Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2017: Okvir za prosti pretok neosebnih podatkov v EU

Bruselj, 19. septembra 2017

Stanje v Uniji 2017: Okvir za prosti pretok neosebnih podatkov v EU

1

Da bi polno izkoristili potencial podatkovnega gospodarstva EU, je Komisija predlaga sklop novih pravil za prosti pretok neosebnih podatkov v EU. Novi ukrepi bodo skupaj z obstoječimi pravili za osebne podatke omogočili shranjevanje in obdelavo neosebnih podatkov po vsej Uniji. S tem se bo povečala konkurenčnost evropskih podjetij, javne storitve na učinkovitem enotnem trgu EU podatkovnih storitev pa bodo posodobljene. Odprava omejitev glede lokalizacije podatkov velja za najpomembnejši dejavnik, ki bo pripomogel k temu, da se bo do leta 2020 vrednost podatkovnega gospodarstva podvojila na 4 % BDP.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Evropsko digitalno gospodarstvo je še vedno razdeljeno po nacionalnih mejah. To zavira obsežnejšo digitalno rast Evrope. Naš predlog bo skupaj s pravili EU o varstvu osebnih podatkov omogočil prosti pretok vseh vrst podatkov na enotnem trgu. Prosti pretok bo malim in srednjim ter zagonskim podjetjem olajšal razvoj novih, inovativnih storitev in vstop na nove trge.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dejala: „Za uspeh v novi dobi digitalnega gospodarstva Evropa potrebuje trdna in predvidljiva pravila za izmenjavo podatkov. Državljani in podjetja bodo lahko izkoristili boljše proizvode in storitve, ker bo vedno več podatkov na voljo za inovacije, ki temeljijo na podatkih. Odprava ovir za čezmejni pretok podatkov je bistven za konkurenčno evropsko podatkovno gospodarstvo.“

Prosti pretok neosebnih podatkov

Jasen, celovit in predvidljiv okvir bo prispeval h konkurenčnejšemu in bolj povezanemu trgu EU storitev shranjevanja in obdelave podatkov. V okviru se predlaga:

  1. načelo prostega čezmejnega pretoka neosebnih informacij: Države članice od organizacij ne morejo več zahtevati, da podatke shranjujejo ali obdelujejo znotraj njihovih meja. Omejitve bodo upravičene le zaradi javne varnosti. Države članice bodo morale Komisiji sporočiti nove ali obstoječe omejitve glede lokalizacije podatkov. Prosti pretok neosebnih podatkov bo poenostavil in pocenil čezmejno poslovanje podjetij, saj jim ne bo več treba podvajati informacijskih sistemov ali shranjevati istih podatkov na različnih mestih;

  2. načelo razpoložljivosti podatkov za regulativni nadzor:Pristojni organi bodo lahko uveljavljali svojo pravico do dostopa do podatkov ne glede na to, kje v EU se hranijo ali obdelujejo. Prosti pretok neosebnih podatkov ne bo vplival na obveznosti podjetij in drugih organizacij, da sporočijo nekatere podatke za regulativni nadzor;

  3. priprava kodeksov ravnanja EU, s katerimi bi odpravili ovire pri zamenjavi ponudnika storitev shranjevanja v oblaku in prenosa podatkov nazaj na uporabnikove lastne informacijske sisteme.

Koristi za podjetja in prebivalstvo

Nova pravila bodo povečala pravno varnost in zaupanje podjetij in organizacij. Prav tako bodo pripravila pot resnično enotnemu trgu EU na področju shranjevanja in obdelave podatkov, kar bo vodilo h konkurenčnemu, varnemu in zanesljivemu evropskemu oblačnemu sektorju ter nižjim cenam za uporabnike storitev shranjevanja in obdelave podatkov. Ker je namen novih pravil povečati zaupanje, se pričakuje, da bodo podjetja uporabljala več storitev v oblaku in samozavestneje vstopala na nove trge. Poleg tega bodo lahko interne informacijske vire preselila na stroškovno najučinkovitejše lokacije. To bi na koncu po ocenah pomenilo dodatno rast bruto domačega proizvoda EU za 8 milijard evrov na leto.

Novi ukrepi dopolnjujejo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov kot nov korak na poti k resnično delujočemu skupnemu evropskemu digitalnemu prostoru.

Ozadje

Odprava ovir za prosti pretok neosebnih podatkov je bila eden izmed ključnih ukrepov iz vmesnega pregleda strategije za enotni digitalni trg. Ta predlog dopolnjuje ukrepe za oblikovanje evropskega podatkovnega gospodarstva, ki so bili sprejeti januarja 2017. Predlog temelji tudi na reviziji evropskega okvira interoperabilnosti za boljše digitalno sodelovanje med javnimi upravami v Evropi.

Evropski svet je v sklepih iz decembra 2016 pozval k sprejetju ukrepov za prosti pretok podatkov. Podobne pozive je izrazilo estonsko predsedstvo Sveta EU v dokumentu z vizijo o prostem pretoku podatkov, pa tudi poslanci Evropskega parlamenta.

Eden izmed ciljev celostne strategije za industrijsko politiko, ki smo jo predstavili včeraj, je izkoriščanje digitalnih priložnosti, vključno z uporabo tehnologij in storitev, ki temeljijo na podatkih.

Danes je Komisija začela tudi javno posvetovanje za oceno izvajanja direktive o informacijah javnega sektorja. Pridobiti želi mnenja o tem, kako izboljšati dostopnost in ponovno uporabo javnih in javno financiranih podatkov, ter o dostopu do podatkov splošnega pomena v zasebni lasti.

Več informacij

Okvir za prosti pretok neosebnih podatkov v EU – vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Prosti pretok neosebnih podatkov

Informativni pregled: Oblikovanje evropskega podatkovnega gospodarstva

Uredba o prostem pretoku neosebnih podatkov

Javno posvetovanje o podatkovnem gospodarstvu: povzetek poročila

Enotni digitalni trg: študija omejitev glede lokalizacije podatkov

Sporočilo „Oblikovanje evropskega podatkovnega gospodarstva“ iz januarja 2017

Poročilo o vmesnem pregledu izvajanja strategije za enotni digitalni trg iz maja 2017

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar