Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2017 – Kommissionen presenterar nästa steg mot en starkare, mer ändamålsenlig och rättvis migrations- och asylpolitik för EU

Bryssel den 27 september 2017

.

1

– Trots debatter och kontroverser i detta ämne har vi lyckats göra ordentliga framsteg (…). Nu måste vi fördubbla våra ansträngningar, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt årliga tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017. Före den här månadens slut kommer kommissionen att lägga fram en ny uppsättning förslag där fokus ligger på återsändanden, solidaritet med Afrika och lagliga vägar till EU.

Kommissionen ser idag över framstegen när det gäller 2015 års Europeiska agenda för migration och fastställer nästa steg som ska inrätta de delar som saknas i EU:s politik för en starkare, mer rättvis och mer effektiv migrations- och asylpolitik. Med utgångspunkt i de framsteg som hittills gjorts föreslår kommissionen idag en rad nya initiativ inom följande nyckelområden: Ett nytt system för vidarebosättning för minst 50 000 flyktingar, pilotprojekt för laglig migration som kommissionen kan hjälpa till att finansiera och samordna, samt nya åtgärder för att göra EU:s återvändandepolitik mer effektiv. Kommissionen uppmanar också medlemsländerna att snarast gå vidare med reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och göra ytterligare ansträngningar för samarbete med ursprungs- och transitländer, särskilt genom ytterligare bidrag till EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika.

– Våra gemensamma insatser för att ta itu med migrationskrisen har gett konkreta resultat, med avsevärt färre irreguljära inresor i både östra och centrala Medelhavsområdet, sade kommissionens vice-ordförande Frans Timmermans. Men vi är inte framme ännu, och måste därför hålla kursen och ytterligare konsolidera vår övergripande migrationspolitik genom att sätta de återstående byggbitarna på plats,

– Under de senaste två åren har vi till slut lyckats inrätta en EU-politik för migration som börjar ge resultat, sade den höga representanten och vice ordföranden Federica Mogherini. Den handlar om att hantera ett av de mest komplexa strukturfenomenen i vår tid, inte om en tillfällig nödsituation. Vårt samarbete med våra partner i Afrika, men också med FN, har börjat bära frukt genom att det säkerställer ett bättre skydd för migranter, gör det mindre lönsamt att smuggla och handla med människor och erbjuder alternativ och lagliga vägar. Vi kommer att fortsätta arbeta i samma riktning: Vi kommer att lyckas endast om vi arbetar tillsammans och konsekvent.

– Nu är det dags att ta nästa steg för att åstadkomma en rättvis, robust och realistisk migrationspolitik för EU, sade Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Detta innebär att visa fortsatt solidaritet med de mest utsatta medlemsländerna, men också att snabbt åstadkomma rätt kompromisslösning om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet. Det betyder också förbättrat återvändande och i dag föreslår vi inrättandet av en verkligt operativ EU-knutpunkt för återvändande inom ramen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Vi måste även finna verkliga alternativ till farliga och irreguljära resor. Det är därför helt avgörande att investera i fler lagliga vägar för skydd, men också för studier eller arbete. "

Halvtidsöversynen av den europeiska migrationsagendan visar de positiva effekterna av EU:s migrationshantering under de senaste två åren när det gäller att minska incitamenten för irreguljär migration, stärka skyddet av våra yttre gränser, upprätthålla vår plikt att hjälpa flyktingar och förbättra lagliga vägar till Europa. Med utgångspunkt i dessa resultat är det härmed nödvändigt att upprätthålla de nuvarande ansträngningarna, påskynda arbetet för stabilare strukturella lösningar och förbli redo att reagera på oförutsedda situationer, eftersom migrationstrycket på Europa är fortsatt högt. Därför föreslår kommissionen att vidta följande åtgärder:

Fortsätta att säkerställa solidaritet

Med fler än 29 000 personer som hittills omplacerats har den första storskaliga EU-samordnade omplaceringsmekanismen bidragit till att i betydande grad minska trycket på asylsystemen i Italien och Grekland. Det viktigaste just nu är att se till att alla återstående berättigade personer som anlänt till Grekland och Italien fram till den 26 september snabbt kan omplaceras. Sammanlagt förväntas omkring 37 000 personer faktiskt omplaceras inom ramen för systemet.

Migrationstrycket på Italien och Grekland fortsätter dock att ligga kvar på en hög nivå på grund av den ackumulerade eftersläpningen i ankommande från 2016 och första halvåret 2017. Kommissionen är beredd att lämna ekonomiskt stöd till medlemsländer som upprätthåller sina omplaceringsinsatser utöver de nuvarande systemen. Stödet från Easo och andra EU-organ till Italien och Grekland bör också fortsätta och vid behov stärkas ytterligare.

Samtidigt kan vi inte fortsätta att förlita oss på tillfälliga åtgärder. Därför uppmanar kommissionen medlagstiftarna att använda sig av den nuvarande möjligheten för att nå avgörande framsteg i fråga om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och särskilt Dublinförordningen.

Stärka de lagliga vägarna: minst 50 000 nya platser för vidarebosättning

Kommissionen rekommenderar ett nytt EU-system för vidarebosättning för att ta emot minst 50 000 av de mest sårbara personer som behöver internationellt­ skydd i Europa under de närmaste två åren. Detta är ett led i kommissionens ansträngningar för att tillhandahålla genomförbara säkra och lagliga alternativ för dem som riskerar sina liv i händerna på kriminella smugglingsnätverk. Det nya systemet kommer att vara i kraft fram till oktober 2019 och kommer att bygga vidare på befintliga framgångsrika program för vidarebosättning som, efter att ha ordnat nya hem till fler än 23 000 personer i EU, nu ska avslutas.

Kommissionen har anslagit 500 miljoner euro för att stödja medlemsländernas insatser för vidarebosättning. Medan vidarebosättning från Turkiet och Mellanöstern måste fortsätta, bör inriktningen fokusera på vidarebosättning av utsatta personer från Nordafrika och Afrikas horn, i synnerhet Libyen, Egypten, Niger, Sudan och Etiopien. Detta kommer att bidra till att ytterligare stabilisera migrationsströmmarna längs den centrala Medelhavsrutten och särskilt stödja FN:s flyktingkommissariat med att upprätta en brådskande evakuering från Libyen. Dagens rekommendation följer upp och kompletterar de löften om vidarebosättning som inleddes den 4 juli 2017 och som hittills har lett till 14 000 åtaganden från 11 medlemsstater. Det kommer att bidra till att överbrygga perioden fram till dess att den nya permanenta EU-ramen för vidarebosättning som kommissionen föreslog i juli 2016 ska antas.

Kommissionen rekommenderar dessutom medlemsländerna att införa privata sponsringssystem som tillåter privata grupper eller organisationer från det civila samhället att organisera och finansiera vidarebosättningar i enlighet med nationell lagstiftning. I detta avseende har kommissionen uppmanat Europeiska stödkontoret för asylfrågor att samordna ett pilotprojekt om privata sponsringssystem tillsammans med intresserade medlemsländer.

För att omvandla irreguljära strömmar till behovsbaserad ekonomisk migration till EU:s medlemsländer föreslår kommissionen att samordna och ekonomiskt stödja pilotprojekt för laglig migration med tredjeländer. De bör inledningsvis fokusera på länder som har visat politiskt engagemang för gemensamma lösningar för att komma till rätta med irreguljär migration och återtagande av irreguljära migranter. Europaparlamentet och rådet bör också snabbt enas om och anta kommissionens förslag om revidering av EU:s blåkort, som kommer att förbättra EU:s förmåga att locka till sig och behålla­ högkvalificerade arbetstagare och se till att medlemsländerna kan lita till den arbetskraft de behöver, när de behöver den.

EU:s gemensamma viseringspolitik är också ett viktigt instrument för rörlighet, särskilt för att underlätta turism och företag, samt ett viktigt verktyg för att förebygga säkerhetsrisker eller risker för irreguljär migration. Kommissionen kommer att bedöma om den nuvarande viseringspolitiken fortfarande motsvarar nuvarande och framtida utmaningar, och kommer att överväga behovet att modernisera den.

En effektivare EU-politik för återvändande

Eftersom andelen återvändande förblir otillfredsställande (runt 36 % under 2014–2015) och uppskattningsvis 1,5 miljoner personer ska återsändas från EU:s medlemsländer inom den närmaste framtiden, föreslår kommissionen att intensifiera insatserna för återvändande på alla fronter. Avdelningen för återvändande kommer att förstärkas avsevärt inom den europeiska gräns- och kustbevakningen så att byrån kan genomföra en verkligt proaktiv hantering av återvändande och styra och samordna EU:s övergripande hantering av återvändande.

Medlemsländerna måste ytterligare effektivisera sina strategier för återvändande i linje med kommissionens rekommendation från 2017 och den nya handlingsplanen för återvändande, i nära samarbete med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Kommissionen offentliggör i dag en reviderad handbok för återvändande som integrerar alla dessa rekommendationer till nationella myndigheter för återvändande. Medlemsländer vid de yttre gränserna får, när det verkar lämpligt, använda hotspotmetoden för att säkerställa att återsändanden kan genomföras snabbt, särskilt i situationer med plötsliga toppar i migrationsflödet.

För att öka samarbetet om återtagande med ursprungsländer, måste alla incitament och påtryckningsmedel som är tillgängliga på EU-nivå och nationell nivå tillämpas.

Den yttre dimensionen: Framsteg inom ramen för ramavtalet om partnerskap

Betydande resultat har åstadkommits tack vare gemensam förvaltning av migrationsströmmar med ursprungs- och transitländer under det första året av den nya partnerskapsramen för migration. Medan de framsteg som gjorts måste upprätthållas krävs ytterligare arbete på ett antal viktiga punkter. Detta inbegriper ytterligare förstärkning av EU:s förvaltningsfond för Afrika och särskilt Nordafrika genom ytterligare finansiering från medlemsländerna.

Även om de ankommande och antalet dödsfall till sjöss har minskat måste det gemensamma arbetet längs den centrala Medelhavsrutten fortsätta. Arbete som måste intensifieras ytterligare, omfattar bland annat situationen för migranter i Libyen i samarbete med UNHCR och Internationella organisationen för migration, särskilt i förvarsenheter, främjande av socioekonomiska möjligheter för lokala samhällen, att intensifiera arbetet för beledsagat frivilligt återvändande och för att stärka de libyska myndigheterna förmåga att kontrollera sina södra gränser. Arbetet måste dessutom fortsätta längs andra migrationsrutter, särskilt med tanke på den ökande sammanlänkningen av sådana rutter.

EU och medlemsstaterna måste också arbeta nära tillsammans för att uppnå en ambitiös FN:s globala migrationspakt för säker, ordnad och reguljär migration och utvecklingen av den globala pakten för flyktingar och den vittomspännande åtgärdsramen för flyktingar med pilotländer.

Bakgrund

När kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillträdde utsåg han en migrationskommissionär, Dimitris Avramopoulos, som tillsammans med övriga kommissionärer och under ledning av förste vice ordförande Frans Timmermans skulle ta fram en ny migrationspolitik, som en av de tio prioriteringarna Junckerkommissionens politiska riktlinjer.

Den 13 maj 2015 föreslog EU-kommissionen genom den europeiska migrationsagendan en omfattande strategi för att klara de omedelbara utmaningarna i samband med den pågående flyktingkrisen. Agendan omfattar också de verktyg som behövs för att hantera migrationen bättre på medellång och lång sikt, när det gäller irreguljär migration, gränser, asyl och laglig migration.

Det aktuella meddelandet utgör en halvtidsöversyn av vad som hittills uppnåtts i den europeiska migrationsagendan. Där fastställs också nya initiativ från kommissionen för att ta itu med viktiga områden och kartlägger vilka ytterligare insatser som behöver göras under de kommande månaderna. 

Läs mer

Meddelande om framsteg i den europeiska migrationsagendan

Rekommendation om säkerställande av fungerande lagliga sätt att ta sig till Europa

Rekommendation om inrättande av en gemensam handbok för återvändande

Bilaga

Faktablad: För en effektiv och trovärdig EU-politik för återvändande

Faktablad: Öppna lagliga vägar till Europa

Faktablad: Omplacering – delat ansvar: September 2017

Pressmeddelande: Europeiska migrationsagendan: Goda framsteg i hanteringen av migrationsflödena måste upprätthållas

Europeiska migrationsagendan

IP/17/3406

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar