Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – demokrātijas pakete: pilsoņu iniciatīvas un politisko partiju finansēšanas reforma

Briselē, 2017. gada 15. septembrī

.

1

Savā ikgadējā runā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 13. septembrī teica: “Mūsu Savienībai ir jāveic demokrātisks lēciens uz priekšu. Pārāk bieži Eiropas mēroga vēlēšanas ir reducētas vien līdz valsts mēroga kampaņu summai. Eiropas demokrātija ir pelnījusi ko labāku. Mums būtu jādod Eiropas partijām līdzekļi labākai sevis organizēšanai.

Demokrātiskās leģitimitātes palielināšana Eiropas Savienībā, kas panākama spēcīgākas pilsoņu līdzdalības rezultātā, ir viena no Junkera vadītās Komisijas desmit prioritātēm (10. prioritāte – demokrātiskas pārmaiņas) Lai arī turpmāk pildītu šo apņemšanos, Eiropas Komisija pieņēma divus tiesību aktu priekšlikumus, kuru mērķis ir pārskatīt regulu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un regulu par Eiropas politiskajām partijām un fondiem.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: „Pieņemot šos priekšlikumus, mēs sniedzam eiropiešiem iespējas piedalīties demokrātiskajā procesā. Mēs vēlamies panākt, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva būtu pieejamāka visiem eiropiešiem, un, samazinot vecuma ierobežojumu no 18 līdz 16 gadiem, mēs esam aicinājuši vēl 10 miljonus Eiropas jauniešu spert soli uz priekšu un palīdzēt līdzveidot ES politikas programmu. Savukārt mūsu reforma, kas skar politiskās partijas, nodrošinās, ka eiropieši ir labāk informēti par saikni starp valsts un Eiropas līmeņa partijām, un gādās par to, ka šo partiju finansēšana labāk atspoguļo demokrātisko izvēli, kuru pilsoņi izdarījuši Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Panākt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir vieglāk izmantojama

Kopš Lisabonas līguma pieņemšanas Eiropas pilsoņu iniciatīvas dod iespēju vienam miljonam pilsoņu aicināt Eiropas Komisiju ierosināt jaunus ES tiesību aktus. Kaut arī pēdējos piecos gados vairāk nekā astoņi miljoni pilsoņu jau ir atbalstījuši dažādas iniciatīvas un veidojuši ES politikas programmu, tomēr šim instrumentam joprojām ir liels potenciāls. Pateicoties mūsu priekšlikumam par esošās regulas reformēšanu, pilsoņiem būs vieglāk izveidot un atbalstīt iniciatīvas, kas tiks panākts, plašāk izmantojot digitālās iespējas un atceļot apgrūtinošas prasības. Šis priekšlikums arī dos jaunākiem eiropiešiem (no 16 gadu vecuma) iespēju atbalstīt iniciatīvas.

Kopš Junkera vadītā Komisija sāka darbu 2014. gada novembrī, tā ir veikusi praktiskus pasākumus, lai panāktu, ka šis instruments darbojas labāk. Jauna pieeja nozīmē to, ka komisāru kolēģija lēmumus pieņem politiskā līmenī, un dažos gadījumos ir tikusi atļauta iniciatīvu daļēja reģistrācija. Rezultātā Junkera vadītā Komisija ir noraidījusi tikai vienu iniciatīvu, proti, prasību apturēt Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES („Stop Brexit”), jo šī iniciatīva acīmredzami neietilpst regulas piemērošanas jomā. Vienlaikus Komisija ir pārskatījusi savu sākotnējo lēmumu nereģistrēt iniciatīvu „Stop TTIP” – pēc tam, kad ES Tiesa šo lēmumu bija anulējusi. Ar šodien iesniegto tiesību akta priekšlikumu tiek novērsti citi šķēršļi pašreizējā regulā, kuri ierobežo tās potenciālu.

Lai būtu vieglāk organizēt pilsoņu iniciatīvu, Komisija ciešāk sadarbosies ar organizatoriem nolūkā nodrošināt, ka viņu reģistrācijas pieteikumi atbilst kritērijiem. Organizatoriem mēs arī piedāvāsim bezmaksas datu vākšanas pakalpojumu tiešsaistē, iespēju izmantot elektronisko identifikāciju (eID) iniciatīvas atbalstīšanai un visu iniciatīvu tulkojumus visās ES valodās. Lai būtu vieglāk atbalstīt kādu iniciatīvu, Komisija samazinās pieprasīto datu apjomu; organizatoriem būs jāstrādā tikai ar divu veidu atbalsta veidlapām salīdzinājumā ar 13 dažādiem modeļiem, kas atšķirīgu valsts līmeņa noteikumu dēļ eksistē pašlaik. Ar Komisijas priekšlikumu arī tiks samazināts vecums iniciatīvas atbalstīšanai (no 18 līdz 16 gadiem), tādējādi tūlītēji paverot iespēju piedalīties līdz pat 10 miljoniem jaunu potenciālu atbalstītāju. Lai palielinātu sekmīgo iniciatīvu ietekmi, tiks uzlabots turpmākais process nolūkā veicināt saturīgas diskusijas, vēl pirms Komisija sniedz savu atbildi. Pilsoņi – ja viņi to vēlas – tiks arī informēti par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar iniciatīvām, ko viņi parakstījuši.

Eiropas politisko partiju finansēšana

Ierosināto grozījumu mērķis ir palielināt pārredzamību, lai cilvēki zinātu, par ko viņi balso, uzlabot demokrātisko leģitimitāti, lai finansējums labāk atspoguļotu Eiropas vēlētāju izvēli, un pastiprināt noteikumu izpildes nodrošināšanu, lai varētu novērst ļaunprātīgu izmantošanu un atgūt piešķirto finansējumu. Šie priekšlikumi būtu jāpieņem, un tiem būtu jāstājas spēkā līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā.

Eiropas politiskajām partijām ir ļoti būtiska nozīme, veidojot tiešu saikni starp pilsoņiem un Eiropas politikas sistēmu, tādējādi vairojot Eiropas Savienības leģitimitāti. Mums ir vajadzīgas Eiropas partijas, kurām ir patiesa Eiropas dimensija un kurām ir līdzekļi, lai spētu ko mainīt.

Ierosinātajā Eiropas politisko partiju un fondu reformā ir ņemti vērā atkārtotie Eiropas Parlamenta aicinājumi novērst nepilnības, kuru dēļ ir iespējams ļaunprātīgi izmantot Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Dažos gadījumos atsevišķi vienas un tās pašas valsts mēroga partijas locekļi finansiāli atbalsta dažādu Eiropas partiju dibināšanu. Turklāt esošā metode, uz kuras pamata tiek sadalīts Eiropas mēroga politiskajām partijām paredzētais ES finansējums, nav pietiekami proporcionāla Eiropas Parlamenta vēlēšanās gūtajam pārstāvniecības lielumam. Visbeidzot – lai saņemtu minēto finansējumu, partijām ir grūti izpildīt līdzfinansējuma prasību.

Atbilstīgi Komisijas priekšlikumiem tiks radīta ciešāka saikne starp faktisko pārstāvniecību un finansējumu, palielinot no 85 % līdz 95 % tā finansējuma procentuālo daļu, ko piešķir uz reālā balsu īpatsvara pamata. Saskaņā ar pašreizējo sistēmu 15 % no finansējuma tiek sadalīti starp visām partijām – neatkarīgi no tās pārstāvošo balsotāju skaita.

Eiropas pilsoņiem priekšlikumi arī sniegs lielāku pārredzamību par saiknēm starp Eiropas līmeņa un valsts mēroga partijām, paredzot to, ka valsts mēroga partijām savās tīmekļa vietnēs skaidri jānorāda tās Eiropas partijas logotips un politiskā programma, ar kuru tās ir saistītas. Tiks norādīts arī vīriešu–sieviešu skaita attiecība partiju pārstāvošo Eiropas Parlamenta deputātu vidū.

Visbeidzot, lai nodrošinātu nodokļu maksātāju naudas labāku pārvaldību, ar ierosināto reformu tiks novērstas nepilnības, kas partijām ļauj ļaunprātīgi izmantot sistēmu, dibinot Eiropā vairākas struktūras, no kurām katrai ir tiesības saņemt papildu finansējumu.

Nākamie soļi – lai abi Komisijas šodien iesniegtie tiesību aktu priekšlikumi stātos spēkā, tie tagad jāpieņem Eiropas Parlamentā un Padomē, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Komisija liek cerības uz raitām un konstruktīvām diskusijām, lai šīs būtiskās izmaiņas mūsu Savienības demokrātiskajā dzīvē stātos spēkā pēc iespējas ātrāk.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus.

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktu jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras. Ja kāda iniciatīva sasniedz nepieciešamo atbalsta līmeni, tad Komisijai jāizklāsta savā paziņojumā, vai tā plāno rīkoties saistībā ar šo iniciatīvu vai nē, un jāizskaidro attiecīgie iemesli.

Eiropas politiskās partijas ir paredzētas Līgumā par Eiropas Savienību, kur ir teikts: „Politiskās partijas Eiropas līmenī veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu.” 2014. gadā pieņemtā regula par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu palielina Eiropas politisko partiju un ar tām saistīto politisko fondu redzamību, atzīšanu, efektivitāti, pārredzamību un pārskatatbildību.

Politiskajām partijām un fondiem, kas atbilst vairākiem nosacījumiem, tiek piedāvāta iespēja kļūt par Eiropas juridiskajām personām, reģistrējoties Eiropas līmenī un tādējādi uzlabojot piekļuvi Eiropas finansiālajam atbalstam. Minētie nosacījumi cita starpā ir pārstāvniecība pietiekami daudzās ES dalībvalstīs un vērtību, uz kurām balstās Eiropas Savienība, ievērošana – gan šo partiju un fondu programmās, gan to darbībā.

Sīkāka informācija:

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā – brošūra

Priekšlikums regulai – regulas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu pārskatīšana

Priekšlikums regulai – Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusa un finansēšanas grozījums

Jautājumi & atbildes par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un politisko partiju finansējumu

IP/17/3187

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar