Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon liigub Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimisega edasi: töölepingud peaksid olema õiglasemad ja prognoositavamad

Brüssel, 25. september 2017

Euroopa Komisjon jätkab arutelude pidamist ametiühingute ja ELi tasandi tööandjate organisatsioonidega töölepingute suhtes kehtivate eeskirjade ajakohastamise üle, et töölepingud oleksid kõikide töötajate jaoks õiglasemad ja prognoositavamad.

Aruteludega jätkab komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimist. Samba eesmärk on lähenemisprotsessi kaudu parandada töö- ja elutingimusi kõikides liikmesriikides.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis, kes on ka finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik, sõnas: „Euroopa sotsiaalõiguste samba arendamise jaoks on sotsiaalpartnerite panus elutähtis. Eelkõige siis, kui otsitakse lahendusi uutest tööhõivevormidest tulenevatele probleemidele ja soovitakse luua ebatüüpilise töölepinguga inimestele sobivad töötingimused. Tööandja huvides on anda töötajatele töötingimuste kohta piisavat teavet, sest selged eeskirjad ning ühised ja õiglased tööõigusnormid kaitsevad ka ettevõtjaid. Komisjon teab, et töötajate põhikaitse ning ettevõtjatele tähtis töökohtade loomise ja innovatsiooni potentsiaal tööturul peavad olema tasakaalus. Seda kõike soovimegi oma ettepanekuga saavutada.“

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas: „Töötajatel on õigus saada kohe tööleasumisel kirjalikku teavet oma õiguste ja kohustuste kohta. Siiski on miljoneid ebastandardse töölepinguga eurooplasi, kes ei tea oma õigusi. Soovin, et kõigil töötajatel kogu ELis oleks selge põhieeskirjadega tagatud kaitse, olgu nad siis digiplatvormi kaudu töötavad inimesed või kauba kohale toimetajad. Peame hoolitsema selle eest, töölepingud oleksid senisest õiglasemad ja prognoositavamad, sest nendega laome vundamendi õiglastele töötingimustele kõikjal ELis. Selle poole Euroopa sotsiaalõiguste sambaga püüdlemegi. Loodan, et sotsiaalõiguste sammas saab 17. novembril toimuval õiglaste töökohtade ja majanduskasvu teemalisel tippkohtumisel kõrgeima poliitilise tasandi heakskiidu.“

Komisjon soovib laiendada kehtiva töölepingute direktiivi (nn kirjaliku tõendi direktiivi) kohaldamisala, et hõlmata uued töövormid, nagu nõudetöö, vautšeripõhine töö ja töö digiplatvormi kaudu, et kaitsta kõikide töötajate õigusi. Kehtivaid eeskirju tuleks ka ajakohastada, et võtta arvesse viimastel kümnenditel tööturul toimunud muutusi. Kui töötajale antakse tööleasumisel õigeaegselt ja piisavalt teavet, on ta oma õigustest teadlikum ja tal on lihtsam neid kasutada. Tööandjate jaoks tähendab eeskirjade ajakohastamine suuremat õigusselgust ja -kindlust ning see hoiab ära ebaõiglase konkurentsi.

Sotsiaalpartnerid saavad töölepinguid käsitlevatesse ELi õigusaktidesse kavandatavate muudatuste kohta oma arvamust avaldada 3. novembrini 2017. Komisjonil on kavas esitada õigusakti ettepanek enne selle aasta lõppu.

Taust

Komisjon esitas Euroopa sotsiaalõiguste samba 26. aprillil 2017 kahes identse sisuga õiguslikus vormis – komisjoni soovitus, mis jõustus samal päeval, ning ettepanek Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisteadaande kohta. Euroopa sotsiaalõiguste samba lõppversioon sisaldab 20 põhimõtet ja õigust, mille eesmärk on lähenemisprotsessi kaudu parandada töö- ja elutingimusi kogu Euroopas. Komisjoni jaoks on sotsiaalõiguste samba elluviimine prioriteet. Seepärast esitati kohe ka ettepanek lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise kohta ning lükati käima kaks konsultatsiooni sotsiaalpartneritega – üks neist töölepingut reguleerivate eeskirjade ajakohastamise ja teine kõigile kättesaadava sotsiaalkaitse üle. Sotsiaalpartneritel on 26. aprillist kuni 23. juunini 2017 olnud võimalik avaldada mõlema teema kohta oma arvamust. Praegu on käimas eeskirjade ajakohastamist käsitleva konsultatsiooni teine etapp esimese etapi arutelude tulemuste põhjal ning varsti algab see ka sotsiaalkaitset käsitleval konsultatsioonil.

Junckeri komisjoni jaoks oli sotsiaalsem Euroopa üks prioriteetidest kohe algusest peale, nagu on märgitud ka komisjoni 2014. aasta juuli poliitilistes suunistes. 2015. aasta septembris ütles president Juncker oma esimeses kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus: „Me peame tõhustama tööd õiglase ja tõeliselt üleeuroopalise tööturu loomiseks. (...) Osana sellest püüdlusest tahan ma välja arendada Euroopa sotsiaalsed õigused, mis võtavad arvesse Euroopa ühiskondade ja töömaailma muutuvaid olusid.“ Oma viimases 13. septembril 2017 peetud kõnes olukorrast Euroopa Liidus kinnitas president, et komisjon läheb sotsiaalõiguste samba elluviimisega otsusekindlalt edasi, sest see on süvendatuma, õiglasema ja sotsiaalsema siseturu loomise põhivahend. „Kui soovime vältida Euroopas sotsiaalset killustatust ja sotsiaalset dumpingut, peaksid liikmesriigid võimalikult kiiresti ja hiljemalt Göteborgis novembris toimuval tippkohtumisel kokku leppima Euroopa sotsiaalõiguste samba loomises. Liikmesriikide sotsiaalsüsteemid jäävad veel pikaks ajaks erinevaks ja eraldatuks. Kuid me peaksime vähemalt tegutsema selle nimel, et luua liidus Euroopa sotsiaalsed standardid, mis aitaksid meil jõuda ühisele arusaamale sellest, mida me peame ühtsel turul sotsiaalselt õiglaseks. (...) Euroopa ei toimi, kui ta oma töötajatele selja pöörab.“

Õiglaste töökohtade ja majanduskasvu teemaline sotsiaaltippkohtumine toimub 17. novembril 2017 Rootsis Göteborgis. Lisateave tippkohtumise kohta

Lisateave

MEMO/17/3366

Teabeleht Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta – alates Junckeri komisjoni tööleasumisest vastu võetud algatuste ülevaade

Kirjaliku tõendi direktiivi teemalise konsultatsiooni teine etapp

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebisait

Valdis Dombrovskis Twitteris

Marianne Thyssen Twitteris ja Facebookis

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

IP/17/3367

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar