Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Framåt för den europeiska pelaren för sociala rättigheter: EU-kommissionen fortsätter sitt arbete för rättvisa och förutsägbara anställningsavtal

Bryssel den 25 september 2017

EU-kommissionen har fortsatt diskussionerna med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer på EU-nivå om hur anställningsavtalen kan förnyas så att de blir rättvisare och mer förutsägbara för alla arbetstagare.

Genom detta initiativ fortsätter kommissionen att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren och minska klyftorna mellan medlemsländerna.

– För att den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska få genomslag behöver vi hjälp av arbetsmarknadens parter, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Framför allt behövs deras hjälp för att vi ska klara av utmaningarna i samband med de nya anställningsformerna och för att vi ska kunna erbjuda goda arbetsvillkor vid atypiska anställningsformer. Klara regler och gemensamma rättvisa anställningsstandarder kan i slutändan skydda de företag som ger arbetstagare ändamålsenlig information om arbetsvillkoren. Kommissionen är medveten om att det är viktigt att hitta en balans mellan ett ändamålsenligt skydd för arbetstagarna och företagens möjligheter till sysselsättningsskapande och innovation på arbetsmarknaden, och har beaktat dessa aspekter i sitt förslag.

– När anställningen börjar har arbetstagare rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter, tillägger Marianne Thyssen, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden. Men miljoner europeiska arbetstagare med avtal som inte följer standarden är osäkra på sina rättigheter. Jag vill att alla arbetstagare i hela EU, oavsett anställningsstatus, ska omfattas av grundreglerna, såväl de som arbetar på it-plattformar som olika slag av bud och leverantörer. Rättvisare och mer förutsägbara anställningsavtal utgör grunden för rättvisa arbetsvillkor i hela EU, något som är målet med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Jag hoppas att pelaren antas på högsta politiska nivå vid toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november.

Kommissionen vill bredda det nuvarande direktivet om anställningsavtal (det s.k. direktivet om skriftliga meddelanden) så att de nya anställningsformerna, såsom efterfrågestyrd arbetskraft, voucherbaserat arbete och arbete via digitala plattformar, omfattas. Ingen ska lämnas utanför. De nuvarande reglerna måste också uppdateras, så att de tar hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden under de senaste årtiondena. Om den information som ges i början av en anställning förbättras och uppdateras är arbetstagarna mer medvetna om sina rättigheter och kan se till att de respekteras. För arbetsgivarna innebär en uppdatering av rättigheterna mer rättslig klarhet och säkerhet samtidigt som illojal konkurrens undviks.

Arbetsmarknadens parter kan lämna sina synpunkter på den planerade uppdateringen av EU-rätten om anställningsavtal fram till den 3 november 2017. Kommissionen ämnar lägga fram ett lagstiftningsförslag före slutet av året.

Bakgrund

Den 26 april 2017 lade kommissionen fram den europeiska pelaren för sociala rättigheter i två rättsliga former med samma innehåll: som en rekommendation från kommissionen, som gäller från och med det datumet, och som ett förslag till ett gemensamt uttalande från rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Den slutliga versionen av den europeiska pelaren för sociala rättigheter består av tjugo principer och rättigheter som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren och minska klyftorna mellan medlemsländerna. För kommissionen är det av största vikt att pelaren införs, och kommissionen också lagt fram ett konkret lagstiftningsförslag som ska förbättra balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Den har också lanserat den första etappen av två samråd med arbetsmarknadens parter: ett för att modernisera reglerna om arbetsavtal och ett om tillgång till socialt skydd för alla. Mellan den 26 april och den 23 juni 2017 kunde arbetsmarknadens parter lämna sina synpunkter på båda frågorna. Nu har den andra etappen i samrådet om moderniseringen av reglerna om arbetsavtal inletts, och samrådet om tillgång till socialt skydd ska inledas snart. Samrådet under den andra etappen bygger på resultatet från diskussionerna under den första etappen.

Junckerkommissionen gjorde ett mer socialt EU till en av sina prioriteringar redan från början, såsom framgår av de politiska prioriteringarna från juli 2014. I september 2015 sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt första tal om tillståndet i unionen: – Vi måste intensifiera arbetet för en rättvis och verkligt alleuropeisk arbetsmarknad. [...] Jag vill också utveckla en europeisk pelare för sociala rättigheter, som tar hänsyn till förändringarna i samhället och i arbetslivet i Europa. I sitt senaste tal om tillståndet i unionen den 13 september 2017 bekräftade Juncker kommissionens åtagande att fortsätta arbetet med pelaren i syfte att skapa en djupare, mer rättvis och social inre marknad: – Om vi vill undvika social splittring och social dumpning i EU bör EU-länderna enas om en europeisk pelare för sociala rättigheter så snart som möjligt och senast vid toppmötet i Göteborg i november. De nationella trygghetssystemen kommer att förbli olika och separata under lång tid framöver. Men vi bör åtminstone arbeta för en europeisk union av sociala standarder så att vi har en samsyn om social rättvisa. EU kan inte fungera om det struntar i arbetstagarna.

Det sociala toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt kommer att anordnas i Göteborg den 17 november 2017. Här kan du läsa mer om toppmötet.

Mer information

MEMO/17/3366

Faktablad om EU:s sociala dimension – översikt över Junckerkommissionens initiativ

Andra etappen i samrådet om direktivet om skriftliga meddelanden

Webbsida om den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Följ Valdis Dombrovskis på Twitter

Följ Marianne Thyssen på Twitter och Facebook

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

IP/17/3367

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar