Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2017 – Sveženj ukrepov za demokracijo: reforma državljanske pobude in financiranja političnih strank

Bruselj, 15. septembra 2017

.

1

Predsednik Jean Claude Juncker je 13. septembra v svojem vsakoletnem govoru o stanju v Uniji povedal: „naša Unija mora opraviti demokratični preskok. Prepogosto so bile namreč vseevropske volitve le vsota nacionalnih kampanj. Evropska demokracija si zasluži več. Evropskim strankam moramo ponuditi sredstva, da se bolje organizirajo.“

Povečanje demokratične legitimnosti v EU z večjo udeležbo državljanov je ena od desetih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije (prednostna naloga št. 10 – demokratične spremembe). Da bi lahko še naprej uresničevala svoje zaveze, je Evropska komisija sprejela zakonodajna predloga za revizijo uredbe o evropski državljanski pobudi in uredbe o evropskih političnih strankah in fundacijah.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „„S temi predlogi bodo Evropejci opolnomočeni pri udeležbi v demokratičnem procesu. Želimo, da bi bila evropska državljanska pobuda dostopnejša vsem Evropejcem, zato smo znižali starostno mejo z osemnajstih na šestnajst let in tako pozvali še 10 milijonov mladih Evropejcev, da se javijo in pripomorejo k oblikovanju politične agende EU. Hkrati bo naša reforma političnih strank zagotovila, da bodo Evropejci bolje obveščeni o povezavi med nacionalnimi in evropskimi strankami, s čimer bo zagotovljeno, da bo financiranje teh strank bolje odražalo demokratični izbor državljanov na evropskih volitvah.“

Uporabnikom prijazna evropska državljanska pobuda

Od Lizbonske pogodbe dalje je z evropsko državljansko pobudo opolnomočenih milijon evropskih državljanov, ki lahko Evropsko komisijo pozovejo, naj predlaga novo zakonodajo EU. Čeprav je v preteklih petih letih pobude podprlo več kot osem milijonov državljanov, prav toliko pa jih je oblikovalo tudi politično agendo EU, ima to orodje še neizkoriščen potencial. Naš predlog za reformo obstoječe uredbe bo z obsežnejšo uporabo digitalnih možnosti in odpravo obremenjujočih zahtev državljanom olajšal, da pripravijo in podprejo pobude. Poleg tega bo podporo pobudam omogočil tudi mlajšim Evropejcem, ki so dopolnili 16 let.

Junckerjeva Komisija od nastopa mandata novembra 2014 dalje sprejema praktične ukrepe za izboljšano delovanje tega orodja. V okviru novega pristopa odločitve na politični ravni sprejema kolegij komisarjev, v nekaterih primerih pa so odobrene delne prijave pobud. Posledično je bila v času mandata Junckerjeve Komisije zavrnjena samo ena pobuda, in sicer zahteva po ustavitvi brexita, ki očitno ne spada na področje uporabe navedene uredbe. Hkrati pa je Komisija revidirala svojo prvotno odločitev, potem ko jo je razveljavilo Sodišče EU, da pobude za ustavitev TTIP ne bo prijavila. Današnji zakonodajni predlog odpravlja druge ovire v sedanji uredbi, ki omejujejo njen potencial.

Da bi bilo državljanske pobude lažje pripraviti, bo Komisija tesneje sodelovala z organizatorji pobud, da se zagotovi upravičenost njihovih zahtevkov za prijavo. Organizatorjem bodo na razpolago dani tudi brezplačna spletna storitev zbiranja podatkov, možnost, da v podporo pobudi uporabijo elektronsko identifikacijo, ter prevajanje vseh pobud v vse jezike EU. Da bi bilo pobude lažje podpreti, bo Komisija zmanjšala obseg zahtevanih podatkov; organizatorji bodo morali izpolniti le dve vrsti obrazcev za podporo, v primerjavi s trinajstimi različnimi modeli, ki trenutno obstajajo zaradi različnih nacionalnih pravil. Na podlagi predloga Komisije se bo starostna meja za tiste, ki bi pobudo želeli podpreti, znižala z osemnajstih na šestnajst let, s čimer bodo 10 milijonom novih potencialnih podpornikov vrata nemudoma odprta. Da bi se povečal učinek uspešnih pobud, bo proces spremljanja izboljšan, s čimer se bo spodbudila plodna razprava, preden Komisija izrazi svoja stališča. Poleg tega bodo državljani obveščeni o nadaljnjih ukrepih v zvezi s pobudami, ki so jih podpisali, če bodo tako želeli.

Financiranje evropskih političnih strank

Namen predlaganih sprememb je povečati preglednost, da bodo volivci vedeli, za koga glasujejo, izboljšati demokratično legitimnost, da bo financiranje bolje odražalo evropsko volilno telo, ter okrepiti pregon za namene odprave zlorab in povračila sredstev. Ti predlogi bi morali biti sprejeti in stopiti v veljavo pred evropskimi volitvami leta 2019.

Evropske politične stranke igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju neposredne povezave med državljani in evropskim političnim sistemom, s čimer se krepi legitimnost Evropske unije. Potrebujemo evropske stranke z avtentično evropsko razsežnostjo ter sredstvi za spremembe na bolje.

Predlagana reforma financiranja evropskih političnih strank in fundacij je odgovor na ponavljajoče se zahteve Evropskega parlamenta po odpravi vrzeli, ki omogočajo zlorabe denarja evropskih davkoplačevalcev. V nekaterih primerih posamezni člani iste nacionalne stranke sponzorirajo ustanovitev različnih evropskih strank. Razen tega obstoječa metoda distribucije sredstev EU za evropske politične stranke ni zadovoljivo sorazmerna glede na obseg zastopanja, dosežen na evropskih volitvah. Stranke pa imajo težave tudi pri izpolnjevanju zahtev za sofinanciranje, da bi taka sredstva lahko pridobile.

S predlogi Komisije bo vzpostavljena tesnejša zveza med dejanskim zastopanjem in financiranjem, tako da se bo delež financiranja, ki je dodeljen na podlagi dejanskega deleža prejetih glasov, s 85 % povečal na 95 %. V okviru sedanjega sistema si 15 % sredstev razdelijo vse stranke, ne glede na število volivcev, ki so glasovali zanje.

S predlogi bo zagotovljena tudi večja preglednost z vidika evropskih državljanov, ki bodo lažje razbrali povezave med evropskimi in nacionalnimi strankami, saj se bo od nacionalnih strank zahtevalo, da na svojih spletiščih jasno objavijo logotip in politični program evropske stranke, s katero so povezane. Prav tako bo prikazana uravnotežena zastopanost spolov med poslanci, ki stranko zastopajo v Evropskem parlamentu.

Nazadnje, da se zagotovi izboljšano upravljanje davkoplačevalskega denarja, bo predlagana reforma odpravila vrzeli, ki strankam omogočajo, da zlorabljajo sistem z ustanavljanjem mnogih evropskih subjektov, od katerih je vsak upravičen do dodatnih sredstev.

Nadaljnji koraki: da bosta lahko stopila v veljavo, morata zdaj zakonodajna predloga, ki ju je danes predstavila Komisija, v okviru rednega zakonodajnega postopka sprejeti Evropski parlament in Svet. Komisija upa na hitro in plodno razpravo, da bodo te pomembne spremembe v demokratičnem življenju Unije lahko začele veljati čim prej.

Ozadje

Evropske državljanske pobude so bile uvedene z Lizbonsko pogodbo. Na podlagi določb pogodbe se je aprila 2012 začela uporabljati uredba o evropski državljanski pobudi, ki državljanom omogoča, da sooblikujejo delovni program Komisije.

Če formalno prijavljeno evropsko državljansko pobudo podpre skupaj vsaj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU, lahko Evropsko komisijo pozovejo, naj pripravi predlog zakonodajnega akta na svojih področjih pristojnosti. Če pobuda pridobi zahtevano stopnjo podpore, mora Komisija v sporočilu pojasniti, ali namerava sprejeti nadaljnje ukrepe, in svojo odločitev utemeljiti.

Evropske politične stranke so predvidene v Pogodbi o Evropski uniji, ki navaja, da „[p]olitične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije“. Uredba o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki je bila uvedena leta 2014, povečuje prepoznavnost, priznavanje, učinkovitost, preglednost in odgovornost evropskih političnih strank in z njimi povezanih političnih fundacij.

Političnim strankam in fundacijam, ki izpolnjujejo mnoge pogoje, je dana možnost, da z registracijo na evropski ravni postanejo evropski pravni subjekti in tako okrepijo dostop do evropske finančne podpore. Ti pogoji vključujejo zastopanost v zadostnem številu držav članic EU in spoštovanje, tako v njihovih programih kot tudi pri dejavnostih, vrednot, na katerih temelji EU.

Več informacij:

Govor o stanju v Uniji 2017

Brošura o stanju v Uniji 2017

Predlog uredbe: revizija uredbe o evropski državljanski pobudi

Predlog uredbe: sprememba statuta in financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Vprašanja in odgovori o evropski državljanski pobudi in financiranju političnih strank

IP/17/3187

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar