Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2017 – demokratiapaketti: uudistetaan kansalaisaloite ja poliittisten puolueiden rahoitus

Bryssel 15. syyskuuta 2017

.

1

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi unionin tilasta 13. syyskuuta pitämässään puheessa seuraavaa: ”Unionimme on tehtävä demokratialoikka. Euroopan laajuiset vaalit ovat liian usein kutistuneet vain kansallisten kampanjoiden summaksi. Eurooppalainen demokratia ansaitsee parempaa. Meidän pitäisi antaa eurooppalaisille puolueille resurssit, joiden avulla ne voivat organisoitua paremmin.”

EU:n demokraattisen legitiimiyden lisääminen vahvistamalla kansalaisten osallistumista on yksi Junckerin komission kymmenestä painopisteestä (painopiste 10 – demokraattinen muutos). Voidakseen varmistaa tämän sitoumuksen täyttämisen jatkossakin Euroopan komissio on antanut kaksi säädösehdotusta. Toisella tarkistetaan eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettua asetusta ja toisella Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä annettua asetusta.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans toteaa, että nämä ehdotukset antavat eurooppalaisille mahdollisuuden osallistua demokraattiseen prosessiin. ”Haluamme tuoda eurooppalaisen kansalaisaloitteen laajemmin kaikkien eurooppalaisten ulottuville. Alentamalla aloitteeseen osallistumiseksi vaadittavaa ikärajaa 18 vuodesta 16:een kutsumme 10 miljoonaa eurooppalaisnuorta osallistumaan EU:n poliittisen asialistan muokkaamiseen. Euroopan tason poliittisia puolueita koskevalla uudistuksella varmistamme, että eurooppalaiset ovat paremmin perillä kansallisten puolueiden ja Euroopan tason puolueiden välisistä yhteyksistä ja että puolueiden rahoitus vastaa paremmin niitä demokraattisia valintoja, joita kansalaiset tekevät Euroopan parlamentin vaaleissa”, Timmermans toteaa.

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta helppokäyttöisempi

Lissabonin sopimuksella käyttöön otettu eurooppalainen kansalaisaloite antaa kansalaisille mahdollisuuden pyytää Euroopan komissiota esittämään uutta EU-lainsäädäntöä, mikäli aloite saa taakseen vähintään miljoonan kansalaisen tuen. Yli kahdeksan miljoonaa kansalaista on jo tukenut kansalaisaloitteita ja muokannut osaltaan EU:n poliittista asialistaa viiden viime vuoden aikana. Kansalaisaloitteen kaikkea potentiaalia ei kuitenkaan ole vielä hyödynnetty. Nykyisen asetuksen uudistamisehdotuksen tavoitteena on, että kansalaisten olisi helpompi käynnistää ja tukea kansalaisaloitteita. Uudistuksella pyritään hyödyntämään laajemmin digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja poistamaan liialliset vaatimukset. Lisäksi ehdotus antaa entistä nuoremmille eurooppalaisille – alkaen 16-vuotiaista – mahdollisuuden tukea kansalaisaloitteita.

Marraskuussa 2014 toimikautensa aloittanut Junckerin komissio on toteuttanut käytännön toimia tehdäkseen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta toimivamman. Asiaa koskevat päätökset on alettu tehdä poliittisella tasolla komission jäsenten kollegiossa, ja joissakin tapauksissa on myös annettu lupa kansalaisaloitteiden osittaiseen rekisteröintiin. Junckerin komissio on hylännyt vain yhden kansalaisaloitteen, ”Stop Brexit”, koska se ei selvästikään kuulu asetuksen soveltamisalaan. Toisaalta komissio on tarkistanut aiemmin tekemäänsä päätöstä olla rekisteröimättä kansalaisaloitetta ”Stop TTIP” sen jälkeen, kun EU:n tuomioistuin kumosi komission päätöksen. Tänään esitetyllä lainsäädäntöehdotuksella korjataan myös eräitä muita nykyisen asetuksen puutteita, jotka rajoittavat kansalaisaloitteen käyttöä.

Helpottaakseen kansalaisaloitteiden organisointia komissio aikoo jatkossa tehdä tiiviimmin yhteistyötä järjestäjien kanssa. Tarkoituksena on varmistaa ennalta, että järjestäjien esittämät rekisteröintihakemukset täyttävät kaikki edellytykset. Järjestäjille tarjotaan verkossa maksuton tiedonkeruupalvelu. Lisäksi kansalaiset voivat jatkossa ilmaista tukensa kansalaisaloitteelle sähköistä henkilökorttia käyttäen. Kaikki aloitteet on myös tarkoitus kääntää kaikille EU:n virallisille kielille. Jotta kansalaisaloitteita olisi helpompi tukea, komissio aikoo vähentää vaadittavien tietojen määrää. Vastedes järjestäjille on tarjolla vain kaksi erilaista tuenilmauslomaketta, kun tällä hetkellä vaihtelevista kansallisista säännöistä johtuen erilaisia lomakkeita on kaikkiaan 13. Komission ehdotuksella myös alennetaan kansalaisaloitteen tukemiseen vaadittavaa vähimmäisikää 18 vuodesta 16 vuoteen. Se tarkoittaa, että kansalaisaloitteiden mahdollisten tukijoiden määrä kasvaa 10 miljoonalla. Hyväksyttyjen aloitteiden vaikutusta on tarkoitus kasvattaa. Sitä varten on tehostettava jatkotoimia, jotta voidaan edistää mielekästä keskustelua aloitteesta ennen kuin komissio antaa vastauksensa. Lisäksi kansalaiset saavat halutessaan tietoa niitä aloitteita koskevista jatkotoimenpiteistä, joita he ovat allekirjoituksellaan tukeneet.

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

Asetuksen ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään lisäämään avoimuutta, jotta kansalaiset tietävät, keitä he äänestävät, vahvistamaan demokraattista legitimiteettiä, jotta rahoituksessa voidaan ottaa paremmin huomioon eurooppalaisten äänestäjien toivomukset, ja tiukentamaan täytäntöönpanon valvontaa, jotta voidaan torjua väärinkäyttöä ja periä aiheettomasti maksetut varat takaisin. Molemmat ehdotukset olisi hyväksyttävä ja niiden olisi tultava voimaan ennen Euroopan parlamentin seuraavia vaaleja vuonna 2019.

Euroopan tason poliittiset puolueet ovat keskeisessä asemassa, kun luodaan suora yhteys kansalaisten ja EU:n poliittisen järjestelmän välille ja vahvistetaan Euroopan unionin legitimiteettiä. Tarvitsemme Euroopan tason puolueita, jotka ovat aidosti eurooppalaisia ja kykenevät saamaan aikaan todellisia tuloksia.

Ehdotettu Euroopan tason poliittisia puolueita ja säätiöitä koskeva uudistus perustuu Euroopan parlamentin toistuviin pyyntöihin poistaa porsaanreiät, joiden takia EU:n veronmaksajien varoja on käytetty väärin. Joissakin tapauksissa yhden kansallisen puolueen yksittäiset jäsenet ovat tukeneet useiden Euroopan tason puolueiden perustamista. Lisäksi nykyisessä menetelmässä EU:n rahoituksen jakamiseksi Euroopan tason poliittisille puolueille ei oteta riittävästi huomioon kunkin puolueen osuutta Euroopan parlamenttiin valituista jäsenistä. Puolueiden on myös vaikea saada kokoon tarvittava omarahoitusosuus, ennen kuin ne voivat saada rahoitusta EU:lta.

Komission ehdotuksilla luodaan tiiviimpi yhteys todellisen edustuksen ja rahoituksen välille kasvattamalla sitä osuutta määrärahoista, joka kohdennetaan puolueiden vaaleissa saamien todellisten äänimäärien perusteella, 85 prosentista 95 prosenttiin. Tällä hetkellä 15 prosenttia rahoituksesta jaetaan kaikkien puolueiden kesken riippumatta niiden edustamien äänestäjien määrästä.

Ehdotuksilla myös lisätään avoimuutta ja autetaan EU-kansalaisia näkemään selvemmin Euroopan tason poliittisten puolueiden ja kansallisten puolueiden väliset yhteydet. Kansallisten puolueiden on jatkossa julkaistava selvästi verkkosivustoillaan niiden Euroopan tason poliittisten puolueiden logo ja poliittinen ohjelma, joita lähellä ne ovat. Tarkoitus on myös esittää tiedot kutakin puoletta edustavien Euroopan parlamentin jäsenten sukupuolijakaumasta.

Uudistuksella pyritään myös varmistamaan, että veronmaksajien varoja hallinnoidaan paremmin. Uudistuksella tukitaan porsaanreiät, joita hyödyntämällä puolueet ovat väärinkäyttäneet järjestelmää ja perustaneet useita Euroopan tason puolueita, joista kullekin on myönnetty lisärahoitusta.

Seuraavat vaiheet: Euroopan parlamentin ja neuvoston on seuraavaksi hyväksyttävä komission tänään esittämät kaksi säädösehdotusta tavanomaisessa lainsäätämismenettelyssä, jotta asetukset voivat tulla voimaan. Komissio toivoo, että ehdotuksista voidaan käydä ripeästi rakentavaa keskustelua, jotta nämä EU:n demokratian kannalta tärkeät muutokset voivat tulla voimaan mahdollisimman pian.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Kansalaisaloitteesta annettu asetus, jolla pannaan täytäntöön Lissabonin sopimuksen määräykset, tuli voimaan huhtikuussa 2012. Kansalaiset saivat käyttöönsä välineen, jonka avulla he voivat tehdä ehdotuksia EU:n asialistalle otettavista aiheista.

Kun eurooppalainen kansalaisaloite on rekisteröity virallisesti, sille tarvitaan tuenilmaukset miljoonalta kansalaiselta, jotka edustavat vähintään neljäsosaa EU:n jäsenvaltioista. Aloitteella pyydetään Euroopan komissiota tekemään säädösehdotus jollakin niistä aloista, joilla komissiolla on toimivalta ehdottaa lainsäädäntöä. Jos aloite saa vaaditun määrän tukea, komission on selvitettävä tiedonannossa, aikooko se toteuttaa aloitteen pohjalta toimenpiteitä, sekä perusteltava päätöksensä.

Euroopan tason poliittisista puolueista määrätään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, jonka mukaan ”Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen”. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta vuonna 2014 annetulla asetuksella lisättiin Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien poliittisten säätiöiden näkyvyyttä, tunnustamista, vaikuttavuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

Tietyt edellytykset täyttävät poliittiset puolueet ja säätiöt voivat saada eurooppalaisen oikeushenkilön aseman rekisteröitymällä EU:n tasolla, jolloin niillä on paremmat mahdollisuudet saada unionilta rahoitustukea. Näihin edellytyksiin kuuluvat muun muassa edustus riittävän monessa EU:n jäsenvaltiossa sekä se, että puolueet ja säätiöt kunnioittavat ohjelmissaan ja toiminnassaan EU:n perusarvoja.

Lisätietoja:

Puhe unionin tilasta 2017

Esite unionin tilaa koskevasta puheesta 2017

Asetusehdotus: eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen tarkistaminen

Asetusehdotus: Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännön ja rahoituksen muuttaminen

Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja poliittisten puolueiden rahoituksesta

IP/17/3187

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar