Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза: съхраняване и укрепване на Шенгенското пространство с цел подобряване на сигурността и опазване на европейските свободи

Брюксел, 27 септември 2017 r.

.

1

В съответствие с обявеното в писмото на председателя Юнкер за намеренията от 13 септември Европейската комисия предлага днес мерки за съхраняване и укрепване на Шенгенското пространство. Комисията предлага да актуализра Кодекса на шенгенските граници, за да адаптира разпоредбите за временно повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници към настоящите нужди в отговор на променящите се и постоянните заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност. Същевременно се въвеждат по-строги процесуални гаранции, за да се гарантира, че граничният контрол по вътрешните граници остава изключение от правилото и представлява крайна мярка, използвана само ако е необходима и съответстваща, като така се ограничава въздействието върху свободното движение. Комисията публикува също така съобщение относно предприетите вече мерки в отговор на предизвикателствата в областта на сигурността по външните граници и в рамките на Шенгенското пространство, както и препоръка към държавите членки относно по-ефективното прилагане, ако е необходимо, на настоящите правила за временен граничен контрол.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Правилата на Кодекса на шенгенските граници за временно повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници бяха съставени в различна епоха с различни предизвикателства. Изключителните обстоятелства на нараснала терористична заплаха, пред които сме изправени в момента, ни накараха да предложим нов Кодекс на шенгенските граници, който отговаря по–добре на предизвикателствата на днешния ден. На държавите членки следва да се разреши да действат, когато се сблъскват с извънредна ситуация и сериозни заплахи за обществения им ред или вътрешна сигурност. В същото време те трябва да се съобразяват със строги условия. По този начин гарантираме свободното движение и едновременно с това поддържаме сигурността в Шенгенското пространство.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Шенгенското пространство е едно от основните постижения на европейската интеграция и ние сме твърдо решени да го защитим, съхраним и укрепим. Отсъствието на граничен контрол по вътрешните граници представлява самата същина на Шенген. Но в общо пространство без граничен контрол съществуват и общи заплахи за сигурността. Ето защо трябва да направим всичко възможно, за да запазим крехкия баланс между свободното движение и мобилността, от една страна, и сигурността, от друга. Можем да постигнем това единствено чрез координирана и единна шенгенска правна рамка, която включва също и Румъния и България.“

Джулиан Кинг, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, заяви: „При изключителни обстоятелства и в рамка, която зачита огромното значение и ползи на Шенгенското пространство, държавите — членки на ЕС, следва да имат възможност да предприемат мерки за повишаване на сигурността си.“

През последните години Комисията предприе редица стъпки за повишаване на сигурността в Шенгенското пространство и засилване на управлението на външните му граници. Кодексът на шенгенските граници бе вече изменен няколко пъти, за да продължи да отговаря на целта си. Държавите членки използваха шенгенските правила, за да въведат временен контрол, при строги условия и в предвидените срокове, като така зачетоха и не засегнаха по-широкото функциониране на системата. Досега наличният инструментариум служеше добре на нашия континент. Съвременните предизвикателства пред сигурността обаче изискват Кодексът на шенгенските граници да бъде модернизиран, за да се увеличат сроковете за вътрешния граничен контрол и да се въведат по-силни процесуални гаранции. Днешните предложения на Комисията ще актуализират правилата, като гарантират, че те се използват по-ефективно и само като крайна мярка, която се предприема единствено при необходимост и по пропорционален начин. Новите правила ще наблегнат повече върху задължението за сътрудничество със съседните държави членки, за да се намали въздействието върху свободното движение. 

Освен това, за да се подобри съвместното прилагане на Кодекса на шенгенските граници и на шенгенските правила в по-широк план, а също и в отговор на призива на председателя Юнкер от речта за състоянието на Съюза, съобщението приканва Съвета да вземе скорошно решение за пълното интегриране на България и Румъния в Шенгенското пространство, а Хърватия да стане негов пълноправен член, ако е налице спазването на всички критерии.

Усъвършенстван Кодекс на шенгенските граници за посрещане на съвременните заплахи

Установено е, че настоящите правила за временно повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници са достатъчни в огромното мнозинство от случаите. При все това сроковете, предвидени в законодателството, може да са недостатъчни, когато държавите членки са изправени пред променящи се сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната им сигурност. Поради това Комисията предлага приложимите срокове по членове 25 и 27 от Кодекса на шенгенските граници да се увеличат на една година (вместо шест месеца), като същевременно се въведат по-строги процесуални гаранции, включително задължение на държавите членки да преценят дали алтернативни мерки биха били по-ефективни по отношение на установената заплаха и задължение за представяне на подробна оценка на риска.

В днешните предложения се предвижда, че по изключение държавите членки ще имат също право да удължат контрола по вътрешните граници, ако първоначалната заплаха е налице и след една година и когато в това отношение на собствената територия са предприети също съответни извънредни национални мерки, като например извънредно положение. Такова удължаване ще изисква препоръка на Съвета, която взема предвид становището на Комисията по въпроса, и ще бъде строго ограничено до 6-месечни удължавания, които са възможни не повече от три пъти и за максимален срок до две години.

В очакване на приемането на тези законодателни промени Комисията издава днес също, под формата на препоръка, насоки, които да служат на държавите членки за по-ефективното прилагане на действащите шенгенски правила. На държавите членки се припомня, че въвеждането на временен контрол по вътрешните граници трябва да остане изключителна мярка, до която се прибягва само в краен случай, въздействието върху свободното движение трябва да е ограничено и алтернативни мерки, като полицейски проверки и трансгранично сътрудничество, следва да се предприемат с предимство. Държавите членки трябва редовно да оценяват въведения от тях временен контрол, да информират и да си съструдничат с други засегнати държави членки, както и да се въздържат от всякакви необосновани мерки.

И накрая, за да могат държавите членки да се противопоставят на заплахите заедно, обединени в по-стабилно Шенгенско пространство, е крайно време България и Румъния да станат пълноправни членове на Шенген. Съветът следва да вземе решението за одобряване на тяхното присъединяване към Шенгенското пространство и за премахване на контрола по вътрешните граници между тези две държави членки и техните съседи от ЕС. България и Румъния са доказали способността си да защитават външните граници на ЕС и поради това следва да станат членове на нашата вътрешна зона без граници.

Контекст

Шенгенското пространство е най-голямата зона за безвизово пътуване в света. То позволява на повече от 400 милиона граждани на ЕС, както и на неговите посетители, да се движат свободно, а на стоките и услугите — да циркулират безпрепятствено. Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения на европейската интеграция и следва да бъде защитено и опазено.

От създаването си Шенгенското пространство се е сблъсквало с различни предизвикателства и заплахи. Шенгенските правила осигуряват по-широкото функциониране на Шенгенската система, като ѝ позволяват да реагира на предизвикателствата. Например вследствие на вторични движения на незаконни мигранти и на недостатъци в управлението на външните граници на Гърция Комисията задейства процедурата по член 29 от Кодекса на шенгенските граници. В него се предвижда временното повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници за петте най-засегнати държави (Австрия, Германия, Дания, Норвегия, Швеция) въз основа на подробна оценка по Шенген, извършена от Комисията.

За повече информация

Въпроси и отговори: Съхраняване и укрепване на Шенгенското пространство

Съобщение относно съхраняването и укрепването на Шенгенското пространство

Регламент за изменение на правилата, приложими по отношение на временното повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници

Препоръка относно прилагането на разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници за временно повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници в Шенгенското пространство

Информационен документ: Обяснение на шенгенските правила — септември 2017 г.

Съобщение: Завръщане към Шенгенската система — пътна карта

 

 

IP/17/3407

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar