

Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί τον μεγαλύτερο χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτρέπει σε 400 και πλέον εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, καθώς και σε όσους την επισκέπτονται, να κυκλοφορούν ελεύθερα, και στα αγαθά και τις υπηρεσίες να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα. Το Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που πρέπει να διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί.

Από την αρχική του σύλληψη, ο χώρος Σένγκεν έχει έλθει αντιμέτωπος με διάφορα είδη προκλήσεων και απειλών. Οι κανόνες του Σένγκεν διασφαλίζουν την ευρύτερη λειτουργία του συστήματος Σένγκεν, επιτρέποντάς του να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. Για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα των δευτερογενών μετακινήσεων των παράτυπων μεταναστών και των ελλείψεων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων στην Ελλάδα, η Επιτροπή ενεργοποίησε τη διαδικασία του άρθρου 29 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν· έτσι προέκυψε η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για τις πέντε πιο άμεσα εμπλεκόμενες χώρες (Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία), με βάση αναλυτική αξιολόγηση του Σένγκεν από την Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ε&Α: Διατήρηση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν

Ανακοίνωση για τη διατήρηση και την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν

Κανονισμός για την τροποποίηση των κανόνων που ισχύουν για την προσωρινή επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων

Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα συνόρων του Σένγκεν για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν

Ενημερωτικό δελτίο: Οι κανόνες Σένγκεν με απλά λόγια — Σεπτέμβριος 2017

Ανακοίνωση: Επιστροφή στο Σένγκεν - Χάρτης Πορείας

 

 

IP/17/3407

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar