Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Staat van de Unie 2017: een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU

Brussel, 19 september 2017

Staat van de Unie 2017: een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU

1

Met het oog op de volledige ontsluiting van het potentieel van de data-economie stelt de Commissie nieuwe regels voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU voor. Terwijl voor persoonsgegevens al regelgeving bestaat, zullen de nieuwe maatregelen de opslag en verwerking van niet-persoonsgebonden gegevens in de gehele Unie mogelijk maken en daarmee leiden tot een versterking van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en tot een modernisering van de publieke dienstverlening in een echte interne EU-markt voor datadiensten. De afschaffing van gegevenslokalisatiebeperkingen wordt gezien als de belangrijkste factor die kan bijdragen tot een verdubbeling van de omvang van de data-economie tot 4 % van het bbp in 2020.http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: Europa's digitale economie is nog sterk op nationale leest geschoeid. Dit zet een rem op de digitale groei in Europa. Op basis van ons voorstel wordt in combinatie met de EU-regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens het vrije verkeer van alle soorten gegevens op de interne markt mogelijk. Bij een vrij verkeer van gegevens wordt het voor het mkb en start-ups gemakkelijker om nieuwe innovatieve diensten te ontwikkelen en nieuwe markten te betreden.

Mariya Gabriel, commissaris voor de digitale economie en samenleving: Om Europa succesvol te laten zijn in het nieuwe tijdperk van de digitale economie, hebben we solide en voorspelbare regels voor de circulatie van gegevens nodig. Naarmate meer gegevens beschikbaar komen voor datagestuurde innovatie, zullen producten en diensten verbeteren. Burgers en bedrijven profiteren daarvan. Het wegnemen van belemmeringen voor het grensoverschrijdende verkeer van gegevens is van essentieel belang voor de concurrentiekracht van de Europese data-economie.

Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens

Een duidelijk, breed en voorspelbaar kader zal leiden tot een meer concurrerende en geïntegreerde EU-markt voor diensten op het gebied van gegevensopslag en -verwerking. Het voorstel bevat de volgende elementen:

  1. het beginsel van grensoverschrijdend vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens. De lidstaten mogen organisaties niet meer verplichten om gegevens binnen hun grenzen op te slaan of te verwerken (het zogeheten lokalisatievereiste). Beperkingen zijn alleen toegestaan wanneer de openbare veiligheid in het geding is. De lidstaten moeten de Commissie in kennis stellen van nieuwe of bestaande gegevenslokalisatievereisten. Bij een vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens wordt het voor bedrijven gemakkelijker om over de grens te opereren zonder dat ze IT-systemen hoeven te dupliceren of dezelfde gegevens op verschillende plaatsen hoeven te bewaren;

  2. het beginsel dat gegevens beschikbaar moeten blijven voor wettelijke controles. De bevoegde autoriteiten behouden hun recht op toegang tot gegevens ongeacht waar deze in de EU zijn opgeslagen of verwerkt. Ondanks het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens blijven bedrijven en andere organisaties verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken in het kader van wettelijke controles;

  3. de opstelling van EU-gedragscodes die ervoor zorgen dat gemakkelijker van de ene naar de andere aanbieder van cloudopslagdiensten kan worden overgestapt en gebruikers gegevens gemakkelijker mee terug kunnen nemen naar hun eigen IT-systeem.

Voordelen voor de burger en het bedrijfsleven

De nieuwe regels vergroten de rechtszekerheid voor en het vertrouwen bij bedrijven en andere organisaties. Ook effenen ze het pad voor een echte interne EU-markt voor gegevensopslag en -verwerking en een concurrerende, veilige en betrouwbare Europese cloudsector met lagere prijzen voor gebruikers van gegevensopslag- en gegevensverwerkingsdiensten. De nieuwe regels zijn bedoeld om het vertrouwen in de data-economie te vergroten. Bedrijven zullen dan uitgebreider van clouddiensten gebruikmaken en nieuwe markten kunnen betreden zonder dat zij zich ongerust hoeven te maken. Ook zullen zij hun interne IT-middelen kunnen verhuizen naar de kosteneffectiefste locaties. Daardoor zal het bbp van de EU extra kunnen groeien met een geraamde 8 miljard euro per jaar.

De nieuwe maatregelen vormen met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens één geheel en zijn een nieuwe stap op weg naar een echte functionele gemeenschappelijke Europese dataruimte.

Achtergrond

Het wegnemen van belemmeringen voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens is een van de kernacties die in de tussentijdse evaluatie van de strategie voor de digitale eengemaakte markt zijn aangekondigd. Dit voorstel vormt een aanvulling op de maatregelen in het kader van de mededeling "Bouwen aan een Europese data-economie" van januari 2017. Ook knoopt het voorstel aan bij de herziening van het Europese interoperabiliteitskader voor een betere digitale samenwerking tussen overheden in Europa.

In zijn conclusies van december 2016 heeft de Raad aangedrongen op actie op het gebied van het vrije dataverkeer. Soortgelijke oproepen zijn gedaan door Estland als voorzitter van de Raad van de EU in zijn Vision Paper on the Free Movement of Data en door leden van het Europees Parlement.

De omarming van digitale mogelijkheden, inclusief het gebruik van datagestuurde technologieën en diensten, is ook een van de doelen van de gisteren gepresenteerde holistische industriebeleidsstrategie.

Vandaag heeft de Commissie ook in het kader van de evaluatie van de uitvoering van de richtlijn inzake overheidsinformatie een openbare raadpleging gelanceerd over de wijze waarop de toegankelijkheid en het hergebruik van overheidsgegevens en van overheidsgefinancierde gegevens kunnen verbeteren. Ook wordt daarin de mening gepeild over de toegang tot gegevens die in particulier bezit, maar van openbaar belang zijn.

Meer informatie

Een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de EU – Vragen en antwoorden

Factsheet over het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens

Factsheet over "Bouwen aan een Europese data-economie"

Verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens

Openbare raadpleging over de data-economie: samenvattend verslag

Digitale eengemaakte markt: studie over gegevenslocatiebeperkingen

Mededeling "Bouwen aan een Europese data-economie" van januari 2017

Mededeling "Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale interne markt" van mei 2017

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar