Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Напредък в изграждането на европейския стълб на социалните права Комисията продължава да работи върху установяването на справедливи и предвидими трудови договори

Брюксел, 25 септември 2017 r.

Европейската комисия предприе допълнителни обсъждания с професионалните съюзи и работодателските организации на равнище ЕС за начините за модернизиране на правилата за трудовите договори, за да станат тези договори по-справедливи и по-предвидими за всички категории работници.

С тази инициатива Комисията продължава да изгражда европейския стълб на социалните права, чиято цел е сближаването между държавите членки с цел постигането на по-добри условия на живот и труд.

Валдис Домбровскис, заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Ролята на социалните партньори е от основно значение за постигането на напредък по европейския стълб на социалните права. Това важи най-вече за посрещането на предизвикателствата, свързани с новите форми на заетост, и за осигуряването на адекватни условия на работа при нетипичните форми на заетост. Ясните правила и общите стандарти на справедлива заетост могат в крайна сметка да защитят предприятията, които осигуряват на работниците подходяща информация за условията им на работа. Комисията осъзнава необходимостта от баланс между изключително важната закрила за трудещите се и възможностите на предприятията да създават нови работни места и да правят нововъведения на пазара на труда. Това именно е целта на нашето предложение.“

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен, добави: „Трудещите се имат право да бъдат информирани писмено при наемането на работа за правата и задълженията си. Милиони европейци обаче, заети по нестандартни договори, са несигурни по отношение на своите права. Искам основните правила да обхващат ясно всички работници в целия ЕС, независимо от техния статут на заетост — компютърни специалисти или разносвачи. Осигуряването на по-справедливи и по-предвидими трудови договори е основа за постигането на справедливи условия на труд в целия ЕС. Именно към това се стремим с европейския стълб на социалните права, който, надявам се, ще бъде прогласен на най-високо политическо равнище по време на срещата на върха за справедливи работни места и растеж в Гьотеборг на 17 ноември.“

Комисията желае да разшири обхвата на действащата директива относно трудовите договори (т. нар. Директива относно писмената декларация), като включи в приложното ѝ поле нови форми на заетост, като например работа на повикване, работа въз основа на ваучер и работа през платформи. Така ничий труд няма да остане извън обхвата на Директивата. Текущите правила трябва също да бъдат осъвременени, като се вземат под внимание промените на пазара на труда през последните десетилетия. Когато информацията, предоставяна в началото на трудовия договор, стане по-навременна и по-качествена, работещите ще бъдат по-добре запознати с правата си и ще могат да ги упражняват по-лесно. Актуализирането на правилата ще донесе повече правна яснота и сигурност за работодателите и ще спомогне за избягването на нелоялната конкуренция.

Социалните партньори ще могат да споделят своите виждания относно планираната актуализация на законодателството на ЕС за трудовите договори до 3 ноември 2017 г. Комисията възнамерява да представи законодателно предложение преди края на годината.

Контекст

На 26 април 2017 г. Комисията представи европейския стълб на социалните права в две различни правни форми с идентично съдържание: препоръка на Комисията, в сила от тази дата, и като предложение за съвместно прогласяване от Парламента, Съвета и Комисията. Окончателният проект на европейски стълб на социалните права се състои от 20 принципи и права, които имат за цел да се постигне сближаване към по-добри условия на живот и труд в целия ЕС. Превръщайки в приоритет изпълнението на европейския стълб на социалните права, Комисията представи едновременно и конкретно законодателно предложение, а именно предложението за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на работещите родители и лицата, полагащи грижи, и постави началото на първия етап от две консултации със социалните партньори — едната за модернизирането на правилата за трудовите договори, а другата — относно достъпа до социална закрила за всички. От 26 април до 23 юни 2017 г. социалните партньори имаха възможност да изкажат мненията си по двете теми. Сега започна вторият етап на консултацията относно модернизирането на правилата за трудовите договори, а етапът относно достъпа до социална закрила ще последва скоро. Този втори етап на консултацията се основава на резултата от първия етап на обсъжданията.

Още при встъпването си в длъжност Комисията под председателството на Юнкер определи по-социална Европа като един от своите приоритети, както е отразено и в нейните политически приоритети от юли 2014 г. През септември 2015 г. в първата си реч за състоянието на Съюза председателят Юнкер заяви: „Трябва да ускорим работата си за справедлив и истински общоевропейски пазар на труда. (...) Като част от тези усилия ще поискам да бъде разработен европейски стълб на социалните права, в който да бъде взета предвид променящата се реалност на европейските общества и на трудовия свят.“ В последната си реч за състоянието на Съюза от13 септември 2017 г. председателят потвърди ангажимента на Комисията да постигне напредък по отношение на европейския стълб на социалните права като основен инструмент за създаване на по-задълбочен, по-справедлив и по-социален вътрешен пазар: „Ако искаме да избегнем социалната фрагментация и социалния дъмпинг в Европа, държавите членки трябва да се договорят за европейския стълб на социалните права възможно най-скоро и не по-късно от срещата на върха в Гьотеборг през ноември. Националните социални системи ще продължат да се различават и да функционират поотделно за дълъг период от време. Но най-малкото, което трябва да направим, е да работим за Съюз на европейските социални стандарти, който почива на общо разбиране за това какво е справедливо от социална гледна точка. Европа не може да функционира, без да взема предвид работниците.“

Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж ще се проведе в Гьотеборг, Швеция, на 17 ноември 2017 г. Повече информация за срещата на върха ще намерите тук.

За повече информация

MEMO/17/3366

Информационен документ относно социалното измерение на Европа — преглед на инициативите от началото на мандата на Комисията „Юнкер“

Втори етап на консултации във връзка с Директивата относно писмената декларация

Уебсайт за европейския стълб на социалните права

Следете дейността на Валдис Домбровскис в Twitter

Следете дейността на Мариан Тейсен в Twitter и Facebook.

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

IP/17/3367

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar