Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa edetään: komissio ajaa oikeudenmukaisia ja ennustettavia työsopimuksia

Bryssel 25. syyskuuta 2017

Euroopan komissio on käynnistänyt yhdessä ammattiyhdistysten ja työnantajajärjestöjen kanssa keskustelut EU:n tasolla työsopimussääntöjen nykyaikaistamisesta tarkoituksena tehdä kaikentyyppisen työn tekijöiden sopimuksista oikeudenmukaisempia ja ennustettavampia.

Komission aloitteella jatketaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa. Pilarin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden työ- ja elinoloja niiden parantamiseksi.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka on myös rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari, painottaa työmarkkinaosapuolten tärkeää roolia sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamisessa. "Työmarkkinaosapuolet ovat erityisen merkittävässä asemassa, kun pyritään ratkaisemaan uusien työntekomuotojen haasteita ja varmistamaan asianmukaiset työehdot epätyypillisissä työsuhteissa", komissaari tähdentää. "Yritysten kannattaa tiedottaa työntekijöille asianmukaisesti työehdoista, sillä viime kädessä yritykset hyötyvät selvistä säännöistä ja yhteisistä työoikeusnormeista. Komissio on tietoinen, että on löydettävä tasapaino työntekijöiden suojelun ja yritysten tavoitteen, eli työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoiden innovoinnin välillä", Dombrovskis vakuuttaa.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen puolestaan muistuttaa, että työntekijöillä on oikeus työsuhteen alkaessa saada kirjallisesti tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. "Tästä huolimatta miljoonat epätyypillisessä työsuhteessa työskentelevät eurooppalaiset eivät ole selvillä oikeuksistaan", komissaari pahoittelee. "Komission tavoite on, että kaikkiin työntekijöihin kaikkialla EU:ssa sovelletaan samoja perussääntöjä, olipa sitten kysymys verkkoalustojen tai toimituspuolen työntekijöistä. On huolehdittava siitä, että työsopimukset ovat oikeudenmukaisempia ja ennustettavampia, sillä ne luovat pohjan oikeudenmukaisemmille työehdoille kaikkialla EU:ssa. Tähän Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa pyritään. Toivon mukaan tästä sanomasta annetaan julistus korkeimmalla poliittisella tasolla 17. marraskuuta Göteborgissa pidettävässä oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevässä sosiaalialan huippukokouksessa", Thyssen jatkaa.

Komissio haluaa laajentaa työsopimuksia koskevan nykyisen direktiivin (nk. työnantajan ilmoittamisvelvollisuutta koskevan direktiivi) soveltamisalaa ja ulottaa se koskemaan uusia työllisyysmuotoja, kuten keikkatyöntekijöitä, etuseteliperusteista työtä tekeviä sekä verkkoalustojen työntekijöitä, jotta ketään ei jätetä jälkeen. Nykyisiä sääntöjä olisi niin ikään nykyaikaistettava viime vuosikymmeninä tapahtuneen työmarkkinakehityksen huomioon ottamiseksi. Kun työsuhteen alussa tapahtuvaa tiedottamista ja sen oikea-aikaisuutta parannetaan, työntekijät tuntevat paremmin oikeutensa ja voivat näin ollen vedota niihin. Työnantajien kannalta sääntöjen ajantasaistaminen lisää oikeudellista selkeyttä ja oikeusvarmuutta, ja sen avulla vältetään epäreilu kilpailu.

Työmarkkinaosapuolet voivat ilmaista näkemyksiään EU:n työsuhdelainsäädäntöön suunnitelluista päivityksistä 3. marraskuuta 2017 asti. Komissio aikoo esittää lainsäädäntöehdotuksen ennen vuoden loppua.

Tausta

Komissio esitti 26. huhtikuuta 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin kahdessa sisällöltään identtisessä oikeudellisessa muodossa, eli heti voimaan tulevana komission suosituksena sekä ehdotuksena Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin lopullinen luonnos sisältää 20 periaatetta ja oikeutta, joilla pyritään saavuttamaan lähentyminen työ- ja elinolojen parantamiseksi kaikkialla EU:ssa. Komissio asetti etusijalle pilarin toteuttamisen ja esitti konkreettisen lainsäädäntöehdotuksen vanhempien ja omaisiaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta samaan aikaan kahden työmarkkinaosapuolten kuulemisen ensimmäisen vaiheen käynnistämisen kanssa. Kuulemisista toinen käsitteli työsopimusten nykyaikaistamista ja toinen sosiaalisen suojelun takaamista kaikille. Työmarkkinaosapuolilla oli tilaisuus ilmaista näkemyksensä molemmista aiheista 26. huhtikuuta – 23. kesäkuuta 2017. Nyt työsopimusten nykyaikaistamista koskevan kuulemisen toinen vaihe on käynnistynyt ja sosiaalisen suojelun takaamista kaikille käsittelevän kuulemisen toinen vaihe alkaa pian. Toisen vaiheen kuulemisessa hyödynnetään ensimmäisen vaiheen keskustelujen tuloksia.

Puheenjohtaja Junckerin johtama komissio otti sosiaalisemman Euroopan yhdeksi painopisteekseen heti toimikautensa alusta. Tämä näkyy myös heinäkuussa 2014 annetuissa komission poliittisissa suuntaviivoissa. Puheenjohtaja Juncker lausui syyskuussa 2015 pitämässään ensimmäisessä unionin tilaa käsittelevässä puheessaan seuraavaa: ”Meidän on tehostettava työtä oikeudenmukaisten ja aidosti yleiseurooppalaisten työmarkkinoiden aikaansaamiseksi. (...) Tähän liittyen haluan kehittää EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin, jossa otetaan huomioon eurooppalaisten yhteiskuntien ja työelämän muuttuvat realiteetit.” Tuoreimmassa, 13. syyskuuta 2017 pitämässään unionin tilaa käsittelevässä puheessaan puheenjohtaja Juncker vahvisti komission sitoumuksen pilarissa etenemiseen syvempien, oikeudenmukaisempien ja sosiaalisempien sisämarkkinoiden luomiseksi: "Jos haluamme välttää sosiaalisen pirstoutumisen ja sosiaalisen polkumyynnin Euroopassa, jäsenvaltioiden olisi sovittava Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista mahdollisimman pian ja viimeistään Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa. Kansalliset sosiaalijärjestelmät pysyvät vielä pitkään erilaisina ja erillisinä. Mutta meidän olisi vähintäänkin pyrittävä saavuttamaan Euroopan sosiaalisten normien unioni, jossa meillä olisi yhteinen käsitys siitä, mikä on sosiaalisesti oikeudenmukaista. Eurooppa ei voi toimia, jos se kavahtaa työntekijöitä."

Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevä sosiaalialan huippukokous järjestetään Göteborgissa Ruotsissa 17. marraskuuta 2017. Lisätietoa huippukokouksesta on saatavilla tässä.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE/17/3366

Tietosivu Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta – yleiskatsaus Junckerin johtaman komission toteuttamiin aloitteisiin

Toisen vaiheen kuuleminen työnantajan ilmoittamisvelvollisuutta koskevasta direktiivistä

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Valdis Dombrovskis twitterissä

Marianne Thyssen Twitterissä ja Facebookissa

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote.

IP/17/3367

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar