Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията създава форум от експерти за преодоляване на трансграничните пречки

Брюксел, 20 септември 2017 r.

С цел да бъде оползотворен пълният икономически потенциал на граничните региони на ЕС, в които живеят 150 милиона граждани, днес Комисията открива „Гранично координационно звено“. То ще предоставя на регионите подкрепа, съобразена с техните нужди, за да им помогне да премахнат пречките пред трудовата заетост и инвестициите.

За предприятията, работниците и студентите боравенето с различни административни и правни системи представлява усложнение и е свързано със значителни разходи. В контекста на отправения в речта за състоянието на Съюза през 2017 г. призив на председателя Юнкер за гарантиране на справедливост в нашия единен пазар, чрез набор от конкретни действия Граничното координационно звено ще помага на граничните региони да си сътрудничат по-успешно.

То ще допринесе за (1) подобряване на достъпа до трудова заетост и (2) до услуги като здравеопазването и системите за обществен транспорт, както и (3) за улесняване на трансграничната стопанска дейност.

Предложението е част от по-всеобхватно съобщение на тема „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“, с набор от нови действия, както и списък на текущите инициативи с оглед подпомагане на граничните региони на ЕС да осъществят по-динамичен растеж при все по-тясно сътрудничество.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: «„Граничните региони на Европа произвеждат повече от една четвърт от нейното богатство, но икономическият им потенциал не се използва пълноценно. Разполагаме със златна мина от възможности, които само чакат да бъдат проучени. Комисията ще предостави на тези региони съобразена с нуждите им подкрепа, която да донесе преки ползи за техните граждани.“

Граничното координационно звено ще се състои от експерти на Европейската комисия по трансграничните въпроси, които ще консултират националните и регионалните органи посредством събиране и обмен на добри практики чрез създаването на нова общоевропейска онлайн мрежа.

Подобряване на достъпа до трудова заетост

2 милиона работници и студенти вече пътуват ежедневно или ежеседмично през граница. В помощ на търсещите работа зад граница Граничното координационно звено ще оказва подкрепа на регионите, които се стремят да задълбочат сътрудничеството помежду си. Те могат да получат съвети относно взаимно признаване на квалификации, съвместни учебни програми или учебно-професионални консултантски услуги за предприемачи.

Граничното координационно звено ще централизира информация за добри практики в областта на трансграничните услуги в сферата на трудовата заетост, като съвместната мрежа, създадена в испанския регион Галисия и Северната област на Португалия и подкрепена чрез портала на ЕС за трудова мобилност EURES.

По този начин Граничното координационно звено може да допринесе за създаването на бъдещия Европейски орган по въпросите на трудовия пазар, обявено от председателя Юнкер в обръщението относно състоянието на Съюза през 2017 г., с цел да се засили сътрудничеството между органите на всички равнища на пазара на труда с оглед на по-доброто управление на трансгранични ситуации.

По-добър достъп до обществени услуги

В стремежа си да направи граничните региони по-привлекателни и да осигури по-широк достъп до обществените услуги, Граничното координационно звено ще:

  • обобщава информация за съществуващи трансгранични здравни заведения, като зоните за трансгранично здравеопазване при френско-белгийската граница;
  • проучва недостига на железопътни връзки по вътрешните граници с оглед на осигуряването на по-ефикасни трансгранични обществени транспортни услуги.

Упражняване на трансгранична стопанска дейност

Граничното координационно звено ще насърчава диалога по въпроси от трансгранично естество посредством поддържането на онлайн мрежа.

При поискване експертите на Граничното координационно звено ще предоставят подкрепа за по-добро съгласуване на правилата за създаване на предприятия, споделяне на добри практики от други гранични региони и насърчаване на използването на онлайн процедури.

В допълнение към създаването на Граничното координационно звено Комисията ще избере до 20 проекта, демонстриращи новаторски решения за преодоляване на трансграничните пречки. Покана за представяне на предложения ще бъде публикувана преди края на 2017 г.

Следващи стъпки

Граничното координационно звено ще започне работа през януари 2018 г.

В контекста на протичащия понастоящем процес на размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, добрите практики, събрани чрез Граничното координационно звено, ще представляват принос в дебата относно програмите за трансгранично сътрудничество (Interreg) от следващо поколение, така че същите по-успешно да допринесат за преодоляването на правните и административните пречки и за развитието на ефикасни трансгранични обществени услуги.

За повече информация

Съобщение на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“

Информационна бележка: Преодоляване на трансграничните пречки с цел насърчаване на растежа в граничните региони на ЕС

Информационен документ — Франция и Германия: достъпни цени на билетите за пътувания на близки разстояния през граница

Информационен документ — Дания и Швеция: на работа зад граница през деня, обратно вкъщи навреме за вечеря

Информационен документ — Унгария и Словакия: спешно реагиране през граница

Информационен документ — Испания и Португалия: обучение и квалификация в родината, работа — в друга страна

Информационен документ — Латвия и Естония: когато най-близката болница се намира в чужбина

 

 

IP/17/3270

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar