Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon loob ekspertide foorumi piiriüleste takistuste ületamiseks

Brüssel, 20. september 2017

Selleks et kasutada täiel määral ära 150 miljoni elanikuga ELi piirialade majanduslikku potentsiaali, asutas EL täna piirikeskuse. Piirikeskus annab piirkondadele nende vajadustele vastavat toetust, et aidata neil kõrvaldada töökohtade loomise ja investeerimisega seotud takistused.

Eri haldus- ja õigussüsteemidega toimetulemine on ettevõtjate, töötajate ja õpilaste jaoks sageli keeruline ja kulukas. Oma kõnes Euroopa Liidu 2017. aasta olukorra kohta esitas president Juncker üleskutse tagada ühtsel turul õiglus. Kooskõlas selle üleskutsega aitab piirikeskus konkreetsete meetmete abil piirialadel paremini koostööd teha.

Ta aitab 1) parandada juurdepääsu töökohtadele ja 2) sellistele teenustele nagu tervishoiu- ja ühistransporditeenused 3) ning hõlbustada piiriülest ettevõtlust.

See ettepanek on osa laiemast teatisest „Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel“, milles on esitatud uued meetmed ja käimasolevate algatuste loetelu, et aidata ELi piirialadel kasvada kiiremini ja rohkem kokku.

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Crețu märkis: „Rohkem kui neljandik Euroopa rikkusest luuakse piirialadel, kuid nende majanduslikku potentsiaali ei ole veel täiel määral ära kasutatud. Meil on hulgaliselt suurepäraseid võimalusi, mida avastada. Komisjon annab nendele piirkondadele vajadustele vastavat toetust, millest saavad vahetult kasu seal elavad inimesed.“

Piirikeskuses hakkavad tööle piiriküsimustega tegelevad komisjoni eksperdid, kes annavad liikmesriigi ja kohaliku tasandi ametiasutustele nõu. Selleks luuakse uus üleeuroopaline veebipõhine võrgustik, mille eesmärk on koguda ja jagada häid tavasid.

Parem juurdepääs töökohtadele

Iga päev või iga nädal ületavad kaks miljonit inimest piiri, et minna tööle ja õppima. Selleks et inimestel oleks lihtsam leida tööd teisel pool piiri, toetab piirikeskus piirkondi, kes soovivad koostööd tugevdada. Piirkondadel on võimalik saada nõu kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise, ühiste õppeprogrammide ja ettevõtjatele suunatud juhendamisteenuste kohta.

Piirikeskus koondab selliseid piiriülese tööhõive valdkonna häid tavasid nagu ühine võrgustik, mille lõid Hispaania Galiitsia ja Põhja-Portugali piirkond ELi tööalase liikuvuse portaali EURES toetusel.

Nii saaks piirikeskus tulevikus kaasa aidata Euroopa Tööjõuameti loomisele, millest president Juncker andis teada oma kõnes Euroopa Liidu 2017. aasta olukorra kohta, et tugevdada kõigil tasanditel tööturuametite omavahelist koostööd ja paremini hallata piiriüleseid olukordi.

Parem juurdepääs avalikele teenustele

Selleks et muuta avalike teenuste osutamine piirialadel atraktiivsemaks ja kaasavamaks, teeb piirikeskus järgmist:

  • kaardistab sellised olemasolevad piiriülesed tervishoiuvõimalused nagu piiriülesed tervishoiutsoonid Prantsuse-Belgia piiril;
  • analüüsib sisepiiride ääres puuduvaid raudteeühendusi, et tõhustada piiriüleseid ühistransporditeenuseid.

Piiriülene ettevõtlus

Piirikeskus soodustab veebipõhise võrgustiku kaudu dialoogi pidamist piiriküsimustes.

Taotluse korral annavad piirikeskuse eksperdid nõu, et viia ettevõtete loomist käsitlevad eeskirjad paremini kooskõlla, jagavad teiste piirialade häid tavasid ja edendavad veebipõhiste menetluste laialdasemat kasutamist.

Lisaks piirikeskuse loomisele valib komisjon välja kuni 20 projekti, milles on esitatud innovatiivsed lahendused piiriüleste takistuste ületamiseks. Projektikonkurss korraldatakse enne 2017. aasta lõppu.

Edasised sammud

Piirikeskus alustab tööd 1. jaanuaril 2018.

Piirikeskuse kaudu kogutud häid tavasid võetakse ELi rahanduse tulevikku käsitleva käimasoleva arutelu raames arvesse seoses uue põlvkonna piiriüleste koostööprogrammidega (Interreg), et paremini kõrvaldada õiguslikke ja halduslikke takistusi ning aidata kaasa tõhusate piiriüleste avalike teenuste arendamisele.

Lisateave

Teatis „Boosting Growth and Cohesion in EU border regions“

Teabekiri „Overcoming cross border obstacles to boost growth in EU border regions“

Teabeleht – Prantsusmaa ja Saksamaa: „Affordable tickets for local travel across the border“

Teabeleht – Taani ja Rootsi: „Over the border for work, back in time for supper“

Teabeleht – Ungari ja Slovakkia: „Responding to emergency across the border“

Teabeleht – Hispaania ja Portugal: „Train and qualify in your country, work in another“

Teabeleht – Läti ja Eesti: „When the nearest hospital happens to be abroad“

 

 

IP/17/3270

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar