Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Obchodní dohody dávají zemědělsko-potravinářskému odvětví nové impulsy

Brusel 27. února 2017

Jak ukazuje nová studie, obchodní dohody mohou přispět ke zvýšení prodeje a podpořit tvorbu pracovních míst v zemědělsko-potravinářském odvětví.

Z nezávislé studie vypracované pro Evropskou komisi vyplývá, že obchodní dohody napomohly ke zvýšení vývozu zemědělských produktů EU a vytváření pracovních míst v zemědělsko-potravinářském odvětví a dalších hospodářských odvětvích. Studie se podrobněji zaměřovala na obchodní dohody se třemi zeměmi – Mexikem, Švýcarskem a Jižní Koreou.

Evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl: „Jen díky těmto třem dohodám se objem vývozu zemědělsko-potravinářského odvětví EU zvýšil o více než 1 mld. eur a přidaná hodnota v tomto odvětví vzrostla o 600 mil. eur. Dalším důležitým zjištěním je, že tento nárůst vývozu celkově zajistil tisíce pracovních míst v celé EU, většinou v zemědělsko-potravinářském odvětví včetně zemědělské prvovýroby. Tato čísla jasně dokazují, že ambiciózní a vyvážené obchodní dohody jsou pro evropskou produkci potravin a zemědělství prospěšné.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová řekla: „Dobré obchodní dohody jsou přínosem pro naše zemědělce a výrobce potravin. Tato studie obsahuje také důležité návrhy k tomu, jak můžeme v našich pokračujících jednáních dále snižovat zbytečnou byrokracii a odstraňovat překážky.

Ze studie rovněž vyplývá, že dohody pomohly zvýšit obchod oběma směry. Zvýšil se vývoz z EU i dovoz produktů z těchto tří zemí, čímž se zvětšila nabídka zemědělsko-potravinářských výrobků pro spotřebitele i podniky v EU.

Důležitým zjištěním studie je, že tento nárůst dovozu nemá žádný velký dopad na domácí produkci v EU. Spíše nahrazuje dovoz z jiných třetích zemí nebo pokrývá nárůst spotřeby v rámci Unie.

V souvislosti s uvedenými třemi dohodami ze studie konkrétně vyplývá, že:

  • dohodou mezi EU a Mexikem bylo možné v roce 2013, tedy tři roky po odstranění všech překážek obchodu, ke kterému se strany dohody zavázaly, zvýšit objem vývozu zemědělsko-potravinářských produktů z EU o 105 mil. eur. Většinou se jednalo o zpracované potraviny a nápoje, u dodatečného dovozu v hodnotě 316 mil. eur pak o primární produkty. Ze studie rovněž vyplývá, že existuje potenciál pro další odstraňování cel a překážek v zemědělsko-potravinářském odvětví EU. Tato otázka je nyní předmětem jednání o modernizaci dohody mezi EU a Mexikem.
  • Dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, i když dosud není plně prováděna, se v roce 2015 (poslední rok, pro který jsou k dispozici údaje) zvýšil vývoz zemědělsko-potravinářských produktů, většinou ve formě primárních produktů a komodit, z EU o 439 mil. eur. U dodatečného dovozu v hodnotě 116 mil. eur v témže roce se většinou jednalo o zpracované potraviny a nápoje.
  • Obchodní dohody o zemědělských produktech a zpracovaných zemědělských produktech mezi EU a Švýcarskem přispěly v roce 2010, tři roky po jejich úplném provedení, celkově 532 mil. eur k vývozu zemědělsko-potravinářských produktů z EU. Zde se většinou jednalo o zpracované potraviny a nápoje, u dodatečného dovozu v hodnotě 1,17 mil. eur pak zejména o primární produkty.

Ve studii se poukazuje na to, že je nutné pozorně sledovat obchodní jednání hlavních konkurentů Evropské unie, aby se zajistilo, že EU nezůstane pozadu, pokud jde o podmínky přístupu zemědělsko-potravinářských produktů na důležité trhy. Zároveň se ukazuje, že novější, ambicióznější dohody, jako je obchodní dohoda mezi EU a Koreou, která vstoupila v platnost v roce 2011, mají výraznější pozitivní dopad než starší a méně komplexní dohody, jako je dohoda mezi EU a Mexikem z roku 2000. Je to známka toho, že se kvalita a účinnost obchodních dohod EU, pokud jde o odstraňování překážek, zlepšily a že se odvětví stalo konkurenceschopnějším.

Kromě toho se ve studii rovněž zdůrazňuje význam propagačních a informačních kampaní EU pro získávání přístupu vývozců EU na nové trhy a rozvoj jejich podnikání na stávajících trzích. Komise výrazně navýšila rozpočet na propagaci a komisař Hogan uskutečnil návštěvy na vysoké úrovni již v šesti zemích (Kolumbie a Mexiko, Čína a Japonsko, Vietnam a Indonésie), aby propagoval potraviny z EU a podnikům a organizacím z EU nabídl možnost nalézat nové obchodní příležitosti v těchto zemích. Další zemí, kterou navštíví v květnu, bude Kanada, která právě uzavřela s EU vlastní dohodu o volném obchodu. Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová v březnu rovněž navštíví Kanadu, jakož i Singapur (další zemi, se kterou EU nedávno uzavřela obchodní dohodu) a Mexiko později na jaře.

Vývoz zemědělsko-potravinářských produktů EU dosáhl v roce 2016 rekordní výše

Tři zmíněné obchodní dohody přispěly také k tomu, že vývoz zemědělsko-potravinářských produktů EU dosáhl v roce 2016 rekordní výše. Objem vývozu dosáhl celkem 130,7 mld. eur, což je oproti roku 2015 nárůst o 1,7 mld. eur. Nejvíce se zvýšil roční vývoz do USA (o 1,26 mld. eur) a do Číny (o 1,06 mld. eur). Zároveň se snížila hodnota dovozu těchto produktů o 1,5 % na 112 mld. eur. V roce 2016 připadalo na zemědělsko-potravinářské odvětví 7,5 % veškerého vývozu EU ve zboží a 6,6 % veškerého dovozu zboží. Díky přebytku ve výši 18,8 mld. eur připadá na toto odvětví téměř polovina celkového přebytku Evropské unie v obchodu se zbožím, který v roce 2016 činil 39,3 mld. eur.

Souvislosti

Studie, kterou provedla jménem Komise nezávislá poradenská společnost Copenhagen Economics, se věnovala dopadu tří různých typů obchodních dohod na vývoz zemědělsko-potravinářských produktů: starších dohod první generace, jako je dohoda s Mexikem, prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu, jako je dohoda s Jižní Koreou a zvláštních odvětvových dohod, jako jsou dohody se Švýcarskem.

Další informace

Otázky a odpovědi

Úplná studie: Dopad obchodních dohod EU na odvětví zemědělství

Více informací o obchodní dohodě mezi EU a Mexikem

Více informací o dohodě o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou

Více informací o obchodní dohodě mezi EU a Švýcarskem

IP/17/339

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar