Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Umowy handlowe stymulują sektor rolno-spożywczy w UE

Bruksela, 27 lutego 2017 r.

Według najnowszych badań umowy handlowe mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży i w tworzeniu miejsc pracy w unijnym sektorze rolno-spożywczym.

Według nowego niezależnego badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej umowy handlowe przyczyniły się do zwiększenia eksportu unijnych produktów rolnych oraz pomogły tworzyć miejsca pracy w sektorze rolno-spożywczym i innych sektorach gospodarki. Przedmiotem szczegółowych badań były umowy handlowe z trzema krajami – Meksykiem, Koreą Południową i Szwajcarią.

W tej sprawie wypowiedział się komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan: Te trzy umowy doprowadziły do wzrostu wartości unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych o ponad 1 mld euro i zwiększyły wartość dodaną sektora rolno-spożywczego o 600 mln euro. Co równie ważne, wzrost eksportu przyczynił się do utworzenia w całej UE tysięcy miejsc pracy, z których większość powstała w branży rolno-spożywczej, w tym w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Dane te stanowią wyraźny dowód na to, że ambitne i wyważone umowy handlowe są korzystne dla europejskich producentów żywności i europejskiego rolnictwa.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: Odpowiednio przygotowane umowy handlowe są korzystne dla naszych rolników i producentów żywności. W badaniu tym przedstawiono również istotne informacje na temat tego, w jaki sposób możemy w dalszym stopniu ograniczyć zbędną biurokrację oraz usuwać przeszkody w przyszłych negocjacjach handlowych.

Badanie to wykazało, że wspomniane umowy przyczyniły się do obustronnego zwiększenia wymiany handlowej, zwiększenia eksportu z UE i importu produktów z analizowanych trzech krajów do UE, dając konsumentom i przedsiębiorstwom dostęp do szerszego asortymentu produktów rolno-spożywczych.

Co istotne, badanie sugeruje, że zwiększenie przywozu miało niewielki wpływ na rodzimą produkcję w UE. Jego źródłami były natomiast przede wszystkim zastąpienie przywozu z innych krajów trzecich lub wzrost konsumpcji w UE.

W szczególności, w odniesieniu do trzech umów badanie wykazało, że:

  • W 2013 r., tj. trzy lata po usunięciu przez obie strony wszystkich barier handlowych, do likwidacji których zobowiązano się w umowie, umowa między UE a Meksykiem doprowadziła do zwiększenia unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych o 105 mln euro. Suma ta odpowiada głównie przetworzonej żywności i napojom. W tym samym roku dodatkowy przywóz na kwotę 316 mln euro związany był głównie z produktami podstawowymi. W badaniu stwierdzono też, że potencjał rozwoju sektora rolnego w UE leży w dalszej eliminacji taryf i barier. Świadomość tę staramy się obecnie wykorzystać w negocjacjach nad modernizacją umowy UE-Meksyk.
  • W 2015 r. (ostatni rok, dla którego dostępne są dane) umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Koreą, choć jeszcze nie w pełni wdrożona, spowodowała wzrost wartości eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych, głównie produktów podstawowych, o 439 mln euro. W tym samym roku dodatkowy przywóz na kwotę 116 mln euro obejmował głównie przetworzoną żywność i napoje.
  • W 2010 r., trzy lata po ich pełnym wdrożeniu, umowy między UE a Szwajcarią w sprawie handlu produktami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi doprowadziły do wzrostu unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych o 532 mln euro. Obejmował on głównie przetworzoną żywność i napoje. Dodatkowy import na kwotę 1,17 mln euro obejmował głównie produkty podstawowe.

W badaniu podkreślono wagę ścisłego monitorowania negocjacji handlowych, które prowadzą główni konkurenci UE, by unia nie pozostawała w tyle pod względem warunków dostępu produktów rolno-spożywczych do ważnych rynków. Pokazało ono również, że od niedawna ambitne umowy, takie jak umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową, która weszła w życie w 2011 r., przynoszą większe korzyści niż starsze umowy o węższym zakresie, takie jak umowa między UE a Meksykiem z 2000 r. Świadczy to o zwiększeniu jakości i efektywności unijnych umów handlowych w zakresie usuwania barier oraz o powodzeniu procesu podnoszenia konkurencyjności sektora.

W badaniu podkreślono także znaczenie kampanii informacyjnych i promocyjnych UE ułatwiających unijnym eksporterom dostęp do nowych rynków i dynamiczny rozwój działalności na rynkach, gdzie są już obecni. Komisja znacząco zwiększyła budżet przeznaczony na ich promowanie, a komisarz Phil Hogan odbył już wizyty wysokiego szczebla w sześciu krajach (w Kolumbii, Meksyku, Chinach, Japonii, Wietnamie i Indonezji) w celu promowania unijnych produktów rolno-spożywczych i stworzenia unijnym przedsiębiorstwom i organizacjom okazji znalezienia nowych możliwości biznesowych w tych państwach. W maju celem kolejnej takiej wizyty będzie Kanada, która niedawno zawarła z UE umowę o wolnym handlu. Oprócz tego unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström w marcu odwiedzi Kanadę i Singapur (kolejne państwo, z którym UE zawarła niedawno umowę handlową), a późniejszą wiosną – Meksyk.

Rekordowo wysoki eksport produktów rolno-spożywczych z UE w 2016 r.

Wymienione trzy umowy handlowe przyczyniły się też do pobicia rekordu unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych w 2016 r. – całkowita wartość eksportu wzrosła w porównaniu z 2015 r. o 1,7 mld euro, osiągając 130,7 mld euro. Największy wzrost odnotowano w rocznym eksporcie do USA (wzrost o 1,26 mld euro) i Chin (wzrost o 1,06 mld euro). W tym samym czasie wartość importu artykułów rolno-spożywczych do UE spadła o 1,5 proc. do 112 mld euro. W 2016 r. sektor rolno-spożywczy UE odpowiadał za 7,5 proc. unijnego eksportu towarów ogółem, a 6,6 proc. wszystkich importowanych towarów stanowiły produkty rolno-spożywcze. Z nadwyżką w wysokości 18,8 mld euro sektor rolno-spożywczy odpowiada za niemal połowę ogólnej nadwyżki Unii Europejskiej w handlu towarami, która w 2016 r. wyniosła 39,3 mld euro.

Kontekst

Wspomniane badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Komisji przez niezależną firmę konsultingową Copenhagen Economics i było poświęcone wpływowi, jaki na wywóz produktów rolno-spożywczych mają trzy różne rodzaje umów handlowych: starsze, należące do „pierwszej generacji” umów, podobne do umowy zawartej z Meksykiem; daleko idące i kompleksowe umowy o wolnym handlu (DCFTA) nowej generacji, takie jak umowa zawarta z Koreą Południową; i szczególne porozumienia sektorowe, takie jak umowy ze Szwajcarią.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Całe badanie: Skutki unijnych umów handlowych w sektorze rolnym

Dodatkowe informacje na temat umowy handlowej między UE a Meksykiem

Dodatkowe informacje na temat umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową

Dodatkowe informacje na temat umowy handlowej między UE a Szwajcarią

IP/17/339

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar