Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Erinevused toiduainete kvaliteedis: komisjon annab liikmesriikidele juhiseid ebaausate kaubandustavadega võitlemiseks

Brüssel, 26. september 2017

Nagu president Juncker lubas selle aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus, andis komisjon täna välja suunised selle kohta, kuidas kohaldada ELi toidu- ja tarbijakaitsealaseid õigusnorme toodete kvaliteedierinevuste korral.

1

Suunised aitavad liikmesriikide ametiasutustel kindlaks määrata, kas ettevõtja rikub eri riikides erineva kvaliteediga tooteid müües ELi õigusnorme.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles kõnes olukorrast Euroopa Liidus: „Ei ole vastuvõetav, et mõnes Euroopa osas müüakse inimestele kehvema kvaliteediga toiduaineid kui teistes riikides, kuigi nende pakend ja kaubamärk on täpselt samasugused. Nüüd tuleb ka liikmesriikide ametiasutustele anda suuremad volitused võimalike ebaseaduslike tavadega lõpparve tegemiseks“.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová lisas: „Kahe erineva toote pakkumine sama kaubamärki kandvas pakendis on eksitav ja tarbijate suhtes ebaõiglane. Siin tuleb väga selgelt välja, et piiriüleseid probleeme on võimalik lahendada üksnes ELi tasandil koostööd tehes. Liikmesriigid on pikka aega üritanud probleemile lahendust leida, kuid üksi ei ole see neil õnnestunud. Olen kindlalt otsustanud sellistele ELi õigusnormide kohaselt keelatud võtetele lõpu teha ja tagada, et kõiki tarbijaid koheldaks võrdselt.“

Suunises loetletakse ja selgitatakse asjaomaseid nõudeid, mis tulenevad ELi toidu- ja tarbijakaitsealaste õigusnormidest, millest ametiasutused peavad toodete võimaliku kvaliteedierinevuse analüüsimisel lähtuma:

  • toidualase teabe määrus, milles nõutakse, et tarbijatele esitataks konkreetse toiduaine kohta tõest ja piisavat teavet. Näiteks tuleb toidu märgistusel loetleda toote kõik koostisosad;
  • ebaausate kaubandustavade direktiiv, millega keelatakse ebaausad kaubandustavad, nagu toodete turustamine täpselt samasuguse kaubamärgi all viisil, mis võib tarbijat eksitada.

Neile õigusaktidele tuginedes kehtestatakse suunisega järkjärguline lähenemisviis, mille najal riiklikud tarbija- ja toiduametid saavad tuvastada, kas tootjad kõnealuseid õigusakte rikuvad. Kui rikkumisel on piiriülene mõõde, saavad tarbijaametid abi Euroopa tasandi tarbijakaitsealase koostöö võrgustikust.

Riiklikud tarbija- ja toiduametid peavad tagama, et ettevõtjad järgivad ELi õigusnorme. Kuid komisjon on kindlalt otsustanud neid toetada nii käesoleva suunisega kui ka muude tegevuste kaudu.

Komisjoni muud meetmed

Lisaks nimetatud suunistele on komisjon välja töötamas metoodikat toiduainete paremaks võrdlevaks analüüsimiseks, et liikmesriigid saaksid selle teema käsitlemisel lähtuda kindlast teaduslikust alusest, mis on kõigi jaoks sama. Komisjon on selle metoodika arendamiseks teinud Teadusuuringute Ühiskeskusele kättesaadavaks 1 miljon eurot.

Komisjon rahastab tõendite kogumiseks ja õigusnormide täitmise tagamiseks ka täiendavaid tegevusi, pakkudes liikmesriikidele 1 miljoni eurot uuringute korraldamiseks või täitemeetmeteks.

Komisjon on alustanud dialoogi tootjate ja kaubamärgiühendustega, kes on võtnud ülesandeks töötada juba selleks sügiseks välja käitumisjuhend.

13. oktoobril osaleb komisjon Bratislavas tarbijaküsimusi käsitleval tippkohtumisel, mis on pühendatud erinevustele toodete kvaliteedis. Tegemist on kõrgetasemelise ministrite kohtumisega, mille korraldavad Slovakkia ja Tšehhi Vabariigi valitsused. Lisaks korraldab komisjon septembris ja novembris seminarid tarbijakaitseasutuste ja toiduohutusametitega.

Lisateave

ELi toidu- ja tarbijakaitsealaste õigusnormide kohaldamise suunised

Suuniseid käsitlev teabeleht

Euroopa Liidu olukorra kõne juurde kuuluv teabeleht kvaliteedierinevuste kohta

 

IP/17/3403

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar