Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana: Komisija turpina darbu pie taisnīgiem un paredzamiem darba līgumiem

Briselē, 2017. gada 25. septembrī

Eiropas Komisija ir iesaistījusies jaunās sarunās ar arodbiedrībām un darba devēju organizācijām ES līmenī par to, kā modernizēt noteikumus par darba līgumiem, lai padarītu šos līgumus taisnīgākus un paredzamākus visu veidu darba ņēmējiem.

Ar šo iniciatīvu Komisija turpina izvērst Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kura mērķis ir radīt konverģenci starp dalībvalstīm, lai nodrošinātu labākus darba un dzīves apstākļus.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis, kura pārziņā ir eiro un sociālā dialoga jautājumi, finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība, teica: “Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā sociālajiem partneriem ir būtiska loma. Jo īpaši gadījumos, kad jārisina problēmas saistībā ar jauniem nodarbinātības veidiem un jānodrošina atbilstoši darba apstākļi netipiskas nodarbinātības gadījumos. Skaidri noteikumi un taisnīgi nodarbinātības standarti var aizsargāt uzņēmumus, kuri nodrošina darba ņēmējiem pienācīgu informāciju par viņu darba nosacījumiem. Komisija apzinās, cik svarīgi ir nodrošināt līdzsvaru starp nepieciešamo aizsardzību darba ņēmējiem un uzņēmumiem nepieciešamajām iespējām radīt darbvietas un nodarboties ar darba tirgus inovāciju. Tieši par to arī ir mūsu priekšlikums.”

Komisijas locekle Marianna Teisena, kuras pārziņā ir nodarbinātība, sociālās lietas, prasmes un darbaspēka mobilitāte, piemetināja: “Stājoties darba attiecībās, darbiniekiem ir tiesības uz rakstisku informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem. Taču miljoniem ES iedzīvotāju, kuri strādā saskaņā ar nestandarta darba līgumiem, nav skaidrības par savām tiesībām. Vēlos, lai uz visiem darba ņēmējiem — vai tie būtu IT platformas vai piegādes dienesta darbinieki — visā ES nepārprotami attiektos pamata noteikumi, neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa. Taisnīgāku un prognozējamāku darba līgumu nodrošināšana ir pamats taisnīgiem darba apstākļiem visā ES. Tas ir tas, par ko mēs iestājamies Eiropas sociālo tiesību pīlārā, un es ceru, ka samitā par taisnīgām darbvietām un izaugsmi, kurš 17. novembrī norisināsies Gēteborgā, tas tiks proklamēts augstākajā politiskajā līmenī.”

Komisija vēlas paplašināt pašreizējās darba līgumu direktīvas (tā sauktā Rakstiskā paziņojuma direktīva) piemērošanas jomu, attiecinot to arī uz jauniem nodarbinātības veidiem (piemēram, pēc pieprasījuma strādājoši darba ņēmēji, ar kuponiem apmaksāti darbinieki un platformu darbinieki), lai neviens netiktu atstāts novārtā. Pašreizējie noteikumi būtu arī jāmodernizē, ņemot vērā darba tirgus attīstības tendences pēdējās desmitgadēs. Uzlabojot darba attiecību sākumā sniegto informāciju un nodrošinot, ka tā tiek sniegta savlaicīgi, darbinieki būs labāk informēti par savām tiesībām un tāpēc varēs tās arī īstenot. Darba devējiem noteikumu atjaunināšana nodrošinās lielāku juridisko skaidrību un noteiktību un nepieļaus negodīgu konkurenci.

Sociālie partneri līdz 2017. gada 3. novembrim varēs apmainīties ar viedokļiem par iecerētajiem atjauninājumiem ES tiesību aktos par darba līgumiem. Komisija plāno iesniegt tiesību akta priekšlikumu līdz gada beigām.

Vispārīga informācija

2017. gada 26. aprīlī Komisija iepazīstināja ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru divās juridiskajās formās ar vienādu saturu: Komisijas ieteikums, kas stājās spēkā minētajā dienā, un priekšlikums Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgai proklamācijai. Eiropas sociālo tiesību pīlāra galīgais projekts sastāv no 20 principiem un tiesībām, kuru mērķis ir panākt konverģenci, lai nodrošinātu labākus darba un dzīves apstākļus visā ES. Komisija pīlāra īstenošanu noteica par prioritāti un paralēli nāca klajā ar konkrētu tiesību akta priekšlikumu, proti, priekšlikumu uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem, kā arī sāka pirmo posmu divās apspriešanās ar sociālajiem partneriem — viena apspriešanās bija ar mērķi modernizēt noteikumus par darba līgumiem, bet otra — par sociālās aizsardzības pieejamību visiem. No 2017. gada 26. aprīļa līdz 23. jūnijam sociālie partneri varēja paust viedokli par abiem jautājumiem. Tagad ir sācies otrais posms apspriešanā par darba līgumu noteikumu modernizāciju, un drīzumā gaidāms arī otrais posms apspriešanā par sociālās aizsardzības pieejamību. Apspriešanās otrā posma pamatā ir pirmā posma diskusiju rezultāti.

Ž. K. Junkera vadītā Komisija no paša sākuma izvirzīja sociāli taisnīgu Eiropu par vienu no savām prioritātēm, un tas atspoguļots tās 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs. 2015. gada septembrī priekšsēdētājs Ž. K. Junkers savā runā par stāvokli Savienībā paziņoja: “Mums ir jāintensificē darbs pie taisnīga un patiešām visas Eiropas mēroga darbaspēka tirgus. (...) Es vēlos, lai šo centienu ietvaros tiktu izveidots Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kurā būtu ņemtas vērā Eiropas valstu sabiedrībās un darbaspēka tirgū notiekošās pārmaiņas.Jaunākajā runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētājs apstiprināja Komisijas apņemšanos turpināt pīlāra īstenošanu, jo tas ir būtisks instruments, lai izveidotu dziļāku, taisnīgāku un sociālāku iekšējo tirgu: “Ja vēlamies Eiropā novērst sociālo sadrumstalotību un sociālo dempingu, tad dalībvalstīm pēc iespējas ātrāk un vēlākais Gēteborgas augstākā līmeņa sanāksmē novembrī vajadzētu vienoties par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Valstu sociālās sistēmas vēl ilgu laiku būs atšķirīgas un nodalītas. Tomēr mums katrā ziņā vajadzētu strādāt pie Eiropas sociālo standartu Savienības, kurā valda vienota izpratne par to, kas ir sociāli taisnīgi. Eiropa nevar darboties, ja tā atstumj darba ņēmējus.

Sociālais samits par taisnīgām darbvietām un izaugsmi norisināsies Gēteborgā, Zviedrijā, 2017. gada 17. novembrī. Papildu informācija par samitu atrodama šeit:

Sīkāka informācija

MEMO/17/3366

Faktu lapa par Eiropas sociālo dimensiju — pārskats par iniciatīvām kopš darbu sākusi Ž. K. Junkera vadītā Komisija

Otrā posma apspriešanās par Rakstiskā paziņojuma direktīvu

Eiropas sociālo tiesību pīlāram veltītā tīmekļa vietne

Sekojiet līdzi Valdim Dombrovskim sociālajā tīklā Twitter!

Sekojiet Mariannai Teisenai sociālajos tīklos Twitter un Facebook.

Abonējiet e-pastā Eiropas Komisijas bezmaksas informatīvo biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

IP/17/3367

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar