Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā 2017. gadā: satvars nepersonizētu datu brīvai plūsmai ES

Briselē, 2017. gada 19. septembrī

Stāvoklis Savienībā 2017. gadā: satvars nepersonizētu datu brīvai plūsmai ES

1

Lai pilnībā atraisītu ES datu ekonomikas potenciālu, Komisija ierosina jaunu noteikumu kopumu nepersonizētu datu brīvās plūsmas pārvaldībai ES. Līdz ar spēkā jau esošajiem noteikumiem par personas datiem jaunie pasākumi nodrošinās nepersonizētu datu glabāšanu un apstrādi visā Savienībā, lai tādējādi veicinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un modernizētu publiskos pakalpojumus efektīvā ES datu pakalpojumu vienotajā tirgū. Datu novietošanas ierobežojumu atcelšana tiek uzskatīta par svarīgāko faktoru, lai līdz 2020. gadam datu ekonomikas vērtība divkāršotos un sasniegtu 4 % no IKP.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips teica: “Eiropas digitālajā ekonomikā joprojām ir redzams ļoti izteikts dalījums, ko nosaka valstu robežas. Tas neļauj Eiropai panākt plašāku digitālo izaugsmi. Mūsu priekšlikums līdz ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību nodrošinās visa veida datu brīvu apriti vienotajā tirgū. Datu brīvā plūsma ļaus MVU un jaunuzņēmumiem vieglāk izstrādāt jaunus, novatoriskus pakalpojumus un ienākt jaunos tirgos.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela uzsvēra: "Lai nodrošinātu Eiropas panākumus jaunajā digitālās ekonomikas ērā, mums nepieciešami stabili un paredzami noteikumi par datu apriti. Aizvien vairāk datiem kļūstot pieejamiem uz datiem balstītai inovācijai, iedzīvotāju un uzņēmumu ieguvums būs labāki izstrādājumi un pakalpojumi. Šķēršļu likvidēšana datu pārrobežu plūsmām ir būtiska Eiropas datu ekonomikas konkurētspējai.”

Nepersonizētu datu brīva plūsma

Skaidrs, visaptverošs un paredzams satvars palīdzēs radīt konkurētspējīgāku un integrētāku ES datu glabāšanas un datu apstrādes pakalpojumu tirgu. Šajā satvarā tiek ierosināts:

  1. nepersonizētu datu brīvas pārrobežu plūsmas princips. Dalībvalstis vairs nevarēs uzlikt par pienākumu uzņēmumiem datus glabāt vai apstrādāt attiecīgās valsts teritorijā. Ierobežojumi būs iespējami tikai sabiedriskās drošības apsvērumu dēļ. Dalībvalstīm būs jāpaziņo Komisijai par jaunām vai spēkā esošām datu novietošanas prasībām. Nepersonizētu datu brīvā plūsma ļaus uzņēmumiem vieglāk un ar mazākiem izdevumiem veikt pārrobežu darbību, nedublējot IT sistēmas un nesaglabājot vienus un tos pašus datus dažādās vietās;

  2. datu pieejamības regulatīvai kontrolei princips. Kompetentās iestādes varēs īstenot savas tiesības piekļūt datiem neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā tie tiek glabāti vai apstrādāti. Nepersonizētu datu brīvā plūsma neietekmēs uzņēmumu un citu organizāciju pienākumus noteiktus datus iesniegt regulatīvās kontroles vajadzībām;

  3. izstrādāt ES rīcības kodeksus, lai likvidētu šķēršļus mākoņglabāšanas pakalpojumu sniedzēju maiņai un datu pārvietošanai atpakaļ uz lietotāju IT sistēmām.

Ieguvumi uzņēmumiem un iedzīvotājiem

Jaunie noteikumi palielinās juridisko noteiktību uzņēmumiem un organizācijām. Tie arī pavērs ceļu uz patiesi vienotu ES datu glabāšanas un apstrādes tirgu, kas ļaus izveidoties konkurētspējīgam, drošam un uzticamam Eiropas mākoņdatošanas sektoram un pazeminās datu glabāšanas un apstrādes pakalpojumu cenas lietotājiem. Tā kā jauno noteikumu mērķis ir veicināt uzticēšanos, gaidāms, ka uzņēmumi plašāk izmantos mākoņpakalpojumus un ar lielāku drošības apziņu ienāks jaunos tirgos. Tie arī varēs pārvietot savus iekšējos IT resursus uz izmaksu ziņā izdevīgākām vietām. Aplēsts, ka galīgā izteiksmē tas nozīmēs ES IKP papildu pieaugumu par EUR 8 miljardiem gadā.

Jaunie pasākumi papildina personas datu aizsardzības tiesību aktus, šādi sperot papildu soli pretim patiesi funkcionālai kopējai Eiropas datu telpai.

Vispārīga informācija

Šķēršļu likvidēšana nepersonizētu datu brīvai plūsmai ir viena no svarīgākajām darbībām, kas minēta digitālā vienotā tirgus stratēģijas vidusposma novērtējumā. Šis priekšlikums papildina Eiropas datu ekonomikas veidošanas pasākumus, kas aizsākti 2017. gada janvārī. Tas pamatojas arī uz Eiropas sadarbspējas satvara pārskatīšanu labākai digitālai sadarbībai starp publiskās pārvaldes iestādēm Eiropā.

2016. gada decembra secinājumos Eiropadome aicināja rīkoties datu brīvas plūsmas jautājumā. Līdzīgu aicinājumu savā redzējuma par datu brīvu apriti dokumentā pauda Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts Igaunija, kā arī Eiropas Parlamenta deputāti.

Digitālo iespēju izmantošana, tostarp uz datiem balstītu tehnoloģiju un pakalpojumu lietošana, ir arī viens no vakar prezentētās holistiskās rūpniecības politikas stratēģijas mērķiem.

Šodien Komisija arī aizsāka sabiedrisko apspriešanu, lai izvērtētu Publiskā sektora informācijas direktīvas īstenošanu. Komisija vēlas saņemt viedokļus par to, kā uzlabot publisko un ar publisko finansējumu iegūto datu pieejamību un atkalizmantošanu, kā arī par piekļuvi privāti glabātiem sabiedriskas nozīmes datiem.

Sīkāka informācija

Satvars nepersonizētu datu brīvai plūsmai ES – jautājumi un atbildes

Faktu lapa: Nepersonizētu datu brīva plūsma

Faktu lapa: Eiropas datu ekonomikas veidošana

Regula par nepersonizētu datu brīvu plūsmu

Datu ekonomikas sabiedriskā apspriešana: kopsavilkuma ziņojums

Digitālais vienotais tirgus: pētījums par datu novietošanas ierobežojumiem

Paziņojums "Veidojot Eiropas datu ekonomiku”, 2017. gada janvāris

Paziņojums "Digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošanas vidusposma pārskats”, 2017. gada maijs

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar