Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2017: Rámec pro volný pohyb neosobních údajů v EU

Brusel 19. září 2017

Stav Unie v roce 2017: Rámec pro volný pohyb neosobních údajů v EU

1

Za účelem uvolnění plného potenciálu datové ekonomiky EU navrhuje Komise nový soubor pravidel pro volný pohyb neosobních údajů v EU. Podle nových opatření spolu s již existujícími předpisy v oblasti osobních údajů bude možno uchovávat a zpracovávat neosobní údaje v celé Unii. Tím se oživí konkurenceschopnost evropských podniků a modernizují veřejné služby v EU na efektivním jednotném trhu datových služeb. Odstranění omezení vztahujících se na umístění údajů se pokládá za nejdůležitější faktor potřebný ke zdvojnásobení hodnoty datové ekonomiky na 4 % HDP v roce 2020.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: Evropskou digitální ekonomiku stále výrazně rozdělují vnitrostátní hranice, což brání širšímu digitálnímu růstu Evropy. Náš návrh spolu s předpisy EU o ochraně osobních údajů umožní volný pohyb všech typů dat na jednotném trhu. Tento volný pohyb usnadní malým a středním podnikům a začínajícím podnikům rozvíjet nové inovativní služby a vstupovat na nové trhy.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová doplnila: „K úspěchu Evropy v nové éře digitální ekonomiky potřebujeme pevná a předvídatelná pravidla pro oběh dat. Čím více dat bude k dispozici pro inovace, které jsou na datech založeny, tím více budou občané a podniky profitovat z lepších produktů a služeb. Odstranění překážek bránících přeshraničnímu pohybu dat má zásadní význam pro konkurenceschopnou evropskou datovou ekonomiku.“

Volný pohyb neosobních údajů

Jasný, komplexní a předvídatelný rámec přispěje k vytvoření konkurenceschopnějšího a integrovaného trhu služeb uchovávání či zpracování údajů v EU. Rámec navrhuje:

  1. zásadu volného pohybu neosobních údajů přes státní hranice: Členské státy již dále nemohou nutit organizace, aby uchovávaly nebo zpracovávaly údaje na jejich území. Omezení bude možné pouze z důvodů veřejné bezpečnosti. Členské státy budou mít povinnost oznámit Komisi nové nebo stávající požadavky na umístění údajů. Díky volnému pohybu neosobních údajů budou moci podniky snadněji a levněji provozovat svou činnost v zahraničí, aniž by musely duplikovat informační systémy nebo ukládat stejná data na různých místech;

  2. zásadu dostupnosti údajů pro regulační kontrolu: Příslušné orgány budou moci uplatnit své právo na přístup k údajům bez ohledu na to, kde jsou v EU uchovávány nebo zpracovávány. Volný pohyb neosobních údajů nebude mít vliv na povinnosti podniků a jiných organizací poskytovat určité údaje pro účely regulační kontroly;

  3. vypracování kodexů chování EU s cílem odstranit překážky bránící změně poskytovatele služeb ukládání dat v cloudu a přenosu dat zpět do vlastních informačních systémů uživatelů.

Výhody pro podniky a občany

Nová pravidla zvýší právní jistotu a důvěru pro podniky a organizace. Rovněž připraví cestu pro skutečně jednotný trh EU v oblasti uchovávání a zpracování údajů, a přispějí tak ke konkurenceschopnému, bezpečnému a spolehlivému odvětví evropského cloud computingu a k nižším cenám služeb uchovávání a zpracování dat pro uživatele. Vzhledem k tomu, že cílem nových pravidel je zvýšit důvěru, se očekává, že společnosti budou více využívat cloudových služeb a budou jistější při vstupování na nové trhy. Budou také mít možnost přemístit své interní zdroje IT do nákladově nejefektivnějších míst. V konečném důsledku to znamená odhadovaný nárůst HDP EU o dalších 8 miliard EUR ročně.

Nová opatření doplňují právní předpisy o ochraně osobních údajů jako další krok na cestě ke skutečně funkčnímu společnému evropskému datovému prostoru.

Souvislosti

Odstraňování překážek bránících volnému pohybu neosobních údajů je jedním z klíčových opatření oznámených v přezkumu v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh. Tento návrh doplňuje opatření zavedená v lednu 2017 za účelem budování evropské datové ekonomiky. Návrh rovněž navazuje na revizi Evropského rámce interoperability pro lepší digitální spolupráci mezi orgány veřejné správy v Evropě.

Evropská rada ve svých závěrech z prosince 2016 vyzvala k přijetí opatření pro volný tok údajů. Podobné výzvy vzešly od estonského předsednictví Rady EU v koncepčním dokumentu o volném pohybu dat, jakož i z řad poslanců Evropského parlamentu.

Uchopení digitálních příležitostí, včetně využívání technologií a služeb založených na datech, je také jedním z cílů komplexní strategie průmyslové politiky, která byla předložena včera.

Komise dnes rovněž zahájila veřejnou konzultaci s cílem posoudit provádění směrnice o informacích veřejného sektoru. Zajímá se o podněty, jak zlepšit dostupnost a opakované použití veřejných a veřejně financovaných údajů, a o názory na přístup k údajům veřejného zájmu v držení soukromých subjektů.

Další informace

Rámec pro volný pohyb neosobních údajů v EU – Otázky a odpovědi

Informační přehled: Volný pohyb neosobních údajů

Informační přehled: Budování evropské datové ekonomiky

Nařízení o volném pohybu neosobních údajů

Veřejná konzultace týkající se datové ekonomiky: souhrnná zpráva

Jednotný digitální trh: studie o omezeních vztahujících se na umístění údajů

Sdělení „Budování evropské ekonomiky založené na datech“ z ledna 2017

Sdělení o přezkumu v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh“ z května 2017

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

IP/17/3190

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar