Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2017 – En ram för det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter inom EU

Bryssel den 19 september 2017

Tillståndet i unionen 2017 – En ram för det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter inom EU

1

För att frigöra den fulla potentialen hos EU:s dataekonomi föreslår kommissionen ärför en ny uppsättning regler för det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter i EU. Tillsammans med de befintliga reglerna för personuppgifter kommer dessa nya bestämmelser att göra det möjligt att lagra och behandla andra uppgifter än personuppgifter inom EU, för att öka de europeiska företagens konkurrenskraft och modernisera offentliga tjänster på en effektiv inre europeisk marknad för datatjänster. Att undanröja begränsningarna i fråga om datalokalisering bedöms vara den viktigaste faktorn för att dataekonomin ska kunna fördubbla sitt värde till 4 % av BNP år 2020.

– Europas digitala ekonomi är fortfarande starkt splittrad längs nationsgränserna, vilket hindrar en bred digital tillväxt i Europa, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. Det här förslaget, tillsammans med EU:s regler om skydd av personuppgifter, kommer att skapa fri rörlighet för alla typer av uppgifter inom den inre marknaden. Ett fritt flöde av uppgifter gör det enklare för små och medelstora företag samt nystartade företag att utveckla nya innovativa tjänster och att ta sig in på nya marknader.

För att EU ska bli framgångsrikt i den nya digitala ekonomin behöver vi stabila och förutsägbara regler om rörligheten för data, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Både privatpersoner och företag kommer att få tillgång till bättre produkter och tjänster när allt fler data blir tillgängliga och kan användas i datadriven innovation. Det är viktigt att undanröja hindren för dataflöden över gränserna för att främja konkurrenskraften i EU:s dataekonomi.

Fritt flöde av uppgifter som inte är personuppgifter

En tydlig, omfattande och förutsägbar ram för flödet kommer att bidra till en mer konkurrenskraftig och integrerad EU-marknad för tjänster inom datalagring och databehandling. Ramen innehåller följande:

  1. Principen om fritt flöde av uppgifter som inte är personuppgifter över gränserna: Medlemsstaterna kan inte längre tvinga organisationer att lagra eller behandla uppgifter inom landets gränser. Principen kan bara frångås av skäl som rör den allmänna säkerheten. Medlemsstaterna måste anmäla nya och befintliga krav på datalokalisering till kommissionen. Det fria flödet av andra uppgifter än personuppgifter kommer att göra det enklare och billigare för företagen att verka över gränserna utan att de behöver installera dubbla it-system eller spara samma uppgifter på flera ställen.

  2. Principen om tillgången till uppgifter för reglering och tillsyn: Behöriga myndigheter kommer att kunna få tillgång till uppgifterna var de än lagras eller behandlas inom EU. Det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter kommer inte att påverka företagens och andra organisationers skyldighet att tillhandahålla vissa uppgifter i samband med reglering och tillsyn.

  3. Utvecklingen av uppförandekoder inom EU för att undanröja hinder för byte mellan leverantörer av molnlagringstjänster och för portering av data tillbaka till användarnas egna it-system.

Fördelar för företag och privatpersoner

De nya reglerna kommer att öka den rättsliga säkerheten och förtroendet för företag och organisationer. De kommer också att bidra till att bana väg för en verklig inre marknad för datalagring och databehandling, och leder till en konkurrenskraftig, säker och pålitlig europeisk molnsektor och till lägre användarpriser för tjänster inom datalagring och databehandling. Syftet med de nya reglerna är att öka förtroendet, och därför förväntas företagen öka sin användning av molntjänster och känna sig säkrare när de ger sig in på nya marknader. De kommer också att kunna flytta sina interna it-resurser till det ställe som är mest kostnadseffektivt. I slutändan kan detta leda till att BNP ökar med 8 miljarder euro per år inom EU.

De nya åtgärderna kompletterar lagstiftningen om skydd av personuppgifter och utgör ytterligare ett steg på vägen mot en verklig digital inre marknad.

Bakgrund

Att undanröja hindren för det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter är en av de viktigaste åtgärderna som meddelades i samband med halvtidöversynen av strategin för den digitala inre marknaden. Förslaget kompletterar åtgärderna för att skapa en europeisk dataekonomi som inleddes i januari 2017. Förslaget bygger också på översynen av det europeiska ramverket för interoperabilitet för ett bättre digitalt samarbete mellan offentliga förvaltningar i EU.

I sina slutsatser från december 2016 krävde Europeiska rådet åtgärder till stöd för det fria flödet av uppgifter. Liknande uppmaningar kom från det estniska ordförandeskapet i EU i dess idédokument om fri rörlighet för uppgifter och även från medlemmar av Europaparlamentet.

Att dra nytta av de digitala möjligheterna, inklusive användingen av datadriven teknik och datadrivna tjänster, är också ett av målen i den övergripande industripolitiska strategi som lades fram igår.

Idag inledde kommissionen även ett offentligt samråd för att utvärdera genomförandet av direktivet om information från den offentliga sektorn. Syftet är att samla in åsikter om hur tillgången till och återanvändningen av offentliga och offentligfinansierade uppgifter kan förbättras, samt om tillgången till uppgifter som innehas av en privat aktör men som är av allmänintresse.

Läs mer

En ram för det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter inom EU – frågor och svar

Faktablad: Fritt flöde av uppgifter som inte är personuppgifter

Faktablad: På väg mot en europeisk dataekonomi

Förordning om det fria flödet av uppgifter som inte är personuppgifter

Offentligt samråd om dataekonomin: sammanfattande rapport

Den digitala inre marknaden: en studie av datalokaliseringsbegränsningar

Meddelandet Att skapa en europeisk dataekonomi från januari 2017

Meddelandet om halvtidsöversynen av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden från maj 2017

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar