Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Divējādas kvalitātes pārtikas produkti: Komisija sniedz norādes dalībvalstīm, lai sekmīgāk apkarotu negodīgu praksi

Briselē, 2017. gada 26. septembrī

Šodien Komisija pieņēma pamatnostādnes par ES pārtikas un patērētāju tiesību aizsardzības jomu tiesību aktu piemērošanu divējādas kvalitātes produktiem, kā Komisijas priekšsēdētājs Junkers paziņoja šā gada runā par stāvokli Eiropas Savienībā.

1

Pamatnostādnes palīdzēs valstu iestādēm noteikt, vai uzņēmums pārkāpj ES tiesību aktus, dažādās valstīs pārdodot divējādas kvalitātes produktus.

Žans Klods Junkers, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, runā par stāvokli Savienībā sacīja: “Es nepieļaušu, ka dažviet Eiropā cilvēkiem tiek pārdota zemākas kvalitātes pārtika, nekā citās valstīs, neraugoties uz to, ka iepakojums un zīmols ir identiski. Mums tagad ir jāpiešķir valstu iestādēm plašākas pilnvaras, lai pārtrauktu jebkādu nelikumīgu praksi, lai kur tā pastāvētu.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova uzsvēra: “Divu dažādu produktu noformēšana viena zīmola iepakojumā ir maldinoša un negodīga pret patērētājiem. Šis ir uzskatāms piemērs, ka mēs varam risināt pārrobežu problēmas, tikai strādājot kopā ES līmenī. Pārāk ilgi dalībvalstis vienas pašas nav spējušas rast pareizo pieeju, lai risinātu šo problēmu. Esmu apņēmusies izbeigt šo praksi, kas ir aizliegta ar ES tiesību aktiem, un nodrošināt, ka pret visiem patērētājiem pastāv vienlīdzīga attieksme.”

Norādēs ir izklāstītas un izskaidrotas attiecīgās prasības, kas izriet no ES pārtikas aprites un patērētāju tiesību aizsardzības jomu tiesību aktiem, uz kuriem iestādēm jāatsaucas, analizējot iespējamu divējādas kvalitātes produkta gadījumu, un, proti, no:

  • Pārtikas produktu informācijas regulas, kurā paredzēts, ka patērētājiem sniedzama patiesa un pietiekama informāciju par konkrētu pārtikas produktu. Piemēram, pārtikas produktu marķējumā jānorāda visas sastāvdaļas, ko satur produkts;
  • Negodīgas komercprakses direktīvas, ar ko aizliedz negodīgu tirdzniecības praksi, piemēram, viena zīmola produktu tirgvedība veidā, kas var maldināt patērētājus.

Pamatojoties uz šiem tiesību aktiem, norādēs paredzēta pieeja, kā valstu patērētāju tiesību aizsardzības un pārtikas aprites jomas iestādes soli pa solim var noteikt, vai ražotāji pārkāpj šo regulējumu. Gadījumā, ja pārkāpumam ir pārrobežu aspekts, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes var to risināt, izmantojot Eiropas mērogā darbojošos Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīklu.

Valstu patērētāju tiesību aizsardzības un pārtikas aprites jomas iestādes ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi ievēro ES tiesību aktus. Tomēr Eiropas Komisija ir apņēmusies tām palīdzēt, izmantojot šādas norādes un citus darbības virzienus.

Citas Komisijas darbības

Papildinot norādes, Komisija izstrādā metodiku ar mērķi uzlabot pārtikas produktu salīdzinošo testēšanu, lai dalībvalstis varētu šo jautājumu apspriest, balstoties uz pamatotu un kopīgu zinātnisku bāzi, kas ir vienāda visiem. Komisija Kopīgajam pētniecības centram (JRC) ir darījusi pieejamu 1 miljonu eiro šīs metodikas izstrādāšanai.

Komisija turklāt finansē turpmāku darbu pie pierādījumu vākšanas un izpildes nodrošināšanas, piedāvājot 1 miljonu eiro dalībvalstīm pētījumu vai izpildes nodrošināšanas pasākumu finansēšanai.

Komisija ir sākusi dialogu ar ražotājiem un tirdzniecības apvienībām, kuras ir apņēmušās šoruden izstrādāt rīcības kodeksu.

Komisija 13. oktobrī piedalīsies Patērētāju samitā - ministru augsta līmeņa sanāksmē par divējādas kvalitātes pārtiku, ko Bratislavā rīko Slovākijas un Čehijas valdības. Bez tam Komisija septembrī un novembrī organizēs vairākus darbseminārus ar patērētāju tiesību aizsardzības un pārtikas nekaitīguma iestādēm.

Sīkāka informācija

Norādes par pārtikas aprites un patērētāju tiesību aizsardzības jomu ES tiesību aktu piemērošanu

Faktu lapa par norādēm

Faktu lapa par divējādu kvalitāti, kas pievienota 2017. gada runai par stāvokli Eiropas Savienībā

 

IP/17/3403

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar