Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verder bouwen aan de Europese pijler van sociale rechten: Commissie streeft verder naar eerlijke en voorspelbare arbeidsovereenkomsten

Brussel, 25 september 2017

De Europese Commissie is nieuwe besprekingen met de vakbonden en de werkgeversorganisaties op EU-niveau begonnen over de vraag hoe de regels voor arbeidsovereenkomsten kunnen worden gemoderniseerd met het oog op eerlijkere en meer voorspelbare arbeidsovereenkomsten voor alle categorieën werknemers.

Met dit initiatief bouwt de Commissie verder aan de Europese pijler van sociale rechten. Doel is voor convergentie tussen de lidstaten te zorgen met het oog op betere arbeids- en levensomstandigheden.

Volgens Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor de euro, de sociale dialoog, financiële stabiliteit, de financiële diensten en de Kapitaalmarktenunie, "spelen de sociale partners een essentiële rol bij de opbouw van de Europese pijler van sociale rechten, en vooral bij de problematiek inzake nieuwe vormen van werkgelegenheid en adequate arbeidsomstandigheden in atypische vormen van werkgelegenheid. Duidelijke regels en gemeenschappelijke en eerlijke werkgelegenheidsnormen kunnen uiteindelijk bescherming bieden aan bedrijven die de werknemers adequate informatie over hun arbeidsomstandigheden verstrekken. De Commissie is er zich van bewust dat voor evenwicht moet worden gezorgd tussen de noodzakelijke bescherming van de werknemers en de mogelijkheden van bedrijven om banen te scheppen en de arbeidsmarkt te vernieuwen. Daarover gaat ons voorstel."

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, voegde hieraan toe: "Werknemers hebben het recht om vanaf het ogenblik waarop ze in dienst worden genomen schriftelijk over hun rechten en plichten te worden geïnformeerd. Miljoenen Europeanen met een atypische arbeidsovereenkomst zijn echter onzeker over hun rechten. Ik wil dat de basisregels voor alle werknemers in de EU gelden, ongeacht hun werkgelegenheidsstatus en of ze IT-platformwerkers of bezorgers zijn. Eerlijkere en meer voorspelbare arbeidsovereenkomsten vormen de basis voor eerlijke arbeidsomstandigheden in heel de EU. Daarnaar streven wij met de Europese pijler van sociale rechten, die hopelijk op het hoogste politieke niveau zal worden afgekondigd tijdens de top voor eerlijke banen en groei in Göteborg op 17 november."

De Commissie wil de werkingssfeer van de huidige richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten (de zogenaamde richtlijn schriftelijke verklaringen) verruimen tot nieuwe vormen van werkgelegenheid (bijvoorbeeld oproepwerkers, platformwerkers en werknemers die werken op basis van vouchers), zodat niemand in de kou blijft staan. De huidige regels moeten ook worden gemoderniseerd, rekening houdend met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de afgelopen decennia. Door de werknemers bij het begin van een arbeidsovereenkomst tijdig en beter te informeren zijn ze beter op de hoogte van hun rechten en dus beter in staat hun rechten te doen naleven. De modernisering van de regels leidt ook tot meer rechtsduidelijkheid en rechtszekerheid voor de werkgevers en voorkomt oneerlijke concurrentie.

De sociale partners kunnen tot 3 november 2017 hun mening geven over de voorgenomen modernisering van de EU-wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten. De Commissie is voornemens vóór het einde van het jaar een wetgevingsvoorstel in te dienen.

Achtergrond

Op 26 april 2017 heeft de Commissie de Europese pijler van sociale rechten voorgesteld in twee rechtsvormen met identieke inhoud: een aanbeveling van de Commissie, die op 26 april 2017 van kracht is geworden, en een voorstel voor een gezamenlijke afkondiging door het Parlement, de Raad en de Commissie. Het eindontwerp van de Europese pijler van sociale rechten omvat 20 beginselen en rechten om voor convergentie te zorgen met het oog op betere arbeids- en levensomstandigheden in de hele EU. Aangezien de uitvoering van de pijler een prioriteit voor de Commissie is, heeft zij parallel een concreet wetsvoorstel ingediend (het voorstel om het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te verbeteren) en de eerste fase van twee raadplegingen van de sociale partners opgestart (één over de modernisering van de regels inzake arbeidsovereenkomsten en één over de toegang tot sociale bescherming voor iedereen). Van 26 april tot en met 23 juni 2017 konden de sociale partners hun menig geven over beide thema's. Intussen is de tweede fase van de raadpleging over de modernisering van de regels inzake arbeidsovereenkomsten begonnen en binnenkort zal ook de tweede fase van de raadpleging over de toegang tot sociale bescherming worden opgestart. De tweede fase van de raadplegingen bouwt voort op de resultaten van de besprekingen tijdens de eerste fase.

Vanaf het begin heeft de Commissie Juncker van een socialer Europa een van haar prioriteiten gemaakt, zoals blijkt uit haar politieke prioriteiten van juli 2014. In september 2015 zei voorzitter Juncker in zijn eerste Staat van de Unie: "We moeten harder werken aan een eerlijke en echte pan-Europese arbeidsmarkt. (...) Ik wil daartoe bijdragen met een Europese pijler van sociale rechten, die rekening houdt met de veranderende realiteit van de Europese samenlevingen en de arbeidsmarkt." In zijn jongste Staat van de Unie van 13 september 2017 bevestigde de voorzitter dat de Commissie vastbesloten is verder aan de pijler te bouwen als een essentieel middel om een diepgaandere, eerlijkere en socialere interne markt te creëren: "Om sociale versnippering en sociale dumping in Europa te voorkomen, zouden de lidstaten het zo snel mogelijk eens moeten worden over een Europese pijler van sociale rechten. Uiterlijk zou dat op de top van Göteborg in november moeten gebeuren. De nationale sociale stelsels zullen nog lange tijd blijven verschillen en afzonderlijk blijven bestaan. Maar op zijn minst zouden we het eens moeten worden over een Unie voor Europese sociale normen, als gemeenschappelijke basis voor wat wij met ons allen sociaal billijk achten. Europa kan niet functioneren als werknemers worden tegengewerkt."

De sociale top voor eerlijke banen en groei heeft op 17 november 2017 in Göteborg plaats. Klik hier voor meer informatie over de top.

Meer informatie

MEMO/17/3366

Factsheet on the Social dimension of Europe – overview of initiatives since the start of the Juncker Commission

Tweede fase van de raadpleging over de richtlijn schriftelijke verklaringen

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Volg Valdis Dombrovskis op Twitter

Volg Marianne Thyssen op Twitter and Facebook

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

IP/17/3367

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar