Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kaip įgyvendinamas Europos socialinių teisių ramstis. Komisija dirba toliau, kad darbo sutartys būtų sąžiningesnės ir nuspėjamesnės

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 25 d.

Europos Komisija tęsia ES lygmens diskusijas su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis, kuriose svarstoma, kaip reikėtų atnaujinti nuostatas dėl darbo sutarčių, kad jos būtų sąžiningesnės ir nuspėjamesnės visiems darbuotojams.

Šia Komisijos iniciatyva toliau įgyvendinamas Europos socialinių teisių ramstis – ja siekiama valstybių narių konvergencijos užtikrinant geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas.

Už eurą ir socialinį dialogą, taip pat už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Socialiniai partneriai atlieka labai svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį. Jų indėlis ypač svarus sprendžiant klausimus dėl naujų formų užimtumo ir tinkamų darbo sąlygų asmenims, kurių užimtumas yra nestandartinių formų. Aiškios taisyklės ir bendri sąžiningo užimtumo standartai galiausiai apsaugotų įmones, tinkamai informuojančias darbuotojus apie jų darbo sąlygas. Komisija supranta, kad reikalinga pusiausvyra tarp būtinosios darbuotojų apsaugos ir reikiamos įmonių veiksmų laisvės kuriant naujas darbo vietas ir diegiant darbo rinkos inovacijas. Būtent to ir siekiama šiuo pasiūlymu“.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen pridūrė: „Darbuotojai turi teisę įdarbinimo proceso pradžioje būti raštu informuoti apie savo teises ir pareigas. Bet milijonai europiečių, dirbančių pagal nestandartines sutartis, nėra tikri dėl savo teisių. Norėčiau, kad visoje ES darbuotojams būtų taikomos svarbiausios taisyklės, nesvarbu, koks jų užimtumo statusas – ar jie dirba IT platformose, ar pristato siuntinius. Sąžiningesnės ir nuspėjamesnės darbo sutartys yra pagrindas, leidžiantis visoje ES sudaryti sąžiningas darbo sąlygas. Tai tikslas, kurio siekiame Europos socialinių teisių ramsčiu. Jis, tikiuosi, bus paskelbtas aukščiausiu politiniu lygiu, per 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge įvyksiantį aukščiausiojo lygio susitikimą dėl deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo“.

Komisija ketina išplėsti dabar taikomos Direktyvos dėl darbo sutarčių (vadinamosios Direktyvos dėl rašytinės pažymos) taikymo sritį, įtraukdama į ją naujų formų užimtumą, kaip antai darbą pagal pareikalavimą, darbą už čekius ir darbą platformose, kad jokie darbuotojai nebūtų palikti likimo valiai. Be to, dabartines taisykles reikia atnaujinti atsižvelgiant į pastarųjų dešimtmečių pokyčius darbo rinkoje. Griežčiau nustačius, kada ir kokia informacija turi būti suteikiama sudarant darbo sutartį, darbuotojai bus geriau informuojami apie savo teises ir todėl turės daugiau galimybių jomis pasinaudoti. Darbdaviams atnaujintos taisyklės suteiks daugiau teisinio tikrumo bei aiškumo ir leis išvengti nesąžiningos konkurencijos.

Socialiniai partneriai galės iki 2017 m. lapkričio 3 d. dalytis nuomonėmis apie numatytus ES teisės nuostatų dėl darbo sutarčių pakeitimus. Komisija ketina iki šių metų pabaigos pateikti teisės akto pasiūlymą.

Pagrindiniai faktai

2017 m. balandžio 26 d. Komisija pristatė Europos socialinių teisių ramstį, tą patį turinį pateikdama dviem teisinėmis formomis: kaip tą dieną įsigaliojusią rekomendaciją ir kaip bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pranešimo pasiūlymą. Galutinės redakcijos Europos socialinių teisių ramstyje nustatoma 20 principų ir teisių, kuriais siekiama konvergencijos visoje ES užtikrinant geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas. Įsipareigojusi įgyvendinti Ramstį prioriteto tvarka, Komisija taip pat pateikė konkretų teisėkūros pasiūlymą, kuriuo siekiama gerinti tėvų ir artimuosius prižiūrinčių ar slaugančių asmenų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir surengė dvejas pirmojo etapo konsultacijas su socialiniais partneriais – vienas dėl darbo sutarčių taisyklių atnaujinimo ir kitas dėl visiems prieinamos socialinės apsaugos. Nuo 2017 m. balandžio 26 d. iki birželio 23 d. socialiniai partneriai galėjo pareikšti savo nuomonę abiem klausimais. Jau pradėtas konsultacijų dėl darbo sutarčių taisyklių atnaujinimo antrasis etapas, netrukus bus pradėtas ir konsultacijų dėl socialinės apsaugos prieinamumo antrasis etapas. Antruoju konsultacijų etapu atsižvelgiama į išvadas, padarytas per pirmojo etapo diskusijas.

J.-C. Junckerio vadovaujamai Komisijai socialinio Europos aspekto stiprinimas nuo pat pradžių buvo vienas svarbiausių prioritetų – tai atsispindi jos 2014 m. liepos mėn. politinėse gairėse. 2015 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo pirmame pranešime apie Sąjungos padėtį sakė: „Turime aktyviau kurti sąžiningą ir iš tiesų europinę darbo rinką. (...) Todėl šioje srityje noriu sukurti Europos socialinių teisių ramstį, kuriuo būtų atsižvelgiama į Europos visuomenių ir darbo pasaulio tikrovės pokyčius.Naujausiame 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas patvirtino Komisijos įsipareigojimą toliau dirbti įgyvendinant Ramstį, kuris yra būtinas kuriant tvirtesnę, teisingesnę ir socialiai atsakingesnę vidaus rinką: „Jei Europoje norime išvengti socialinio susiskaidymo ir socialinio dempingo, valstybės narės turėtų kuo greičiau – ne vėliau kaip Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime lapkričio mėn. – sutarti dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Nacionalinės socialinės sistemos dar ilgai liks skirtingos ir atskiros. Tačiau turėtume susitarti bent jau dėl Europos socialinių standartų sąjungos, kad būtų bendras supratimas, kas mūsų bendrojoje rinkoje yra socialiai teisinga. Ignoruodama darbuotojus, Europa negali veikti“.

2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge, Švedijoje, įvyks aukščiausiojo lygio susitikimas dėl deramo darbo vietų ir ekonomikos augimo. Daugiau informacijos apie aukščiausiojo lygio susitikimą galima rasti čia.

Daugiau informacijos

MEMO/17/3366

Informacijos apie Europos socialinį aspektą suvestinė. Nuo J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios pateiktų iniciatyvų apžvalga

Konsultacijos (antrasis etapas) dėl Direktyvos dėl rašytinės pažymos.

Europos socialinių teisių ramsčiui skirta svetainė

Valdžio Dombrovskio Twitter

Mariannės Thyssen Twitter ir Facebook

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

IP/17/3367

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar