Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Dubbelkvalitet för livsmedel – EU-kommissionen ger EU-länderna råd om att tackla otillbörliga affärsmetoder

Bryssel den 26 september 2017

Som uppföljning till vad kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sa i årets tal om tillståndet i unionen utfärdade kommissionen idag riktlinjer för tillämpningen av EU:s livsmedels- och konsumentlagstiftning på kvalitetskillnader hos livsmedel.

1

Riktlinjerna ska hjälpa de nationella myndigheterna att avgöra om ett företag som säljer produkter som varierar i kvalitet från det ena landet till det andra bryter mot EU:s lagar.

– Jag accepterar inte att folk i vissa delar av EU prackas på livsmedel av lägre kvalitet än i andra länder, fastän förpackningen och varumärket är identiska. Vi måste nu förse de nationella myndigheterna med större befogenheter så att de kan bekämpa olagligheter varhelst de dyker upp, sa Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen.

– Att sälja två olika produkter i samma märkesförpackning är vilseledande och fräckt mot konsumenterna, sa Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet. Det här är ett bra exempel på att vi enbart kan lösa gränsöverskridande problem om vi samarbetar på EU-nivå. Medlemsländerna försökte alltför länge hitta egna lösningar på det här problemet. Jag ska sätta stopp för dessa metoder, som EU-rätten förbjuder och se till att alla konsumenter behandlas lika.

I riktlinjerna räknar man upp och förklarar de krav i EU:s livsmedels- och konsumentlagstiftning som är relevanta för myndigheterna när de utreder möjliga fall av dubbelkvalitet, t.ex. följande:

  • Förordningen om livsmedelsinformation som föreskriver att konsumenterna måste få sanningsenlig och tillräcklig information om en viss livsmedelsprodukt. Till exempel måste livsmedelsmärkningen ha en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten.
  • Direktivet om otillbörliga affärsmetoder som förbjuder otillbörliga affärsmetoder, t.ex. att marknadsföra två olika produkter i samma märkesförpackning på ett sätt som kan vilseleda konsumenterna.

Baserat på den lagstiftningen fastställs ett systematiskt tillvägagångssätt som de nationella konsument- och livsmedelsmyndigheterna kan följa för att avgöra om producenterna bryter mot lagen. Om ett lagbrott har en gränsöverskridande aspekt kan konsumentmyndigheterna angripa det via nätverket för konsumentskyddssamarbete på EU-nivå.

De nationella konsument- och livsmedelsmyndigheterna ansvarar för att företagen följer EU-lagstiftningen. Men kommissionen är fast besluten att hjälpa dem med vägledning och på andra sätt.

Andra åtgärder från kommissionens sida

Som komplement till riktlinjerna arbetar kommissionen på en metod för att förbättra jämförande livsmedelstester, så att EU-länderna kan diskutera frågan på en sund och gemensam vetenskaplig grund som är samma för alla. Kommissionen har avsatt 1 miljon euro till gemensamma forskningscentrumet (JRC) för att utveckla metoden.

Vidare finansierar den ytterligare arbete med bevisinsamling och tillsyn genom att erbjuda 1 miljon euro till EU-länderna för att bekosta studier eller tillsynsåtgärder.

Kommissionen har inlett en dialog med producenter och branschsammanslutningar. De har åtagit sig att ta fram en uppförandekod i höst.

Den 13 oktober deltar kommissionen i konsumentkonferensen, ett ministermöte på hög nivå om kvalitetsskillnader hos livsmedel som anordnas i Bratislava av de slovakiska och tjeckiska regeringarna. I september och november anordnar kommissionen arbetsseminarier med konsument- och livsmedelsmyndigheter.

Mer information

Vägledning om tillämpningen av EU:s livsmedels- och konsumentlagstiftning

Faktablad om vägledningen

Faktablad om kvalitetsskillnader hos livsmedel från talet om tillståndet i unionen

 

IP/17/3403

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar