Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Odstranit přeshraniční překážky: Evropská komise zřizuje odborné fórum

Brusel 20. září 2017

Aby bylo možné plně využít hospodářský potenciál příhraničních regionů EU, v nichž žije 150 milionů občanů, Komise dnes zřizuje „kontaktní místo pro hranice“. Kontaktní místo poskytne těmto regionům cílenou podporu při odstraňování překážek bránících zaměstnanosti a investicím.

Orientace v odlišných administrativních a právních systémech je pro podniky, pracovníky a studenty stále složitá a nákladná. V souladu s výzvou předsedy Junckera k zajištění spravedlnosti na jednotném trhu, obsaženou v jeho projevu o stavu Unie v roce 2017, přispěje kontaktní místo pro hranice pomocí souboru konkrétních opatření k lepší spolupráci mezi příhraničními regiony.

Přispěje 1) ke zlepšení dostupnosti pracovních míst, 2) ke zlepšení dostupnosti služeb, např. zdravotní péče a systémů veřejné dopravy, a 3) k usnadnění podnikání přes hranice.

Tento návrh je součástí širšího sdělení o „podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, které obsahuje soubor nových opatření a seznam probíhajících iniciativ, jež příhraničním regionům EU pomohou v rychlejším růstu a sbližování.

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu uvedla: „Příhraniční regiony produkují více než čtvrtinu bohatství Evropy, ale jejich hospodářský potenciál zůstává nedostatečně využit. Je to zlatý důl příležitostí, který čeká na prozkoumání. Komise bude těmto regionům poskytovat cílenou podporu, jež přinese jejich obyvatelům přímý prospěch.“

Kontaktní místo budou tvořit odborníci Komise na přeshraniční záležitosti, kteří budou poskytovat poradenství vnitrostátním a regionálním orgánům tím, že budou díky vytvoření nové on-line sítě na úrovni EU shromažďovat a sdílet osvědčené postupy.

Lepší dostupnost zaměstnání

Každodenně nebo každý týden již dojíždějí za hranice za prací či studiem 2 miliony občanů. Kontaktní místo pro hranice bude podporovat regiony usilující o prohloubení vzájemné spolupráce s cílem pomoci občanům při hledání zaměstnání za hranicemi a bude jejich obyvatelům poskytovat pomoc v oblasti vzájemného uznávání kvalifikací, společných studijních programů nebo poradenských služeb pro podnikatele.

Kontaktní místo bude shromažďovat informace o osvědčených postupech v oblasti přeshraničních služeb zaměstnanosti, jako je společná síť, kterou vytvořila španělská Galicie a portugalský region Norte za podpory Evropského portálu pracovní mobility EURES.

Tím může kontaktní místo přispět k vytvoření budoucího Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který ohlásil předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2017 a jehož účelem je posílit spolupráci mezi orgány činnými na trhu práce na všech úrovních a lépe zvládat přeshraniční problémy.

Lepší dostupnost veřejných služeb

Aby byly pohraniční regiony přitažlivější a inkluzivnější, pokud jde o veřejné služby, kontaktní místo pro přeshraniční spolupráci:

  • zmapuje stávající přeshraniční zdravotnická zařízení, jako je zóna přeshraniční zdravotní péče na hranici mezi Francií a Belgií,
  • identifikuje chybějící železniční spoje podél vnitřních hranic, aby bylo možné zlepšit účinnost přeshraničních služeb veřejné dopravy.

Podnikání přes hranice

Kontaktní místo pro přeshraniční spolupráci bude prostřednictvím on-line sítě podněcovat dialog o přeshraničních otázkách.

Odborníci kontaktního místa budou na požádání poskytovat podporu v zájmu většího sladění pravidel pro zřizování podniků, sdílet osvědčené postupy z jiných příhraničních regionů a podporovat širší využívání on-line postupů.

Kromě vytvoření kontaktního místa vybere Komise nejvýše 20 projektů, které předvádějí inovativní řešení týkající se přeshraničních překážek. Výzva k předkládání projektů bude vyhlášena do konce roku 2017.

Další kroky

Kontaktní místo pro přeshraniční spolupráci bude fungovat od ledna 2018.

V probíhající diskusi o budoucnosti financí EU poskytnou osvědčené postupy shromážděné kontaktním místem podklad pro debatu o příští generaci programů přeshraniční spolupráce („programy interreg“), tak aby lépe řešily právní a administrativní překážky a pomáhaly rozvoji účinných přeshraničních veřejných služeb.

Další informace

Sdělení „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“

Zpráva: Odstranit přeshraniční překážky s cílem zvýšit růst v příhraničních regionech EU

Informativní přehled – Francie a Německo: cenově dostupné jízdenky na místní přepravu přes hranice

Informativní přehled – Dánsko a Švédsko: do práce přes hranice, zpátky včas k večeři

Informativní přehled – Maďarsko a Slovensko: reakce na mimořádné události za hranicemi

Informativní přehled – Španělsko a Portugalsko: školení a kvalifikace v domovské zemi, práce v jiné zemi

Informativní přehled – Lotyšsko a Estonsko: když je nejbližší nemocnice za hranicemi

 

 

IP/17/3270

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar