Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kaubanduslepingud edendavad ELi põllumajandusliku toidutööstustoodangu kasvu

Brüssel, 27. veebruar 2017

Uuringutest nähtub, et kaubanduslepingud võivad ELi põllumajanduslikus toidutööstuses aidata kaasa müügi suurenemisele ja töökohtade loomisele.

Euroopa Komisjoni nimel läbi viidud sõltumatust uuringust nähtub, et kaubanduslepingud on aidanud edendada ELi põllumajanduslikku eksporti ja luua töökohti põllumajanduslikus toidutööstussektoris ja muudes majandussektorites. Uuringus analüüsiti üksikasjalikult kaubanduslepinguid, mis on sõlmitud Mehhiko, Lõuna-Korea ja Šveitsiga.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Ainuüksi need kolm lepingut on suurendanud ELi põllumajanduslike toiduainete eksporti 1 miljardi euro võrra ja loonud põllumajanduslikus toidutööstussektoris lisaväärtust 600 miljoni euro ulatuses. Samavõrd oluline on, et ekspordi suurenemine on aidanud tekitada kokku tuhandeid uusi töökohti kogu ELis, millest enamik on loodud põllumajanduslikus toidutööstussektoris, eeskätt põllumajandusliku esmatootmise valdkonnas. Need näitajad on selge tõend selle kohta, et ulatuslikud ja tasakaalustatud kaubanduskokkulepped soodustavad Euroopa toiduainetetööstuse ja põllumajanduse kasvu.“

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström ütles: „Ajakohased kaubanduskokkulepped toovad meie põllumajandusettevõtjatele ja toiduainetootjatele suurt kasu. Uuring annab olulist teavet selle kohta, kuidas on võimalik jätkuvalt vähendada ebavajalikku paberimajandust ja kõrvaldada takistused, mis tõkestavad kaubandusläbirääkimiste edenemist.“

Uuringust nähtub, et kaubanduslepingute sõlmimine on aidanud edendada kaubavahetust kõigi lepingupoolte jaoks, kuna suurenenud on ELi eksport nimetatud riikidesse ja import nendest kolmest riigist, mis võimaldab ELi tarbijatel ja ettevõtjatel saada suuremas valikus põllumajanduslikke toiduaineid.

Oluline on see, et uuringu kohaselt mõjutab suurenenud import liidu sisetoodangut vähe. See on pigem märk kolmandatest riikidest toimuva impordi asendamisest või ELis tarbimise suurenemisest.

Täpsemalt nähtub uuringust nende kolme lepingu kohta järgmist:

  • ELi ja Mehhiko vahel sõlmitud kokkuleppe tulemusel suurenes ELi põllumajandusliku toidutööstustoodangu ekspordi maht 105 miljonit eurot 2013. aastal ehk kolm aastat pärast seda, kui mõlemad pooled olid kõrvaldanud kõik kaubandustõkked, mille nad kokkuleppe kohaselt olid kohustunud kõrvaldama. Enamik neist puudutas toiduaineid ja jooke. Samal aastal suurenes import 316 euro võrra, peamiselt esmatoodete impordi näol. Uuringust nähtub lisaks, et ELi põllumajandussektoris on võimalik kõrvaldada veel tariife ja kaubandustõkkeid. Sellega tegeletakse praegu ELi ja Mehhiko vahelise kokkuleppe ajakohastamiseks peetavatel läbirääkimistel.
  • Tulenevalt ELi ja Lõuna-Korea vahelisest vabakaubanduslepingust, mida praegu veel täielikult ei rakendata, suurenes ELi põllumajandusliku toidutööstustoodangu ekspordi maht 2015. aastal (viimane aasta, mille kohta on võimalik andmeid saada) 439 miljonit eurot, peamiselt esmatoodete ekspordi näol. Samal aastal suurenes töödeldud toidu ja jookide import 116 miljoni euro võrra.
  • Põllumajandustooteid ja töödeldud põllumajandustooteid käsitlevad ELi ja Šveitsi vahelised kaubanduslepingud suurendasid ELi põllumajandusliku toidutööstustoodangu ekspordi mahtu 532 miljoni euro võrra 2010. aastal ehk kolm aastat pärast seda, kui neid lepinguid täielikult rakendama hakati. Peamine osa sellest ekspordist puudutas töödeldud toitu ja jooke. Täiendavalt eksporditi 1,17 miljoni euro ulatuses esmatooteid.

Uuring rõhutab vajadust jälgida hoolikalt ELi peamiste konkurentide kaubandusläbirääkimisi, tagamaks et EL on võimalik võrdsetel tingimustel pääseda olulistele turgudele, kus Euroopa põllumajanduslike toiduaineid turustatakse. Uuringust nähtub veel, et viimati sõlmitud ulatuslikematel kokkulepetel, nagu ELi ja Lõuna-Korea vaheline vabakaubandusleping, mis jõustus 2011. aastal, on soodsam mõju kui varasematel ja vähemulatuslikel kokkulepetel nagu 2000. aasta ELi ja Mehhiko vahelisel lepingul. See näitab, et ELi kaubanduslepingud on muutunud kvaliteetsemateks ja tõhusamateks osas, mis puudutab kaubandustõkete kõrvaldamist, ja osutab kõnealuses valdkonnas konkurentsivõime paranemisele.

Uuring rõhutab ka ELi müügiedendus- ja teavituskampaaniate olulisust ELi eksportijate jaoks uutele turgudele pääsemise hõlbustamisel ja nende tegevuse laiendamisel olemasolevatel turgudel. Komisjon on oluliselt suurendanud oma müügiedendustegevuse eelarvet ja volinik Hogan on juba läbi viinud kõrgetasemelisi kohtumisi kuues riigis (Colombia, Mehhiko, Hiina, Jaapan, Vietnam and Indoneesia), tutvustamaks ELi põllumajandustoiduaineid ja andmaks ELi ettevõtjatele ja organisatsioonidele võimaluse leida seal uusi ärivõimalusi. Järgmine niisugune kohtumine toimub Kanadas, kes on just nõustunud sõlmima vabakaubanduslepingu ELiga. ELi kaubandusvolinik Malmström külastab märtsis ka Kanadat ja Singapuri (mis on veel üks riik, kellega EL on hiljuti kaubanduslepingu sõlminud) ning seejärel Mehhikot.

ELi põllumajandusliku toidutööstustoodangu eksport saavutas 2016. aastal rekordilise taseme.

Kolm kaubanduslepingut aitasid ka kaasa ELi põllumajandusliku toidutööstustoodangu rekordile 2016. aastal, mil kogueksport ulatus 130,7 miljardi euroni (2015. aastal oli see 1,7 miljardit eurot). Kõige suurem osa iga-aastasest ekspordist toimus Ameerika Ühendriikidesse (kuni 1,26 miljardit eurot) ja Hiinasse (kuni 1,06 miljardit eurot). Samal ajal vähenes ELi põllumajanduslike toiduainete impordi väärtus 1,5 % kuni 112 miljardi euroni. Põllumajandusliku toidutööstustoodangu sektori osakaal kogu ELi kaupade ekspordis 2016. aastal oli 7,5 %. 6,6 % kõikidest imporditud kaupadest on põllumajanduslikud toiduained. 18,8 euro suurune kaubandusbilansi ülejääk põllumajandusliku toidutööstustoodangu sektoris moodustab peaaegu poole Euroopa Liidu kaubandusbilansi ülejäägist, mis 2016. aastal oli 39,3 miljardit eurot.

Taust

Uuringu viis komisjoni eest läbi sõltumatu konsultatsioonifirma Copenhagen Economics ja selles keskenduti mõjule, mida kolme peamist liiki kaubanduslepingud avaldavad põllumajandusliku toidutööstustoodangu ekspordile: varasemad, nn esimese põlvkonna lepingud, nagu Mehhikoga sõlmitud kaubandusleping; põhjalikud ja igakülgse lähenemisviisiga nn uue põlvkonna kaubanduslepingud, nagu Lõuna-Koreaga sõlmitud kaubandusleping; konkreetsed valdkondlikud kokkulepped, nagu Šveitsiga sõlmitud kaubandusleping.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Uuringu terviktekst: ELi kaubanduslepingute mõju põllumajandussektorile

Rohkem teavet Mehhikoga sõlmitud kaubanduslepingu kohta

Rohkem teavet Lõuna-Korega sõlmitud kaubanduslepingu kohta

Rohkem teavet Šveitsiga sõlmitud kaubanduslepingu kohta

IP/17/339

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar