Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2017. aastal – Demokraatia pakett: kodanikualgatuse ja erakondade rahastamise reformimine

Brüssel, 15. september 2017

.

1

President Jean-Claude Juncker ütles 13. septembril oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus: „Meie liit vajab demokraatlikku hüpet edasi. Liigagi sageli on üleeuroopalisi valimisi vähendatud üksnes riiklike kampaaniate summaks. Euroopa demokraatia väärib enamat. Me peaksime andma Euroopa tasandi erakondadele vahendid endi paremaks organiseerimiseks.

Demokraatliku legitiimsuse suurendamine ELis suurema kodanikuosaluse kaudu on üks Junckeri komisjoni kümnest prioriteedist (10. prioriteet – Demokraatlikud muutused). Selle lubaduse jätkuvaks täitmiseks on Euroopa Komisjon võtnud vastu kaks seadusandlikku ettepanekut – vaadata läbi Euroopa kodanikualgatuse määrus ja Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste määrus.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Nende ettepanekutega anname me eurooplastele võimaluse osaleda demokraatlikus protsessis. Me soovime muuta Euroopa kodanikualgatuse kõigile eurooplastele kättesaadavamaks ja, alandades eakünnist 18 aastalt 16-le, kutsume me veel 10 miljonit noort eurooplast üles aitama kujundada ELi poliitilist tegevuskava. Meie erakonnareform aitab eurooplasi liikmesriikide ja Euroopa erakondade omavahelistest seostest paremini teavitada ning korraldada erakondade rahastamine nii, et see peegeldaks paremini kodanike demokraatlikke valikuid Euroopa Parlamendi valimistel.

Euroopa kodanikualgatuse kasutajasõbralikumaks muutmine

Euroopa kodanikualgatused on alates Lissaboni lepingu kehtimahakkamisest võimaldanud miljonil kodanikul nõuda Euroopa Komisjonilt uute ELi õigusaktide ettepanekuid. Rohkem kui kaheksa miljonit kodanikku on algatusi juba viimase viie aasta jooksul toetanud ja kujundanud ELi poliitilist tegevuskava, ent sel vahendil on veelgi rohkem potentsiaali. Meie ettepanek reformida kehtivat määrust lihtsustab kodanikel algatuste tegemist ja toetamist tänu digitaalsete võimaluste laialdasemale kasutamisele ja koormavate nõudmiste kaotamisele. See annab ka noorematele eurooplastele – alates 16 eluaastast – võimaluse algatust toetada.

Junckeri komisjon on alates ametisseasumisest 2014. aasta novembris astunud praktilisi samme selle vahendi täiustamiseks. Uus lähenemisviis tähendab seda, et poliitilise tasandi otsuseid teeb volinike kolleegium ja et mõningatel juhtudel on lubatud algatusi osaliselt registreerida. Selle tulemusena on Junckeri komisjon tagasi lükanud vaid ühe algatustaotluse – „Stop Brexit“ –, mis jääb tegelikult määruse kohaldamisalast välja. Samal ajal on komisjon läbi vaadanud varasema otsuse mitte registreerida algatust „Stop TTIP“, kui Euroopa Liidu kohus oli selle tühistanud. Tänane seadusandlik ettepanek on suunatud kehtiva määruse muude takistuste vastu, mis piiravad selle potentsiaali.

Kodanikualgatuse korraldamise lihtsamaks muutmiseks teeb komisjon korraldajatega tihedamat koostööd, et tagada registreerimistaotluse vastavus nõuetele. Me pakume ka tasuta internetipõhist teabekogumisteenust korraldajatele, võimalust kasutada algatuse toetamiseks e–IDd ning kõigi algatuste tõlkimist kõigisse ELi ametlikesse keeltesse. Algatuse toetamise lihtsamaks muutmiseks vähendab komisjon nõutavat teabe hulka. Korraldajatel tuleb kokku puutuda üksnes kaht liiki toetusformularidega võrreldes praegu liikmesriikide erinevate nõudmiste tõttu eksisteeriva 13 erineva mudeliga. Komisjoni ettepaneku kohaselt alandatakse ka algatuse toetamise eapiiri 18-lt eluaastalt 16-le, mis avab ukse 10 miljonile uuele võimalikule toetajale. Edukate algatuste mõju suurendamiseks täiustatakse tagasisideprotsessi, et edendada mõttekat arutelu enne, kui komisjon annab oma vastuse. Kodanikke teavitatakse soovi korral ka, milline on olnud tagasiside nende toetatud algatustele.

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

Ettepaneku muudatuste eesmärk on suurendada läbipaistvust, et inimesed teaksid, kellele nad oma hääle annavad, parandada demokraatlikku legitiimsust, et rahastamine peegeldaks paremini Euroopa valijaskonda, ning tugevdada määruse jõustamist, et võidelda kuritarvituste vastu ja nõuda vahendeid tagasi. Need ettepanekud tuleks vastu võtta ja kehtestada enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

Euroopa tasandi erakonnad mängivad määravat rolli otsesideme loomisel kodanike ja Euroopa poliitilise süsteemi vahel ning Euroopa Liidu legitiimsuse suurendamisel. Me vajame tõelise Euroopa mõõtmega Euroopa tasandi erakondi, kes suudaksid päriselt midagi muuta.

Kavandatav Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste reform on vastus Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele kõrvaldada õigusaktidest lüngad, mis põhjustavad Euroopa maksumaksjate raha raiskamist. Mõnel juhul spondeerivad liikmesriigi sama erakonna üksikliikmed erinevate Euroopa tasandi erakondade loomist. Peale selle ei ole liidu poolt Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks kehtestatud jaotusmeetod piisavalt proportsionaalne Euroopa Parlamendi valimistel saavutatud kohtade jaotusega. Peale selle on erakondadel raske täita ELi vahendite saamiseks vajalikku kaasrahastamise nõuet.

Komisjoni ettepanekud loovad tihedama sideme kohtade tegeliku jaotuse ja rahastamise vahel, suurendades tõelisel häälte osatähtsusel põhinevat rahastamisosa 85%-lt 95%-le. Praegu kehtiva süsteemi alusel jagatakse 15% vahenditest kõigi erakondade vahel, hoolimata nende poolt esindatavate valijate arvust.

Ettepanekud pakuvad Euroopa kodanikele ka Euroopa ja liikmesriigi tasandi erakondade omavaheliste seoste suuremat läbipaistvust, nõudes liikmesriikide erakondadelt selle Euroopa tasandi erakonna logo ja poliitilise programmi selget kajastamist oma veebisaitidel, kellega nad on seotud. Samuti avaldatakse erakondadest pärit Euroopa Parlamendi saadikute sooline koosseis.

Maksumaksja raha parema haldamise tagamiseks kõrvaldab kavandatav reform lüngad, mis võimaldavad erakondadel süsteemi kuritarvitada, luues mitmeid Euroopa tasandi üksusi, kellest igaühel on õigus täiendavale rahastamisele.

Järgmised sammud Selleks et jõustuksid kaks seadusandlikku ettepanekut, mida komisjon täna esitles, peavad Euroopa Parlament ja nõukogu need nüüd seadusandliku tavamenetluse raames vastu võtma. Komisjon arvestab kiire ja konstruktiivse aruteluga, et need liidu demokraatliku elu olulised muudatused saaksid võimalikult pea jõustuda.

Taustteave

Euroopa kodanikualgatuse tegemise võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta.

Pärast seda, kui kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud vähemalt üks miljon inimest ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama ettepaneku õigusakti kohta valdkonnas, mis kuulub tema pädevusvaldkonda. Kui algatus saavutab nõutava toetusetaseme, peab komisjon selgitama teatises, kas ja miks ta kavatseb tagasisidet arvesse võtta.

Euroopa tasandi erakonnad on ette nähtud Euroopa Liidu lepinguga, milles on öeldud, et „Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele“. 2014. aastal vastu võetud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist käsitleva määrusega suurendatakse Euroopa tasandi erakondade ja nendega seotud poliitiliste sihtasutuste nähtavust, tunnustatust, tulemuslikkust, läbipaistvust ja aruandluskohustust.

Tingimustele vastavatele erakondadele ja sihtasutustele pakutakse võimalust saada Euroopa tasandi juriidilisteks isikuteks, kui nad registreerivad end Euroopa tasandil, ja seeläbi avaneb neile juurdepääs Euroopa finantstoetusele. Kõnealused tingimused hõlmavad esindatust piisavalt paljudes ELi liikmesriikides ning ELi alusväärtuste austamist nii programmis kui ka tegudes.

Lisateave

Kõne Euroopa Liidu olukorrast 2017

Brošüür „Euroopa Liidu olukord 2017. aastal“

Ettepanek võtta vastu määrus Euroopa kodanikualgatuse määruse läbivaatamise kohta

Ettepanek võtta vastu määrus Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist käsitleva määruse muutmise kohta

Küsimused ja vastused Euroopa kodanikualgatuse ja erakondade rahastamise kohta

IP/17/3187

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar