Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2017, demokratipaketet – Reform av medborgarinitiativet och finansieringen av politiska partier

Bryssel den 15 september 2017

.

1

– Vår union behöver ta ett demokratiskt språng framåt, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt årliga tal om tillståndet i unionen den 13 september. Alltför ofta har det Europaomfattande valet inte blivit mer än summa av de nationella kampanjerna. Den europeiska demokratin förtjänar bättre. Vi ska ge de europeiska partierna möjlighet att organisera sig bättre.

Att stärka EU:s demokratiska legitimitet genom ökat medborgardeltagande hör till kommissionens tio prioriteringar (prioriteringsområde 10 – Demokratisk förändring). För att fortsätta sitt åtagande på detta område har EU-kommissionen antagit två lagstiftningsförslag för att ändra förordningen om det europeiska medborgarinitiativet och förordningen om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

– Med dessa förslag ger vi våra invånare bättre möjligheter att delta i den demokratiska processen, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi vill göra medborgarinitiativet mer tillgängligt för alla européer och genom att sänka minimiåldern för personer som stöder ett initiativ från 18 till 16 år ger vi ytterligare tio miljoner unga européer möjligheten att träda fram och hjälpa till att utforma EU:s politik. Samtidigt kommer vår reform av de politiska partierna att säkerställa att européerna är bättre informerade om kopplingen mellan nationella och europeiska partier och att finansieringen av dessa på ett bättre sätt avspeglar väljarnas demokratiska beslut i valet till Europaparlamentet.

Ett mer användarvänligt medborgarinitiativ

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft kan en miljon EU-medborgare uppmana kommissionen att föreslå nya EU-lagar genom ett medborgarinitiativ. Även om mer än åtta miljoner redan har stött initiativ och format EU:s politik de senaste fem åren, har verktyget ännu större potential. Vårt förslag att ändra den befintliga förordningen kommer att göra det lättare för medborgarna att inrätta och stödja initiativ genom att digitala möjligheter kan användas i större utsträckning och genom att betungande krav avskaffas. Förslaget kommer även att ge yngre medborgare möjlighet att stödja ett initiativ, eftersom minimiåldern fastslås till 16 år.

Sedan den nuvarande kommissionen tillträdde i november 2014 under ledning av Jean-Claude Juncker har den vidtagit konkreta åtgärder för att få detta verktyg att fungera bättre. En ny ansats innebär att besluten på politisk nivå fattas av kommissionärerna och att initiativ i vissa fall har kunnat registreras delvis. Detta har i sin tur lett till att enbart ett initiativ har nekats av den nuvarande kommissionen, nämligen ”Stop Brexit”, vilket är en begäran som tydligt faller utanför förordningens tillämpningsområde. Samtidigt har kommissionen sett över sitt tidigare beslut att inte registrera initiativet ”Stop TTIP” efter det att beslutet ogiltigförklarades av EU-domstolen. Dagens lagförslag tar itu med andra hinder i den nuvarande förordningen som begränsar medborgarinitiativets potential.

För att göra det lättare att organisera ett medborgarinitiativ kommer kommissionen att samarbeta närmare med organisatörerna för att se till att initiativen kan registreras. Vi kommer också att erbjuda ett system för insamling via internet utan kostnad, möjligheten att använda elektronisk identifiering för att stödja ett initiativ och översättning av alla initiativ till alla officiella språk. För att göra det lättare att stödja ett initiativ kommer kommissionen att sänka kraven på personuppgifter. Organisatörerna kommer endast att behöva arbeta med två olika typer av blanketter för stödförklaringar, jämfört med de nuvarande 13 olika mallarna som finns på grund av olika nationella regler. Genom kommissionens förslag kommer även minimiåldern för att stödja ett initiativ att sänkas från 18 till 16 år, vilket omedelbart öppnar dörren för 10 miljoner potentiella nya undertecknare. För att öka effekterna av framgångsrika initiativ kommer uppföljningsförfarandet att förbättras för att främja en meningsfull debatt innan kommissionen ger sitt svar. Medborgarna kommer också att informeras om uppföljningen till initiativ som de har undertecknat, om de så önskar.

Finansiering av europeiska politiska partier

De föreslagna ändringarna syftar till ökad öppenhet och insyn, så att folk vet vem de röstar på, en förbättrad demokratisk legitimitet, så att finansieringen bättre avspeglar den europeiska väljarkåren, och förstärkt tillsyn, så att missbruk kan angripas och medel återkrävas. Dessa förslag bör antas och träda i kraft före valet till Europaparlamentet 2019.

De europeiska politiska partierna spelar en avgörande roll för att skapa en direkt koppling mellan medborgarna och det europeiska politiska systemet, vilket förstärker EU:s legitimitet. Vi behöver europeiska partier med en verklig europeisk dimension och med möjlighet att göra skillnad.

Den föreslagna reformen av de europeiska politiska partierna och stiftelserna är ett svar på upprepade uppmaningar från Europaparlamentet att täppa till kryphål som leder till missbruk av europeiska skattebetalares pengar. I vissa fall kan enskilda medlemmar av samma nationella parti stödja skapandet av olika europeiska partier. Dessutom står den nuvarande metoden för fördelning av EU:s finansiering till de europeiska politiska partierna inte tillräckligt i proportion till storleken av representationen som uppnås i valet till Europaparlamentet. Slutligen anser partierna att det är svårt att uppfylla kravet på medfinansiering för att få ta del av finansieringen.

Kommissionens förslag kommer att skapa en närmare koppling mellan faktisk representation och finansiering genom att öka andelen finansiering som grundar sig på den faktiska andelen röster från 85 % till 95 %. I det nuvarande systemet delas 15 % av finansieringen mellan alla partier, oavsett antalet väljare som de företräder.

Förslagen kommer också att ge ökad öppenhet och insyn för EU-medborgarna vad gäller kopplingen mellan europeiska och nationella partier, eftersom de nationella partierna kommer att bli tvungna att på sina webbplatser tydligt visa logotypen och det politiska programmet för det europeiska politiska parti som de är knutna till. Balansen mellan kvinnor och män bland partiets europaparlamentsledamöter ska också synliggöras.

För att garantera att skattebetalarnas pengar förvaltas bättre kommer den föreslagna reformen att täppa till kryphål som tillåter partierna att missbruka systemet genom att inrätta flera europeiska enheter som alla har rätt till extra finansiering.

Nästa steg: De två lagstiftningsförslag som kommissionen lägger fram i dag måste nu antas av Europaparlamentet och rådet genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet för att träda i kraft. Kommissionen räknar med en snabb och konstruktiv debatt, så att dessa viktiga ändringar vad gäller unionens demokratiska liv kan träda i kraft så snart som möjligt.

Bakgrund

Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. I april 2012 trädde förordningen om medborgarinitiativet i kraft och medborgarna har sedan dess kunnat påverka EU:s politiska dagordning genom detta verktyg.

När ett medborgarinitiativ har registrerats formellt är det möjligt för en miljon medborgare från minst en fjärdedel av medlemsländerna att uppmana kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där kommissionen har befogenhet. Om tillräckligt många personer stöder ett initiativ måste kommissionen i ett meddelande förklara om den avser att följa upp initiativet eller inte och varför.

Europeiska politiska partier föreskrivs i fördraget om Europeiska unionen. Där fastslås följande: ”De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.” Förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, som infördes 2014, ökar de europeiska politiska partiernas och deras politiska stiftelsers synlighet, erkännande, effektivitet, öppenhet och ansvarighet.

Politiska partier och stiftelser som uppfyller vissa villkor får i och med förordningen möjligheten att registrera sig på europeisk nivå och bli europeiska rättssubjekt och därmed få bättre tillgång till ekonomiskt stöd från EU. I villkoren ingår att de ska ha företrädare i tillräckligt många medlemsländer och att de såväl i sitt program som i sin verksamhet beaktar EU:s grundläggande värden.

Läs mer:

Talet om tillståndet i unionen 2017

Broschyren om tillståndet i unionen 2017

Förslag till förordning: Ändring av förordningen om medborgarinitiativet

Förslag till förordning; Ändring av stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Frågor & svar om det europeiska medborgarinitiativet och finansieringen av politiska partier

IP/17/3187

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar