Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

2017. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus: raamistik isikustamata andmete vabaks liikumiseks ELis

Brüssel, 19. september 2017

2017. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus: raamistik isikustamata andmete vabaks liikumiseks ELis

1

ELi andmemajanduse täieliku potentsiaali realiseerimiseks teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu uued normid, millega paremini reguleerida isikustamata andmete vaba liikumist ELis. Koos seniste isikuandmeid reguleerivate normidega võimaldavad uued meetmed isikustamata andmeid talletada ja töödelda kogu liidus. See parandab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet ja muudab tänapäevasemaks avalike teenuste pakkumise ELi andmeteenuste ühtsel turul. Andmete asukoha piirangute kaotamist peetakse kõige olulisemaks teguriks, mis peaks aitama andmemajanduse väärtust aastaks 2020 kahekordistada (kuni 4% SKPst).

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Euroopa digitaalmajandus on riikide kaupa killustunud. See takistab Euroopa laiemat digitaalarengut. Uus määrus koos ELi isikuandmete kaitset käsitlevat normidega võimaldaks iga liiki andmetel ühtsel turul vabalt liikuda. Andmete vaba liikumine omakorda aitab VKEsid ja idufirmasid, lihtsustades uute, innovatiivsete teenuste rajamist ja uutele turgudele sisenemist.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: „Et tagada digitaalmajanduse ajastul Euroopa edukus, on meil vaja andmete liikumise reguleerimiseks konkreetseid ja prognoositavaid norme. Mida suuremaid andmehulkasid saab andmepõhise innovatsiooni edendamiseks kasutada, seda rohkem saavad kodanikud ja ettevõtted sellest kasu paremate toodete ja teenuste kujul. Selleks et Euroopa andmemajandus oleks konkurentsivõimeline, tuleb kõrvaldada takistused andmete piiriülese liikumise teelt.“

Isikustamata andmete vaba liikumine

Selge, terviklik ja prognoositav raamistik aitab muuta ELi andmetalletus- ja andmetöötlusteenuste turu konkurentsivõimelisemaks ja integreeritumaks. Raamistikus tehakse järgmised ettepanekud.

  1. Isikustamata andmete piiriülese vaba liikumise põhimõte. Ükski liikmesriik ei saa enam nõuda, et organisatsioonid talletaksid või töötleksid andmeid tema territooriumil. Piirangud on põhjendatud üksnes avaliku julgeolekuga seotud juhtudel. Liikmesriigid peavad teatama komisjonile olemasolevatest või uutest andmete asukohta puudutavatest nõuetest. Tänu isikustamata andmete vabale liikumisele on ettevõtjatel hõlpsam ja odavam piiriüleselt tegutseda, sest neil ei ole enam vaja IT-süsteeme dubleerida ega salvestada samu andmeid eri kohtades.

  2. Andmete regulatiivseks kontrolliks kättesaadavuse põhimõte. Pädevad asutused saavad kasutada oma andmetega tutvumise õigust sõltumata sellest, kus ELi paigas neid talletatakse või töödeldakse. Isikustamata andmete vaba liikumine ei mõjuta ettevõtete ja muude organisatsioonide kohustust esitada teatavaid andmeid regulatiivse kontrolli eesmärgil.

  3. ELi toimimisjuhend, mille eesmärk on kaotada tõkked, mis takistavad pilvsalvestuse teenusepakkujate vahetamist ja andmete portimist tagasi kasutajate oma IT-süsteemidesse.

Kasu inimestele ja ettevõtetele

Uued normid parandavad õiguskindlust ja suurendavad ettevõtete ja organisatsioonide usaldust süsteemi vastu. Need võimaldavad kujundada välja tõeliselt ühtse andmete talletamise ja töötlemise ELi turu, mis omakorda muudab Euroopa pilvetööstuse konkurentsivõimelisemaks, turvalisemaks ja usaldusväärsemaks ning andmetalletus- ja andmetöötlusteenuste hinnad kasutajate jaoks odavamaks. Eeldatakse, et kuna uued normid suurendavad usaldust, hakkavad ettevõtted pilveteenuseid rohkem kasutama ja tunnevad ennast uutele turgudele sisenedes kindlamalt. Samuti saavad nad oma asutusesisesed IT-vahendid viia kõige kulutõhusamasse asukohta. Kokkuvõttes tähendab see, et ELi SKP kasvab aastas hinnanguliselt 8 miljardit eurot.

Uued meetmed täiendavad isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte. Tegemist on järgmise sammuga ühise Euroopa andmeruumi täielikult toimima hakkamise teel.

Taust

Takistuste kõrvaldamine isikustamata andmete vaba liikumise teelt on üks põhimeetmest, mis kuulutati välja digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõttes. Kavandatav määrus täiendab Euroopa andmepõhise majanduse rajamise meetmeid, mida tutvustati 2017. aasta jaanuaris. Samuti on määruse ettepanekus arvesse võetud läbivaadatud Euroopa koostalitlusvõime raamistikku, mis tagab Euroopa haldusasutuste vahel digitaalvaldkonnas parema koostöö.

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 2016. aasta detsembri järeldustes tegutsema andmete vaba liikumise nimel. Samalaadse üleskutsega on esinenud Eesti kui ELi nõukogu eesistujariik (vt visioonidokument andmete vaba liikumise kohta) ja ka Euroopa Parlamendi liikmed.

Digitaalsete võimaluste ärakasutamine, sealhulgas andmepõhiste tehnoloogiate ja teenuste rakendamine, on ka üks eile esitletud tervikliku tööstuspoliitika strateegia eesmärke.

Täna kuulutas komisjon välja avaliku konsultatsiooni, et hinnata avaliku sektori teabe direktiivi rakendamist. Komisjon ootab ideid selle kohta, kuidas parandada avalike ja riiklikult rahastatavate andmete kättesaadavust ja taaskasutamist, ning avalikku huvi pakkuvatele eravalduses olevatele andmetele juurdepääsu kohta.

Lisateave

Raamistik isikustamata andmete vabaks liikumiseks ELis: küsimused ja vastused

Teabeleht: isikustamata andmete vaba liikumine

Teabeleht: Euroopa andmepõhise majanduse rajamine

Määrus isikustamata andmete vaba liikumise kohta

Avalik konsultatsioon andmemajanduse teemal: kokkuvõtlik aruanne

Digitaalne ühtne turg: andmete asukoha piirangute uuring

2017. aasta jaanuari teatis „Euroopa andmepõhise majanduse rajamine“.

2017. aasta mai teatis digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõtte kohta

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar