Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2017 — Demokratipakken: Reform af borgerinitiativet og finansiering af politiske partier

Bruxelles, den 15. september 2017

.

1

I sin årlige tale om Unionens tilstand den 13. september udtalte kommissionsformand Jean-Claude Juncker: "Vores Union er nødt til at tage et demokratisk spring fremad. Alt for ofte er de fælleseuropæiske valg kun blevet markeret med de nationale kampagner. Det europæiske demokrati fortjener bedre. Vi bør give de europæiske partier midlerne til at organisere sig bedre".

Det er en af Juncker-Kommissionens ti prioriteter at øge den demokratiske legitimitet i EU ved at styrke borgernes deltagelse (Prioritet 10 - Demokratiske ændringer). For at styrke dette engagement yderligere har Kommissionen vedtaget to lovforslag med henblik på revision af forordningen om det europæiske borgerinitiativ og forordningen om europæiske politiske partier og fonde.

Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "med disse forslag styrker vi EU-borgernes muligheder for at deltage i den demokratiske proces. Vi vil gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt for alle EU-borgere, og ved at sænke aldersgrænsen fra 18 til 16 år har vi inviteret yderligere 10 mio. borgere til at engagere sig og bidrage til at forme EU's politiske dagsorden. Samtidig vil vores reform af rammerne for de politiske partier sikre, at EU's borgere informeres bedre om forbindelsen mellem europæiske og nationale partier, og at finansieringen af partierne bedre afspejler de demokratiske valg, der træffes af borgerne ved valgene til Europa-Parlamentet".

Et mere brugervenligt europæisk borgerinitiativ

Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har én million borgere kunnet anmode Europa-Kommissionen om at foreslå ny EU-lovgivning. Otte millioner borgere har allerede støttet initiativer og været med til at præge EU's politiske dagsorden de seneste fem år, men redskabet rummer fortsat et uudnyttet potentiale. Forslaget om at ændre den eksisterende forordning vil gøre det lettere for borgerne at iværksætte og støtte initiativer gennem en mere omfattende anvendelse af de digitale muligheder og ved at fjerne byrdefulde krav. Det vil også gøre det muligt for yngre EU-borgere at støtte et initiativ fra de er fyldt 16 år.

Juncker-Kommissionen har siden sin tiltrædelse i november 2014 truffet praktiske foranstaltninger med henblik på at få dette redskab til at fungere bedre. Man har valgt en ny tilgang, hvor beslutninger træffes på det politiske niveau af kommissærkollegiet, og delvis registrering af initiativer er blevet tilladt i nogle tilfælde. Som følge heraf er kun et initiativ blevet afvist under Juncker-Kommissionen, nemlig anmodningen under titlen "Stop Brexit", der klart faldt uden for forordningens anvendelsesområde. Samtidig har Kommissionen revideret sin tidligere afgørelse om ikke at registrere initiativet "Stop TTIP", efter den blev annulleret af EU-Domstolen. Med det i dag fremsatte forslag tages der hånd om andre hindringer i den nuværende forordning, som begrænser borgerinitiativets potentiale.

For at gøre det lettere at organisere et borgerinitiativ vil Kommissionen arbejde tættere sammen med initiativtagerne for at sikre, at deres registreringsanmodninger lever op til kravene. Kommissionen vil også sørge for, at initiativtagerne kan gøre brug af en gratis onlinetjeneste til dataindsamling, at borgerne kan bruge eID til at støtte initiativer, og at alle initiativer oversættes til alle EU-sprog. For at gøre det lettere at støtte et initiativ vil Kommissionen begrænse kravene om oplysninger: Initiativtagerne vil kun skulle arbejde med to støtteformularer i stedet for de 13 forskellige nuværende modeller som følge af forskellige nationale regler. Kommissionens forslag vil også sænke aldersgrænsen for, hvornår man må støtte et initiativ fra 18 til 16 år, så yderligere 10 millioner borgere nu vil kunne støtte et initiativ. For at øge virkningen af de initiativer, som gennemføres, vil opfølgningsprocessen blive forbedret. Dette vil også bidrage til at fremme en meningsfuld debat, inden Kommissionen svarer på et initiativ. Borgerne vil også blive informeret om opfølgningen på de initiativer, de har underskrevet, hvis de ønsker det.

Finansieringen af europæiske politiske partier

De foreslåede ændringer har til formål at øge gennemsigtigheden, så borgerne ved, hvem de stemmer på, at styrke den demokratiske legitimitet, så finansieringen bedre afspejler det europæiske vælgerkorps, og at styrke håndhævelsen, så misbrug bliver håndteret og støtte betalt tilbage. Disse ændringer bør vedtages og træde i kraft inden valget til Europa-Parlamentet i 2019.

De europæiske politiske partier spiller en afgørende rolle med hensyn til at skabe en direkte forbindelse mellem borgerne og EU's politiske system og på den måde styrke Unionens legitimitet. Der er brug for europæiske partier med en egentlig europæisk dimension og midlerne til at gøre en forskel.

Den foreslåede reform af de europæiske politiske partier og fonde følger op på gentagne krav fra Europa-Parlamentet om at lukke huller, der fører til misbrug af de europæiske skatteyderes penge. I nogle tilfælde står individuelle medlemmer af det samme nationale parti bag oprettelsen af forskellige europæiske partier. Derudover er den nuværende fordelingsmetode for støtte til partierne ikke i tilstrækkelig grad i overensstemmelse med størrelsen på den repræsentation, der opnås ved valgene til Europa-Parlamentet. Endelig er det også svært for partierne at opfylde medfinansieringskravet med henblik på at få del i disse midler.

Med Kommissionens forslag vil der blive skabt en tættere forbindelse mellem den faktiske repræsentation og støtten, idet den procentdel af støtte, der tildeles på grundlag af den reelle stemmeandel, vil blive øget fra 85 % til 95 %. Under det nuværende system fordeles 15 % af støtten mellem alle partier, uanset hvor stort et antal vælgere de repræsenterer.

Forslaget vil også skabe større gennemsigtighed for EU's borgere med hensyn til forbindelserne mellem europæiske og nationale partier, i det der stilles krav om, at nationale partier tydeligt skal vise logoet og det politiske program for det europæiske parti, som de er tilknyttet, på deres websted. Kønsfordelingen blandt partiernes medlemmer af Europa-Parlamentet vil også blive angivet.

Endelig vil den foreslåede reform sikre en bedre forvaltning af skatteydernes penge ved at lukke huller, der gør det muligt at misbruge systemet gennem oprettelse af flere europæiske enheder, der hver især har ret til ekstra støtte.

Næste skridt: De to lovgivningsforslag, som Kommissionen har fremsat i dag, skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure for at kunne træde i kraft. Kommissionen forventer en kort og konstruktiv debat, således at disse vigtige ændringer i Unionens demokratiske liv kan træde i kraft så hurtigt som muligt.

Baggrund

Det europæiske borgerinitiativ blev indført med Lissabontraktaten. Traktatens bestemmelser herom blev gennemført ved forordningen om borgerinitiativers ikrafttræden, og siden april 2012 har borgerne derigennem haft mulighed for at sætte deres præg på EU's dagsorden.

Når et borgerinitiativ er blevet formelt registreret, giver det mulighed for, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at foreslå retsakter på områder, hvor den har beføjelse til at gøre det. Hvis et initiativ opnår den nødvendige støtte, skal Kommissionen i en meddelelse tilkendegive, om den agter at følge op på det, og dette valg skal begrundes.

Om europæiske politiske partier kan man i traktaten om Den Europæiske Union læse følgende: "Politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje". Forordningen om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde fra 2014 øger synligheden, anerkendelsen, effektiviteten og gennemsigtigheden af samt ansvarligheden i de europæiske politiske partier og de europæiske politiske fonde.

Politiske partier og fonde, som opfylder en række betingelser, får derved mulighed for at få status som europæiske retlige enheder, hvis de registrerer sig på europæisk plan, hvilket øger deres adgang til europæisk finansiel støtte. Disse betingelser omfatter repræsentation i et tilstrækkeligt stort omfang af EU's medlemsstater og respekt, både i deres program og aktiviteter, for de værdier, som EU bygger på.

Yderligere oplysninger:

Talen om Unionens tilstand 2017

Brochure om Unionens tilstand 2017

Forslag til forordning: Revision af forordningen om det europæiske borgerinitiativ

Forslag til forordning: Ændring af statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Spørgsmål & svar vedrørende det europæiske borgerinitiativ og finansieringen af politiske partier

IP/17/3187

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar