Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Esimene suvi rändlustasudeta. Eurooplased mõistavad uute eeskirjade kasulikkust

Brüssel, 26. september 2017

Juba esimesel rändlustasudeta suvel selgus, et Euroopa elanikud tunnevad uusi reegleid ja on hakanud teistes ELi liikmesriikides reisides oma kõnelemisharjumusi muutma.

Täna avaldatud Eurobaromeetri kiiruuringu kohaselt peab suur enamik Euroopa elanikke lisatasuta rändlusteenust kasulikuks. 15. juunil 2017 jõustunud ELi uute rändluseeskirjade kohaselt saavad tarbijad ELi piires välismaal olles mobiiltelefoni kasutada samadel tingimustel kui kodumaal, st lisatasudeta. Uuringust selgub, et 71% eurooplastest teavad, et rändlustasud on kaotatud ja 72% ütlesid, et neile endile või nende tuttavaile on sellest kasu. Teadlikkus on veelgi suurem nende hulgas, kes on välismaal käinud pärast 15. juunit: 86% inimestest on muudatusega kursis.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „On näha, et ka ELis reisides meeldib inimestele kasutada mobiiltelefoni nii, nagu nad kasutaksid seda oma kodus, kartmata saada šokeerivat arvet. Ja mobiilsideoperaatorid investeerivad võrkudesse, et reageerida suurenenud nõudlusele. Meie uued telekommunikatsioonieeskirjad soodustavad selliseid investeeringuid ning Euroopa Parlament ja liikmesriigid peaksid need vastu võtma võimalikult kiiresti.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: „See on näide sellisest EList, mis konkreetselt parandab Euroopa kodanike elu. „Rändle nagu kodus“ toimib nii nagu vaja: tarbijatele see meeldib, tarbimine kasvab ja nõudlus mobiilsete teenuste järele on väga suur. See on ühtmoodi kasulik nii tarbijatele kui ka mobiilioperaatoritele.“

Reisijate tarbimisharjumused hakkavad muutuma

Eurobaromeetri kiiruuring rändluse kohta tehti augusti lõpus, pärast peamise puhkuste perioodi lõppu. Selle tulemustest selgus, et esimesel suvel pärast ELis rändlustasude kaotamist on inimeste välismaal mobiiltelefoni kasutamise harjumused hakanud muutuma.

  • Selliste reisijate osakaal, kes kasutasid rändluse ajal mobiilandmesidet samavõrd kui kodumaal viibides, kahekordistus pärast 15. juunit 2017 ja ulatus 31%ni (nende seas, kes olid reisinud mõni kuu varem, oli see näitaja 15%). 
  • Selliste reisijate osakaal, kes ei ole kunagi välismaal mobiilandmesidet kasutanud, langes pärast 15. juunit 2017 poole võrra (21%) võrreldes sellele kuupäevale eelnenud kuudega (42%).
  • Üldiselt piirataksegi nüüd mobiiltelefonikasutust välismaal vähem kui varem; nüüd on välismaal olles telefoni väljalülitajaid 12%, enne 15. juunit oli aga 20%.
  • Ka pärast 15. juunit 2017 vähendab 60% vastanuid mobiiltelefoni kasutamist teises ELi riigis reisides võrreldes kasutamisega oma koduriigis.

Rändlustasude kaotamise mõju reisijate telefonikasutusele kinnitab võrdlus sarnase Eurobaromeetri küsitlusega, mis tehti 2014. aastal, mille kohaselt oli rändlusteenuse kasutamine veelgi piiratum kui viimastel kuudel enne 15. juunit 2017.

Ka mobiilioperaatorid märkavad andmeside ja kõne rändlusteenuste kasvu

Mobiilsideoperaatorid on juba märganud reisijate harjumuste muutumist. Mitu ettevõtjat on teatanud, et just tänu reisivatele inimestele on andmeside maht oluliselt kasvanud, ületades 2016. aasta suve näitaja sel suvel 3–6kordselt ja mõnel juhul veelgi rohkem. Kuigi osa sellest kasvust tuleneb andmeside mahu iga-aastasest suurenemisest riigisisesel turul, võib suurt osa sellest ikkagi seostada uue rändluskorraga. Suurenenud on ka rändluskõnede maht, kuigi mõnevõrra vähem. Igatahes on turismipiirkondade mobiilsideoperaatorid teatanud, et teevad võrkudesse suuri investeeringuid, et kasutada ära võimalused, mis tulenevad reisijate nõudluse suurenemisest.

Komisjon jätkab uute eeskirjade rakendamise jälgimist

Pärast esimest suve, mil täiendavaid rändlustasusid ei võeta, võib väita, et mobiilsideoperaatorid üldiselt järgivad uusi eeskirju. Et tagada, et mobiilsideoperaatorid järgivad eeskirju ja pakkuda tarbijatele kvaliteetseid rändlusteenuseid ilma igasuguse lisatasuta, jälgib komisjon liikmesriikide mobiilituru arengut tihedas koostöös riikide selliste reguleerivate asutustega, kes otse vastutavad uute eeskirjade rakendamise eest.

Taust

Alates 15. juunist 2017 saavad Euroopa elanikud ELis reisides kasutada mobiiltelefoni kõnede, SMSide ja andmeside jaoks ilma rändlusteenuse eest lisatasu maksmata. See tähendab, et mobiiltelefoni saab kasutada välismaal täpselt nii nagu kodumaal, ilma suuri arveid kartmata.

Enne seda kuupäeva pingutas komisjon kümme aastat selleks, et vähendada ja lõpuks täielikult kaotada lisatasud, mida telekommunikatsioonivõrgu operaatorid küsisid puhkusel olevatelt või äriasjus piiri ületanud klientidelt. Ajavahemikul 2007–2016 vähenesid rändlustasud üle 90%, viimast korda veel 2016. aasta aprillis. 2015. aastal leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepanekul kokku kaotada rändlustasud ELis reisivatele Euroopa elanikele. Selle võimaldamiseks esitas komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt kokkulepitule 2016. aasta detsembris mõistliku kasutamise poliitika ja jätkusuutlikkuse mehhanismi ettepaneku ja seejärel ka ettepaneku uute rändlusteenuse hulgihindade kohta.

Lisateave

Teave internetis rändlusteenuse kohta
Kolme ELi institutsiooni ühisavaldus
Korduma kippuvad küsimused
Üldine teabeleht rändlustasude kaotamise kohta
Üksikasjalik teabeleht: kuidas see toimib?
#roaming

IP/17/3241

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar