Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Handelsavtal – ett lyft för EU:s livsmedelsbransch

Bryssel den 27 februari 2017

Ny undersökning visar att handelsavtal kan öka försäljningen och främja sysselsättningen inom EU:s livsmedelssektor.

En ny oberoende undersökning som har gjorts på uppdrag av Europeiska kommissionen visar att handelsavtal har ökat EU:s export av jordbruksvaror och främjat sysselsättningen inom livsmedelsbranschen och andra ekonomiska sektorer. I undersökningen tittade man närmare på handelsavtalen med tre länder – Mexiko, Sydkorea och Schweiz.

– Enbart dessa tre avtal har ökat EU:s livsmedelsexport med mer än 1 miljard euro och mervärdet inom livsmedelssektorn med 600 miljoner euro, säger Phil Hogan, kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling. Väl så viktigt är att den ökade exporten har skapat flera tusen arbetstillfällen sammanlagt över hela EU, varav de flesta inom livsmedelssektorn, bl.a. inom den primära jordbruksproduktionen. Siffrorna visar tydligt att ambitiösa och väl avvägda handelsöverenskommelser är bra för Europas livsmedelssektor och jordbruk.

– Rätt utformade handelsöverenskommelser är bra för våra jordbrukare och livsmedelsproducenter. Undersökningen ger oss även ett viktigt underlag för hur vi i kommande handelsförhandlingar kan fortsätta att minska onödig byråkrati och undanröja hinder.

Undersökningen visar att avtalen bidrog till ökad handel i båda riktningarna. EU ökade sin export, men även sin import av varor från de tre länderna, vilket ökade livsmedelsutbudet för EU:s konsumenter och företag.

Det är värt att märka att undersökningen inte pekar på att den ökade importen har haft någon större inverkan på EU:s inhemska produktion. Den har i stället ersatt import från andra länder utanför EU eller så beror den på ökad konsumtion inom EU.

När det gäller de tre avtalen visar undersökningen:

  • Att avtalet mellan EU och Mexiko ledde till att EU:s livsmedelsexport ökade med 105 miljoner euro 2013, tre år efter det att båda sidor rivit alla handelshinder i enlighet med sina löften i avtalet. Merparten utgjordes av bearbetade livsmedel och drycker. Importökningen på 316 miljoner euro samma år utgjordes huvudsakligen av råvaror. Undersökningen pekar även på de möjligheter som uppstår för EU:s livsmedelssektor om fler tullar och hinder undanröjs. Just detta diskuteras för närvarande i förhandlingarna om en modernisering av avtalet mellan EU och Mexiko.
  • Även om frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea ännu inte helt har genomförts ledde till att EU:s livsmedelsexport ökade 2015 (senaste statistik) med 439 miljoner euro, främst i form av råvaror. Importökningen på 116 miljoner euro samma år bestod huvudsakligen av bearbetade livsmedel och drycker.
  • 2010 – tre år efter det att avtalen var helt genomförda – hade handelsavtalen mellan EU och Schweiz om jordbruksvaror och bearbetade jordbruksvarortillsammans ökat EU:s livsmedelsexport med 532 miljoner euro. Merparten utgjordes av bearbetade livsmedel och drycker. Ökningen av importen på 1,17 miljoner euro utgjordes främst av råvaror.

Undersökningen visar tydligt hur viktigt det är att vi noga följer våra största konkurrenters handelsförhandlingar, så att EU inte hamnar på efterkälken när det gäller att få tillträde till viktiga marknader för våra livsmedelsprodukter. Den visar också att den senaste årens ambitiösa avtal, exempelvis handelsöverenskommelsen mellan EU och Sydkorea som trädde i kraft 2011, har större positiva effekter än äldre och inte lika omfattande avtal som det som ingicks 2000 mellan EU och Mexiko. Det är ett tecken på att EU:s handelsavtal har blivit bättre och effektivare när det gäller att riva hinder och på att branschen har blivit mer konkurrenskraftig.

Undersökningen framhäver också hur viktiga EU:s sälj- och informationskampanjer har varit för att hjälpa EU:s exportföretag att ta sig in på nya marknader och öka sin verksamhet på de gamla marknaderna. Kommissionen har kraftigt höjt budgeten för säljfrämjande åtgärder och kommissionär Hogan har redan besökt sex länder (Colombia, Mexiko, Kina, Japan, Vietnam och Indonesien) för att marknadsföra EU:s livsmedelsprodukter och ge EU:s företag och organisationer en chans att hitta nya affärsmöjligheter. Nästa besök äger rum i maj och går till Kanada – som just har godkänt ett eget frihandelsavtal med EU. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström kommer också att besöka Kanada i mars samt även Singapore (ett annat land som EU nyligen har träffat ett handelsavtal med) och Mexiko längre fram i vår.

EU:s livsmedelsexport slog rekord 2016

De tre handelsavtalen bidrog även till att göra 2016 till ett rekordår för EU:s livsmedelsbransch, vars samlade export uppgick till 130,7 miljarder euro, en ökning med 1,7 miljarder jämfört med 2015. Den största ökningen av den årliga exporten avsåg USA (upp 1,26 miljarder euro) och Kina (upp 1,06 miljarder euro). Värdet på EU:s livsmedelsimport sjönk samtidigt med 1,5 % till 112 miljarder euro. Livsmedelsbranschen svarade för 7,5 % av EU:s varuexport 2016 – 6,6 % av alla importerade varor är livsmedelsvaror. Med ett överskott på 18,8 miljarder euro svarar livsmedelssektorn för nästan hälften av det samlade överskottet i EU:s handelsbalans som låg på 39,3 miljarder euro 2016.

Bakgrund

Undersökningen gjordes på kommissionens uppdrag av det oberoende konsultföretaget Copenhagen Economics och gällde hur livsmedelsexporten påverkats av tre olika typer av handelsavtal: den äldre, ”första generationen” av avtal, till exempel det med Mexiko, den nya generationen av djupgående och omfattande frihandelsavtal, till exempel det med Sydkorea, och särskilda sektorsavtal som de med Schweiz.

Närmare upplysningar

Frågor och svar

Hela undersökningen: Impacts of EU trade agreements on the agricultural sector

Mer information om handelsavtalet mellan EU och Mexiko

Mer information om frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea

Mer information om handelsavtalet mellan EU och Schweiz

IP/17/339

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar