Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Elintarvikkeiden laatuerot: Komissio antaa jäsenvaltioille ohjeita sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin puuttumista varten

Bryssel 26. syyskuuta 2017

Komissio on tänään hyväksynyt ohjeita EU:n elintarvike- ja kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisesta elintarvikkeiden laatueroihin, kuten puheenjohtaja Juncker mainitsi unionin tilaa käsittelevässä puheessaan.

1

Ohjeet auttavat jäsenvaltioiden viranomaisia selvittämään, milloin jokin yritys rikkoo EU:n lainsäädäntöä myymällä eri maissa erilaatuisia tuotteita.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi unionin tilaa koskevassa puheessaan seuraavaa: ”En hyväksy sitä, että joissakin osissa Eurooppaa myynnissä olevien elintarvikkeiden laatu on heikompi kuin toisissa, vaikka pakkaus on samanlainen ja tuotemerkki sama. Kansallisille viranomaisille on nyt annettava vahvemmat toimivaltuudet keskeyttää kaikki laittomat käytänteet kaikkialla.”

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan kahden erilaisen tuotteen myyminen samanlaisessa merkkipakkauksessa on harhaanjohtavaa ja epäreilua kuluttajia kohtaa. ”Tämä on hyvä esimerkki siitä, että rajatylittävät ongelmat voidaan ratkaista vain toteuttamalla yhdessä toimia EU:n tasolla. Jäsenvaltiot ovat jo liian kauan etsineet ratkaisua tuloksetta. Tämä EU:n lainsäädännön vastainen menettely on saatava loppumaan, jotta voidaan varmistaa, että kaikkia kuluttajia kohdellaan tasavertaisesti” , Jourová vaati.

Ohjeissa selostetaan EU:n elintarvike- ja kuluttajalainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joiden perusteella viranomaisten on analysoitava potentiaalisia elintarvikkeiden laatueroihin liittyviä ongelmia:

Ohjeissa esitetään tähän lainsäädäntöön perustuva vaiheittainen menettely, joka auttaa jäsenvaltioiden kuluttaja- ja elintarvikeviranomaisia selvittämään, ovatko tuottajat rikkoneet näitä sääntöjä. Jos rikkomiseen liittyy rajatylittävä ulottuvuus, kuluttajaviranomaiset voivat puuttua siihen EU:n tasolla toimivan kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston kautta.

Jäsenvaltioiden kuluttaja- ja elintarvikeviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että yritykset noudattavat EU:n lainsäädäntöä. Euroopan komissio on kuitenkin sitoutunut auttamaan viranomaisia näiden ohjeiden ja muiden toimien avulla.

Muut komission toimet

Näiden ohjeiden lisäksi komissio laatii parhaillaan menetelmää elintarvikkeiden vertailutestien parantamiseksi, jotta jäsenvaltiot voivat keskustella tästä kysymyksestä yhteiseltä, vakaalta tieteelliseltä pohjalta. Komissio on asettanut Yhteisen tutkimuskeskuksensa käyttöön miljoona euroa näiden menetelmien kehittämiseen.

Komissio rahoittaa todisteiden keräämistä ja lainsäädännön noudattamisen valvontaa koskevia lisätoimia tarjoamalla jäsenvaltioille miljoona euroa selvityksiin tai lainsäädännön noudattamisen valvontaan.

Komissio on aloittanut vuoropuhelun tuottajien ja brändijärjestöjen kanssa, jotka ovat luvanneet laatia yhteiset menettelysäännöt tänä syksynä.

Komissio osallistuu 13. lokakuuta Bratislavassa pidettävään kuluttajakonferenssiin eli korkean tason ministeritapaamiseen, jossa käsitellään elintarvikkeiden laatueroja. Konferenssin järjestävät Slovakian ja Tšekin hallitukset. Lisäksi komissio järjestää syyskuussa ja marraskuussa työpajoja kuluttajansuoja- ja elintarviketurvallisuusviranomaisten kanssa.

Lisätietoja

Ohjeet EU:n elintarvike- ja kuluttajalainsäädännön soveltamisesta

Ohjeita koskeva tietosivu

Elintarvikkeiden laatueroja koskeva tietosivu (unionin tilaa koskevan vuoden 2017 puheen verkkosivut)

 

IP/17/3403

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar