Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU a OSN hodlají společně bojovat proti násilí páchanému na ženách a dívkách

New York 20. září 2017

Na dnešním zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku spustily Evropská unie a OSN iniciativu „Spotlight“ s rozpočtem 500 milionů EUR, jejímž cílem je odstranit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách.

Iniciativu EU a OSN s názvem „Spotlight“ představili společně vysoká představitelka EU a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová, komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica, generální tajemník OSN António Guterres a zástupkyně generálního tajemníka OSN Amina Mohamed.

Generální tajemník OSN António Guterres ve svém zahajovacím projevu uvedl: „Krutou, ale pravdivou realitou je, že jedna ze tří žen se ve svém životě setká s násilím. Násilí páchané na ženách a dívkách devastuje životy a působí bolest napříč generacemi. Iniciativa Spotlight má vpravdě historický význam. Tento fond představuje novátorskou investici v oblasti rovnosti žen a mužů a zlepšování postavení žen. Když upřeme svou pozornost na zlepšování postavení žen a dívek na celém světě, zlepší se i budoucnost nás všech.“

Vysoká představitelka EU Federica Mogheriniová uvedla: „Evropská unie je odhodlána bojovat proti všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách, jelikož toto násilí podrývá naše základní práva a hodnoty, jako je důstojnost, přístup ke spravedlnosti a rovnost žen a mužů. Nejprve musíme zajistit, aby ženy a dívky žily v bezpečí, a mohly pak naplno rozvíjet svůj potenciál.“

Komisař Mimica dodal: „Násilí páchané na ženách a dívkách je jedním z největších bezpráví naší doby. Překračuje všechny hranice, generace, národnosti a komunity. Hluboce se dotýká našich srdcí a myslí. Závažným způsobem také brání jakékoli společnosti v jejím plném rozvoji. Abychom dosáhli skutečné změny, vyzývám všechny partnery, aby se připojili k naší iniciativě Spotlight pro svět, v němž všechny ženy a dívky mohou skutečně zářit!“

Iniciativu EU a OSN Spotlight podporuje svěřenský fond zahrnující mnoho subjektů, přičemž EU je hlavním přispěvatelem (poskytla částku ve výši půl miliardy EUR), a otevřený dalším dárcům.

V příštích několika letech budou provedeny komplexní programy, jejichž cílem bude odstranit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách, jako je sexuální násilí, násilí založené na pohlaví a poškozující praktiky, obchodování s lidmi a ekonomické (pracovní) vykořisťování, vraždění žen, domácí násilí a násilí v rodinách. Hlavní oblasti intervence budou zahrnovat posílení právních rámců, politik a institucí, preventivní opatření, přístup ke službám a lepší shromažďování údajů v Africe, Latinské Americe, Asii, Tichomoří a Karibiku.

V souladu se zásadami Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 bude iniciativa Spotlight uplatňovat přístup založený na právech a zaměří se zejména na nejvíce marginalizované ženy a dívky, aby „nikdo nebyl opomenut“. Bude podněcovat k politickým závazkům na nejvyšší úrovni, poskytovat rozsáhlou cílenou podporu a rovněž budovat nová partnerství. Bude také informovat o rozšířeném, přetrvávajícím a škodlivém dopadu násilí páchaného na ženách a dívkách.

Souvislosti
Násilí páchané na ženách a dívkách je jednou z nejrozšířenějších a nejvíce zničujících forem porušování lidských práv na celém světě. Postihuje všechny společnosti a překračuje generační, socioekonomické, vzdělanostní a zeměpisné hranice. Celkem více než miliarda životů je v dnešní době postižena násilím. Odhaduje se, že 35 % žen se v určitém okamžiku svého života stalo obětí násilí. V některých zemích to je až 70 % žen.

Kromě toho bylo více než 700 milionů žen na celém světě provdáno v dětském věku před dosažením 18 let. Více než jedna třetina z těchto žen (asi 250 milionů) byla provdána před dosažením 15 let. Nejméně 200 milionů žen a dívek ve 30 zemích bylo podrobeno zmrzačení ženských pohlavních orgánů.

Tato hrozba je překážkou pro rovnost žen a mužů, posílení postavení žen a dívek a celkový udržitelný rozvoj a brání dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Iniciativa Spotlight je projevem téže politické vůle, kterou mezinárodní společenství prokázalo tím, že přijalo cíle udržitelného rozvoje, přičemž samostatný cíl 5 se týká rovnosti žen a mužů a další konkrétní cíle spočívají v ukončení násilí páchaného na ženách a dívkách, jakož i v začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do celého rámce cílů udržitelného rozvoje.

Nový Evropský konsensus o rozvoji, což je nový globální přístup EU k udržitelnému rozvoji pro následující roky, rovněž zdůrazňuje závazek EU a všech jejích členských států k prosazování rovnosti žen a mužů.

Více informací o iniciativě EU a OSN s názvem „Spotlight“ viz: www.un.org/spotlight-initiative.

Viz také otázky a odpovědi (MEMO) a společné komuniké EU-OSN.

IP/17/3306

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar