Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Πόσο ανταγωνιστική είναι η περιφέρειά σας; Η Επιτροπή δημοσιεύει τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 2016

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την τρίτη έκδοση του δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας για 263 περιφέρειες της ΕΕ· πρόκειται για μια μελέτη που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων των περιφερειών.

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα της περιφέρειας να προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους κατοίκους ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας.

Στην έκδοση του 2016 η καινοτομία είναι το διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη λεπτομερέστερη ανάλυση της κάθε περιφέρειας και τη σύγκρισή της είτε με τις ομόλογές της σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή με όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Οι χρήστες μπορούν τώρα να δουν πιο εύκολα τη βαθμολογία της περιφέρειάς τους ως προς την καινοτομία, τη διακυβέρνηση, τις μεταφορές, τις ψηφιακές υποδομές, την υγεία ή το ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης, το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τις περιφέρειες να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και τις επενδυτικές τους προτεραιότητες κατά τη διαμόρφωση των αναπτυξιακών τους στρατηγικών.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Crețu, δήλωσε: «Ο παρών δείκτης αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την καλύτερη χάραξη πολιτικής. Ενισχύει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την τόνωση των ικανοτήτων καινοτομίας των περιφερειών της ΕΕ μέσω των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής. Δεδομένου ότι κάθε περιοχή είναι μοναδική, παρέχουμε εξατομικευμένη στήριξη για να τις ενισχύσουμε και να τις βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία και τα πλεονεκτήματά τους, ιδίως με τις περιφερειακές μας στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης».

Συνολικά, τα αποτελέσματα του 2016 είναι ευθυγραμμισμένα με τα αποτελέσματα του 2013. Για άλλη μια φορά, παρατηρείται ένα πολυκεντρικό μοντέλο στο οποίο οι ισχυρές πρωτεύουσες και οι μητροπολιτικές περιοχές αποτελούν τους κύριους μοχλούς της ανταγωνιστικότητας. Δευτερογενή αποτελέσματα διαφαίνονται στις περισσότερες περιφέρειες της βορειοδυτικής Ευρώπης, αλλά είναι πολύ λιγότερο εμφανή στις περιφέρειες της νοτιοανατολικής ΕΕ. Παρατηρούνται υψηλά επίπεδα διακυμάνσεων εντός της κάθε χώρας σε πολλές περιπτώσεις που οφείλονται στη σαφή υπεροχή της περιφέρειας της πρωτεύουσας έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας.

Σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις, που δημοσιεύτηκαν το 2010 και το 2013, η Μάλτα και πολλές περιφέρειες στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, ενώ οι επιδόσεις επιδεινώθηκαν στην Κύπρο και σε περιφέρειες στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και πιο πρόσφατα στις Κάτω Χώρες. Στις ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ, η ανταγωνιστικότητα παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή.

Ιστορικό

Ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (RCI), ο οποίος ξεκίνησε το 2010 και δημοσιεύεται ανά τριετία, επιτρέπει στις περιφέρειες να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη ανάπτυξή τους μέσα στο χρόνο και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες. Είναι το πρώτο μέτρο που παρέχει μια ευρωπαϊκή προοπτική για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών της ΕΕ. Στηρίζεται στην προσέγγιση του Δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (GCI-WEF).

Ο RCI βασίζεται σε συνδυασμό των στατιστικών στοιχείων τόσο για τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 (Ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων) όσο και για τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 που αποτελούν μέρος της ίδιας λειτουργικής αστικής περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι στον RCI αποτυπώνονται πλήρως οι δεξιότητες που διατίθενται στην τοπική αγορά εργασίας.

Ο RCI αποτελείται από 11 πυλώνες που περιγράφουν τις διαφορετικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας. Μέσω αυτών των πυλώνων, ο RCI αξιολογεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας περιφέρειας.

Ταξινομούνται σε τρεις ομάδες: Βασική ομάδα, ομάδα αποδοτικότητας και ομάδα καινοτομίας. Η βασική ομάδα περιλαμβάνει πέντε πυλώνες: 1) θεσμοί, 2) μακροοικονομική σταθερότητα, 3) υποδομές· 4) υγεία, και 5) πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς μοχλούς για όλους τους τύπους των οικονομιών.

Καθώς η περιφερειακή οικονομία αναπτύσσεται και σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της, οι παράγοντες που συνδέονται με πιο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και μια αποδοτικότερη αγορά εργασίας έρχονται στο προσκήνιο στο πλαίσιο της ομάδας αποδοτικότητας. Η ομάδα για την αποδοτικότητα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: 6) τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, 7) αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας, και 8) μέγεθος της αγοράς. Στο πλέον προηγμένο στάδιο της ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας, οι μοχλοί για τη βελτίωση της καινοτομίας είναι μέρος της ομάδας καινοτομίας, η οποία αποτελείται από τρεις πυλώνες: 9) τεχνολογική ετοιμότητα, 10) εξειδίκευση επιχειρήσεων, και 11) καινοτομία.

Περισσότερες πληροφορίες

Στο Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU

 

 

 

 


 

 

IP/17/333

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar

Photos