Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Колко конкурентоспособен е Вашият регион? Комисията публикува индекса за регионална конкурентоспособност за 2016 г.

Брюксел, 27 февруари 2017 r.

Днес Комисията публикува третото издание на индекса за регионална конкурентоспособност за 263 региона на ЕС — проучване, което предоставя полезна информация за регионите в помощ на тяхната икономическа ефективност.

Регионалната конкурентоспособност е способността на даден регион да предложи привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители.

Новото в изданието за 2016 г. е интерактивният интернет инструмент, който дава възможност за по-подробен анализ и сравнение на всеки регион, или с друг с подобно БВП на глава от населението, или с всички региони на ЕС. Ползвателите вече могат лесно да видят резултатите на своя регион по отношение на иновациите, управлението, транспорта, цифровата инфраструктура, здравеопазването и човешкия капитал. Инструментът е създаден и за да се помогне на регионите да открият своите слабости и инвестиционни приоритети, когато изготвят стратегиите си за развитие.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Този индекс е ценен инструмент за подобряване на процеса на разработване на политики. Той затвърждава усилията на Комисията за подкрепа на структурните реформи и стимулиране на иновационния капацитет на регионите на ЕС чрез инвестициите в рамките на политиката на сближаване. Тъй като всеки регион е уникален, ние осигуряваме индивидуализирана подкрепа, за да дадем възможност на всички да извлекат максимална полза от своите предимства и силни страни, особено с помощта на нашите регионални стратегии за интелигентна специализация.“

Като цяло резултатите за 2016 г. са в съответствие с тези за 2013 г. Отново се наблюдава полицентричен модел със силни столични и метрополни райони като основни двигатели на конкурентоспособността. Разпространението на ефектите се наблюдава в по-голямата част от северозападна Европа, но то е много по-малко забележимо в източните и южните региони на ЕС. Често се наблюдават големи вътрешни различия в държавите, предизвикани от столичен регион с явно по-добри икономически показатели в сравнение с другите региони в държавата.

В сравнение с двете предишни издания, публикувани през 2010 и 2013 г., Малта и няколко региона във Франция, Германия, Швеция, Португалия и Обединеното кралство са подобрили своите резултати, а в Кипър, Гърция, Ирландия, а напоследък и в Нидерландия резултатите са се влошили. В източните региони на ЕС конкурентоспособността като цяло се е запазила.

История на досието

Издаден за първи път през 2010 г. и публикуван на всеки три години, индексът за регионална конкурентоспособност (RCI) дава възможност на регионите да наблюдават и оценяват развитието си във времето и в сравнение с други региони. Индексът е първата мярка за осигуряване на европейски поглед върху конкурентоспособността на регионите в ЕС. Той е разработен въз основа на подхода на Световния индекс за конкурентоспособност на Световния икономически форум (GCI-WEF).

Индексът (RCI) се основава на статистически региони на ниво NUTS 2 (номенклатура на териториалните статистически единици), като включва региони на ниво NUTS 2 като част от един функционален градски район. Това гарантира, че RCI напълно обхваща наличните умения на местния пазар на труда.

RCI се състои от 11 показателя, представящи различни аспекти на конкурентоспособността. Чрез тези показатели индексът оценява силните и слабите страни на даден регион.

Те се класифицират в три групи: основни показатели, ефективност и иновации. Групата на основните показатели включва пет категории: 1) Институции; 2) Макроикономическа стабилност; 3) Инфраструктура; 4) Здравеопазване и 5) Основно образование. Те представляват основните ключови двигатели за всяка една икономика.

В процеса на своето развитие и напредък по отношение на конкурентоспособността регионалната икономика започва да се влияе от фактори, свързани с по-квалифицираната работна ръка и по-ефективния пазар на труда като част от групата показатели за ефективност. Тази група включва три стълба: 6) Образование, обучение и образование през целия живот; 7) Ефективност на пазара на труда; и 8) Размер на пазара. На най-напредналия етап на развитие на регионалната икономика двигателите на развитието са част от групата по иновациите, която се състои от три категории: 9) Технологична готовност; 10) Сложност на бизнеса и 11) Иновации.

Повече информация

Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU

 

 

 

 


 

 

IP/17/333

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos