Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2017: Rammer for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU

Bruxelles, den 19. september 2017

Unionens tilstand 2017: Rammer for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU

1

For at frigøre det fulde potentiale af EU's dataøkonomi foreslår Kommissionen et nyt sæt regler til styring af den frie udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU. Sammen med de allerede eksisterende regler for personoplysninger vil de nye foranstaltninger gøre det muligt at lagre og behandle andre oplysninger end personoplysninger i hele EU for at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og modernisere offentlige tjenester inden for rammerne af et effektivt indre EU-marked for datatjenester. Fjernelsen af datalokaliseringsbegrænsninger betragtes som det vigtigste bidrag til at opnå en fordobling af dataøkonomiens værdi til 4 % af BNP i 2020.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Europas digitale økonomi er stadig meget opsplittet langs lukkede nationale linjer. Dette forhindrer Europa i at opnå bredere digital vækst. Vores forslag vil sammen med EU's regler for beskyttelse af personoplysninger sikre fri bevægelighed for alle former for data i det indre marked. Fri udveksling af data vil gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og nyetablerede virksomheder at udvikle nye innovative tjenester og komme ind på nye markeder".

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "For at sikre Europas succes i den digitale økonomis æra har vi brug for solide og forudsigelige regler for udveksling af oplysninger. Borgere og virksomheder vil få glæde af bedre produkter og tjenester, idet flere og flere oplysninger bliver tilgængelige til datadrevet innovation. Det er vigtigt at fjerne hindringerne for grænseoverskridende datastrømme for at opnå en konkurrencedygtig europæisk dataøkonomi".

Fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger

Tydelige, omfattende og forudsigelige rammer vil bidrage til et mere konkurrencedygtigt og integreret EU-marked for datalagring og -behandling. Med rammerne foreslås:

  1. Princippet om fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger på tværs af grænser: Medlemsstaterne kan ikke længere forpligte organisationer til at lagre eller behandle data inden for deres grænser. Begrænsninger kan kun begrundes af hensyn til den offentlige sikkerhed. Medlemsstaterne vil skulle underrette Kommissionen om nye eller eksisterende datalokaliseringskrav. Den frie udveksling af andre oplysninger end personoplysninger vil gøre det nemmere og billigere for virksomheder at operere på tværs af grænserne, idet de ikke vil skulle indføre flere IT-systemer eller gemme samme oplysninger forskellige steder.

  2. Princippet om datatilgængelighed med henblik på myndighedskontrol: Kompetente myndigheder vil kunne udøve deres ret til adgang til oplysninger, uanset hvor disse lagres eller behandles i EU. Den frie udveksling af andre oplysninger end personoplysninger vil ikke berøre forpligtelserne for virksomheder og andre organisationer til at fremlægge visse data til myndighedskontrol.

  3. En udvikling af EU-adfærdskodekser for at fjerne hindringer for skift mellem udbydere af cloudlagring og for tilbageførsel af data til brugernes egne IT-systemer.

Fordele for virksomheder og borgere

De nye regler vil øge retssikkerheden og tilliden for virksomheder og organisationer. De vil også bane vejen for et ægte indre EU-marked for datalagring og -behandling, hvilket fører til en konkurrencedygtig, sikker og pålidelig europæisk cloudsektor samt lavere priser for brugere af datalagrings- og databehandlingstjenester. Eftersom formålet med de nye regler er at øge tilliden, forventes virksomhederne at gøre større brug af cloudtjenester og føle sig mere sikre, når de bevæger sig ind på nye markeder. De vil desuden kunne flytte deres interne IT-ressourcer til de mest omkostningseffektive lokaliteter. Dette forventes i sidste ende at øge EU's BNP med yderligere 8 mia. EUR om året.

De nye foranstaltninger supplerer lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger som et yderligere skridt i retning af et ægte og velfungerende fælles europæisk dataområde.

Baggrund

Fjernelsen af hindringer for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger er et af de vigtigste tiltag, der blev bebudet i midtvejsevalueringen af strategien for det digitale indre marked. Forslaget supplerer foranstaltningerne i meddelelsen om opbygning af en europæisk dataøkonomi fra januar 2017. Forslaget bygger desuden på gennemgangen af den europæiske interoperabilitetsramme for et bedre digitalt samarbejde mellem offentlige forvaltninger i Europa.

Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner fra december 2016 til handling på området frie datastrømme. Tilsvarende opfordringer er kommet fra det estiske formandskab for EU-Rådet i strategidokumentet om fri udveksling af data samt fra medlemmer af Europa-Parlamentet.

Udnyttelsen af digitale muligheder, herunder anvendelsen af datadrevne teknologier og tjenester, er ligeledes et af målene i den holistiske industripolitiske strategi, der blev fremlagt i går.

Kommissionen har i dag også iværksat en offentlig høring for at evaluere gennemførelsen af direktivet om den offentlige sektors informationer. Formålet er at indhente synspunkter om, hvordan adgangen til og genanvendelsen af offentlige og offentligt finansierede data kan forbedres, samt synspunkter om adgangen til privatejede data af offentlig interesse.

Yderligere oplysninger

Rammer for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU – spørgsmål og svar

Faktablad: Fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger ("ikke-personoplysninger")

Faktablad: Opbygning af den europæiske dataøkonomi

Forordning om fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger

Offentlig høring om dataøkonomien: sammenfattende rapport

Det digitale indre marked: undersøgelse om datalokaliseringsbegrænsninger

Meddelelsen "Opbygning af en europæisk dataøkonomi" fra januar 2017

Meddelelse om midtvejsevalueringen af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked fra maj 2017

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar