Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Postępy w kwestii europejskiego filaru praw socjalnych: Komisja chce, by umowy o pracę były sprawiedliwe i przewidywalne

Bruksela, 25 września 2017 r.

Komisja Europejska kontynuuje rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców na poziomie UE na temat aktualizacji przepisów regulujących umowy o pracę. Komisji zależy na tym, aby umowy te były bardziej sprawiedliwe przewidywalne dla wszystkich kategorii pracowników.

Inicjatywa ta to kolejny etap wdrażania koncepcji europejskiego filaru praw socjalnych. Ma ona na celu zbliżenie przepisów państw członkowskich, by zapewnić obywatelom lepsze warunki życia i pracy.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, powiedział: Partnerzy społeczni mają do odegrania kluczową rolę w dalszych działaniach związanych z wdrażaniem koncepcji europejskiego filaru praw socjalnych. Szczególnie ważny jest ich udział w rozwiązywaniu problemów związanych nowymi formami zatrudnienia i zapewnianiu odpowiednich warunków pracy w przypadku nietypowych form zatrudnienia. Jasne zasady i wspólne standardy zatrudnienia na sprawiedliwych warunkach mogą w końcowym rozrachunku chronić przedsiębiorstwa, które zapewniają swoim pracownikom odpowiednie informacje o warunkach pracy. Komisja jest świadoma tego, że należy zachować równowagę pomiędzy ochroną pracowników a swobodą, jaką muszą mieć przedsiębiorstwa, aby tworzyć nowe miejsca pracy i wprowadzać innowacje na rynku pracy. O to właśnie chodzi w naszym wniosku.

Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: Pracownicy mają prawo otrzymać w momencie nawiązania stosunku pracy pisemną informację o swoich prawach i obowiązkach. Tymczasem miliony Europejczyków zatrudnionych na podstawie umów niestandardowych nie mają pewności co do przysługujących im praw. Chcę, aby wszyscy pracownicy w UE byli wyraźnie objęci podstawowymi zasadami – niezależnie od statusu zatrudnienia i tego, czy dana osoba pracuje na platformie informatycznej czy zajmuje się dostawami. Sprawiedliwe i bardziej przewidywalne umowy o pracę to podstawa do zapewnienia uczciwych warunków pracy w całej UE. To właśnie chcemy osiągnąć dzięki wdrożeniu koncepcji europejskiego filaru praw socjalnych. Mam nadzieję, że zostanie to zapowiedziane na najwyższym szczeblu politycznym podczas szczytu na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w dniu 17 listopada.

Komisja pragnie poszerzyć zakres obecnie obowiązującej dyrektywy dotyczącej umów o pracę (tzw. dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia) i objąć nim nowe formy zatrudnienia, takie jak: praca na wezwanie, praca za talony i praca na platformach. Obecne przepisy należy zmodernizować z uwzględnieniem zmian na rynku pracy, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Jeżeli na początku okresu obowiązywania umowy o pracę pracownik otrzyma w odpowiednim terminie szczegółowe informacje o przysługujących mu prawach, będzie ich bardziej świadomy i będzie w stanie skuteczniej je egzekwować. Dzięki aktualizacji przepisów pracodawcy uzyskają z kolei większą pewność prawa i unikną nieuczciwej konkurencji.

Partnerzy społeczni będą mieli okazję przedstawić swoje poglądy na temat planowanej aktualizacji przepisów UE dotyczących umów o pracę do 3 listopada 2017 r. Przed końcem roku Komisja planuje przedstawić wniosek ustawodawczy w tej sprawie.

Informacje ogólne

26 kwietnia 2017 r. Komisja przedstawiła koncepcję europejskiego filara praw socjalnych w dwóch formach prawnych o identycznej treści: jedna to zalecenie Komisji, obowiązujące od tego dnia, a druga to wniosek dotyczący wspólnej proklamacji Parlamentu, Rady i Komisji. W ostatecznym zarysie europejski filar praw socjalnych obejmuje 20 zasad i praw, które mają przyczynić się do zbliżenia przepisów, co przełoży się na poprawę warunków pracy i życia w całej UE. Kiedy Komisja uznała realizację założeń filara za jeden ze swoich priorytetów, przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów, a jednocześnie rozpoczęła pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi. Konsultacje te przebiegają dwutorowo, a ich przedmiotem są przepisy dotyczące umów o pracę oraz dostęp do ochrony socjalnej dla wszystkich. Od 26 kwietnia do 23 czerwca 2017 r. partnerzy społeczni mieli okazję przedstawić swoje opinie w obu sprawach. Teraz przystąpiliśmy do drugiego etapu konsultacji poświęconych aktualizacji przepisów dotyczących umów o pracę, a kolejny etap konsultacji na temat dostępu do ochrony socjalnej rozpocznie się wkrótce. Drugi etap konsultacji opiera się na wynikach dyskusji przeprowadzonych na pierwszym etapie.

Od samego początku koncepcja bardziej socjalnej Europy jest jednym z priorytetów Komisji Junckera, co podkreślono w Wytycznych politycznych z lipca 2014 r. We wrześniu 2015 r. przewodniczący Juncker, wygłaszając swoje pierwsze orędzie o stanie Unii, stwierdził: Musimy zintensyfikować prace nad uczciwym i prawdziwie paneuropejskim rynkiem pracy. [...] W ramach tych działań będę chciał stworzyć europejski filar praw socjalnych, który bierze pod uwagę zmieniające się realia europejskich społeczeństw i świata pracy. W najnowszym orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września 2017 r. przewodniczący potwierdził, że Komisji zależy na tym by prace nad wdrażaniem koncepcji filara praw socjalnych postępowały naprzód, ponieważ jest to niezbędne do tworzenia pogłębionego, sprawiedliwego i bardziej socjalnego rynku wewnętrznego: Jeżeli chcemy uniknąć fragmentacji społecznej i dumpingu socjalnego w Europie, państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie w sprawie Europejskiego filara praw socjalnych jak najszybciej, a najpóźniej na szczycie w Göteborgu w listopadzie. Krajowe systemy społeczne jeszcze przez długi czas pozostaną zróżnicowane i odrębne. Powinniśmy jednak przynajmniej dążyć do Unii europejskich standardów społecznych, w której istniałby konsensus w sprawie tego, co jest sprawiedliwe ze społecznego punktu widzenia. Europa nie może funkcjonować, zaniedbując pracowników.

Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego odbędzie się w szwedzkim Göteborgu 17 listopada 2017 r. Więcej informacji na temat szczytu zamieszczono tutaj.

Więcej informacji:

MEMO/17/3366

Zestawienie informacji na temat wymiaru społecznego Europy – przegląd inicjatyw od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera

Drugi etap konsultacji na temat dyrektywy w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy

Strona internetowa na temat europejskiego filaru praw socjalnych

Valdis Dombrovskis na Twitterze

Marianne Thyssen na Twitterze i Facebooku

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego wydawany przez Komisję Europejską

IP/17/3367

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar