Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fremskridt med den europæiske søjle for sociale rettigheder Kommissionen arbejder fortsat på retfærdige og forudsigelige ansættelseskontrakter

Bruxelles, den 25. september 2017

Europa-Kommissionen har på ny indledt drøftelser med fagforeninger og arbejdsgiverforeninger på EU-plan om modernisering af reglerne for ansættelseskontrakter for at gøre disse kontrakter mere retfærdige og mere forudsigelige for alle typer arbejdstagere.

Med dette initiativ fortsætter Kommissionen gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, der sigter på at skabe konvergens mellem medlemsstaterne mod bedre arbejds- og levevilkår.

Valdis Dombrovskis, Kommissionens næstformand med ansvar for euroen og den sociale dialog, finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Arbejdsmarkedsparternes rolle er afgørende for at gå videre med den europæiske søjle for sociale rettigheder. Dette gælder især håndteringen af udfordringer i forbindelse med nye former for beskæftigelse og sikring af gode arbejdsvilkår i atypiske former for beskæftigelse. Klare regler og fælles retfærdige beskæftigelsesstandarder kan i sidste ende beskytte de virksomheder, der giver arbejdstagerne tilstrækkelige oplysninger om deres arbejdsvilkår. Kommissionen er opmærksom på, at det er nødvendigt at skabe en ligevægt mellem den grundlæggende beskyttelse af arbejdstagerne og virksomhedernes muligheder for jobskabelse og innovation på arbejdsmarkedet. Det er det, vores forslag handler om."

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, tilføjede: "Arbejdstagere har ret til ved ansættelsesforholdets start at blive underrettet skriftligt om deres rettigheder og pligter. Men millioner af europæere med ikke-standardkontrakter er usikre på deres rettigheder. Jeg ønsker, at de grundlæggende regler skal gælde tydeligt for alle arbejdstagere i EU, uafhængig af beskæftigelsesstatus, uanset om de arbejder via en IT-platform eller som bude. Det er grundlaget for retfærdige arbejdsvilkår i hele EU at sikre mere retfærdige og mere forudsigelige ansættelseskontrakter. Det er det, vi stræber efter med den europæiske søjle for sociale rettigheder, som jeg håber vil blive lanceret på højeste politiske niveau under topmødet om retfærdig beskæftigelse og vækst i Göteborg den 17. november."

Kommissionen ønsker at udvide omfanget af det nuværende direktiv om ansættelseskontrakter (det såkaldte direktiv om den skriftlige erklæring) til at omfatte nye former for beskæftigelse, såsom arbejdstagere, der arbejder på tilkaldebasis, voucher-baseret og via onlineplatforme, så ingen lades i stikken. De nuværende regler bør også moderniseres for at tilpasse dem til udviklingen på arbejdsmarkedet i de seneste årtier. Arbejdstagere, som ved begyndelsen af en ansættelseskontrakt får mere information, kender højere grad til deres rettigheder og vil nemmere kunne håndhæve disse. For arbejdsgivere vil en ajourføring af reglerne skabe større juridisk klarhed og retssikkerhed og vil forhindre uretfærdig konkurrence.

Arbejdsmarkedets parter vil indtil den 3. november 2017 kunne dele deres synspunkter om den forventede ajourføring af EU-lovgivningen om ansættelseskontrakter. Kommissionen agter at fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag inden årets udgang.

Baggrund

Den 26. april 2017 fremlagde Kommissionen den europæiske søjle for sociale rettigheder i to retlige former med identisk indhold: en henstilling fra Kommissionen med virkning fra nævnte dato og et forslag til en fælles proklamation fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Det endelige udkast til den europæiske søjle for sociale rettigheder består af 20 principper og rettigheder med henblik på at skabe bedre og mere ensartede arbejds- og levevilkår i EU. Da virkeliggørelsen af søjlen er en prioritet for Kommissionen, fremlagde den samtidig et konkret lovgivningsmæssigt forslag til forbedring af balancen mellem arbejds- og privatliv for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner. Den indledte desuden den første af to høringer af arbejdsmarkedets parter – en om modernisering af reglerne for ansættelseskontrakter og en om adgang til social beskyttelse for alle. Fra 26. april til 23. juni 2017 havde arbejdsmarkedspartnerne lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter om begge emner. Nu er anden fase af høringen om moderniseringen af reglerne for ansættelseskontrakter indledt, og høringen om adgang til social beskyttelse følger snart. Grundlaget for denne anden fase af høringen er resultaterne af drøftelserne i første fase.

Juncker-kommissionen har lige fra begyndelsen gjort et socialt Europa til en af sine prioriteter, således som det også fremgår af dens politiske retningslinjer fra juli 2014. I september 2015 udtalte formand Jean-Claude Juncker i sin første tale om Unionens tilstand: "Vi skal optrappe arbejdet med at skabe et ægte transeuropæisk arbejdsmarked. (...) Som led i indsatsen ønsker jeg at udvikle en europæisk søjle for sociale rettigheder, der tager hensyn til de skiftende vilkår i de europæiske samfund og i arbejdsverdenen." Formanden bekræftede i sin seneste tale om Unionens tilstand af 13. september 2017, at Kommissionen er fast besluttet på at fortsætte med søjlen som et vigtigt middel til at skabe et dybere, mere retfærdigt og mere socialt indre marked: "Ønsker vi at undgå social opsplitning og social dumping i Europa, bør medlemsstaterne nå til enighed om den europæiske søjle for sociale rettigheder snarest muligt og senest på topmødet i Göteborg i november. Nationale socialsystemer vil fortsat være forskelligartede og adskilte i en lang periode fremover. Men vi bør som minimum arbejde for en europæisk union med sociale normer, hvori vi har en fælles forståelse af, hvad der er rimeligt ud fra en social synsvinkel. Europa kan ikke fungere, hvis det lader hånt om arbejdstagerne."

Det sociale topmøde om retfærdig beskæftigelse og vækst finder sted i Göteborg, Sverige, den 17. november 2017. Yderligere oplysninger om topmødet findes her.

Yderligere oplysninger

MEMO/17/3366

Faktaark om Europas sociale dimension – oversigt over initiativer siden begyndelsen af Juncker-Kommissionen

Anden fase af høringen om direktivet om den skriftlige erklæring

Websted for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Følg Valdis Dombrovskis på Twitter

Følg Marianne Thyssen på Twitter og Facebook

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis email-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

IP/17/3367

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar