Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2017: puitteet muiden kuin henkilötietojen vapaalle liikkuvuudelle

Bryssel 19. syyskuuta 2017

Unionin tila 2017: puitteet muiden kuin henkilötietojen vapaalle liikkuvuudelle

1

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden sääntelyyn, jotta EU:n datavetoisen talouden tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää maksimaalisesti. Uudet toimenpiteet mahdollistavat yhdessä voimassa olevien henkilötietosääntöjen kanssa muiden kuin henkilötietojen varastoinnin ja käsittelyn kaikkialla unionissa. Tavoitteena on lisätä eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja nykyaikaistaa julkiset palvelut datapalvelujen sisämarkkinoilla. Datan sijaintirajoitusten poistamista pidetään tärkeimpänä tekijänä pyrittäessä kaksinkertaistamaan datavetoisen talouden arvo 4 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2020 mennessä.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtaja Andrus Ansipin mukaan Euroopan digitaalitalous noudattaa edelleen vahvoja kansallisia jakolinjoja, mikä kahlitsee Euroopan digitaalista kasvua. ”Komission ehdotus yhdessä EU:n henkilötietosuojasääntöjen kanssa mahdollistaa kaikentyyppisen datan vapaan liikkumisen sisämarkkinoilla. Se taas auttaa pk- ja startup-yrityksiä kehittämään uusia innovatiivisia palveluja ja pääsemään uusille markkinoille”, Ansip sanoo.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel katsoo, että Eurooppa tarvitsee tiukat ja ennakoitavissa olevat säännöt datan liikkuvuudesta, jotta se voi menestyä digitaalitalouden aikakaudella. Kansalaiset ja yritykset saavat parempia tuotteita ja palveluja sitä mukaa kuin datavetoisen innovoinnin tueksi saadaan enemmän tietoa. ”Euroopan datavetoisen talouden kilpailukyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että esteet datan liikkumiselta rajojen yli saadaan poistettua”, Gabriel sanoo.

Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus

Selkeät, kattavat ja ennakoitavissa olevat puitteet edistävät osaltaan kilpailukykyisten ja yhdentyneiden EU-markkinoiden syntymistä datan varastointi- ja käsittelypalveluille. Puitteet muodostuvat seuraavista:

  1. Periaate muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta rajojen yli: Jäsenvaltiot eivät voi enää vaatia organisaatioita varastoimaan ja käsittelemään dataa maan rajojen sisällä. Periaatteen soveltamista voidaan rajoittaa ainoastaan yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle uudet tai olemassa olevat datan sijaintia koskevat vaatimukset. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus tekee yritysten rajatylittävästä toiminnasta helpompaa ja halvempaa, koska niiden ei tarvitse luoda uusia IT-järjestelmiä eikä tallentaa samaa dataa eri paikkoihin.

  2. Periaate datan saatavuudesta viranomaisvalvontaa varten: Toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus päästä dataan riippumatta siitä, missä päin EU:ta data varastoidaan tai käsitellään. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus ei vaikuta yritysten ja muiden organisaatioiden velvollisuuteen luovuttaa tietty data valvontatarkoituksiin.

  3. EU:n käytännesääntöjen laatiminen esteiden poistamiseksi pilvitallennuspalvelujen tarjoajien vaihtamiselta ja tietojen siirtämiseltä takaisin käyttäjän omaan IT-järjestelmään.

Yrityksille ja yksityisille koituvat hyödyt

Yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta uudet säännöt lisäävät oikeusvarmuutta ja luottamusta. Ne myös tasoittavat tietä todellisten EU:n sisämarkkinoiden syntymiselle datan varastointi- ja käsittelypalvelujen alalla. Toteutuessaan tällaiset markkinat parantaisivat eurooppalaisten pilvipalvelujen kilpailukykyä, turvallisuutta ja luotettavuutta ja alentaisivat datan varastointi- ja käsittelypalvelujen käyttäjähintoja. Uusien sääntöjen tavoitteena on lisätä luottamusta: yritysten odotetaan käyttävän pilvipalveluja enemmän ja menevän uusille markkinoille luottavaisin mielin. Ne voivat myös siirtää IT-resurssinsa kustannustehokkaimpiin kohteisiin. Tämän arvioidaan kasvattavan EU:n BKT:tä 8 miljardilla eurolla vuosittain.

Uudet toimenpiteet täydentävät henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä ja edistävät osaltaan yhteisen eurooppalaisen data-avaruuden luomista.

Tausta

Esteiden poistaminen muiden kuin henkilötietojen vapaalta liikkuvuudelta on yksi tärkeimmistä digitaalisten sisämarkkinoiden strategian väliarvioinnissa esitetyistä toimista. Ehdotus täydentää tammikuussa 2017 esiteltyjä toimia Euroopan datavetoisen talouden rakentamiseksi. Lisäksi se nojaa tarkistettuihin eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin, joiden tavoitteena on parantaa digitaalista yhteistyötä eurooppalaisten julkishallintojen välillä.

Eurooppa-neuvosto peräänkuulutti joulukuun 2016 päätelmissään toimia, joilla edistetään datan vapaata liikkuvuutta. Vastaavia kehotuksia kuultiin EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Virolta (Vision Paper on the Free Movement of Data) ja Euroopan parlamentin jäseniltä.

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, esimerkiksi datavetoisten tekniikoiden ja palvelujen käyttö, on yksi eilen esitetyn kokonaisvaltaisen teollisuuspoliittisen strategian tavoitteista.

Komissio on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen arvioidakseen julkisen sektorin tietoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. Kuulemisella kartoitetaan näkemyksiä siitä, miten julkisen ja julkisesti rahoitetun tiedon saatavuutta ja uudelleenkäyttöä voidaan parantaa, sekä yksityisten hallussa olevan yleistä etua koskevan tiedon saatavuudesta.

Lisätietoja

Puitteet muiden kuin henkilötietojen vapaalle liikkuvuudelle EU:ssa – Kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu: Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus

Tietosivu: Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen

Asetus muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta

Julkinen kuuleminen datataloudesta: tiivistelmäraportti

Digitaaliset sisämarkkinat: selvitys datan sijaintirajoituksista

Tiedonanto ”Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen”, tammikuu 2017

Tiedonanto ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanon väliarviointi”, toukokuu 2017

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar