Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза, 2017 г. — Пакет за демокрация: Реформа на гражданската инициатива и на финансирането на политическите партии

Брюксел, 15 септември 2017 r.

.

1

На 13 септември в ежегодната си реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Нашият Съюз трябва да извърши съществена демократична промяна. Твърде често общоевропейските избори бяха ограничени до нищо повече от сбор от националните кампании. Европейската демокрация заслужава повече. Трябва да предоставяме на европейските партии средствата, които ще им позволят да се организират по-добре.

Увеличаването на демократичната легитимност в ЕС чрез по-активно гражданско участие е сред десетте приоритета на Комисията „Юнкер“ (приоритет 10 — Демократична промяна). За да предприеме по-нататъшни действия за изпълнение на този ангажимент, Европейската комисия прие две законодателни предложения за преразглеждане на Регламента относно европейската гражданска инициатива и Регламента за европейските политически партии и фондации.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „С тези предложения ние даваме по-голяма възможност на европейците да участват в демократичния процес. Искаме да направим европейската гражданска инициатива по-достъпна за всички европейци и с понижаването на възрастовия праг от 18 на 16 години отправяме покана към още 10 милиона млади европейци да заемат позиция и да спомогнат за определянето на политическия дневен ред на ЕС. Същевременно предприетата от нас реформа по отношение на политическите партии ще гарантира, че европейските граждани са по-добре информирани за връзката между националните и европейските партии и че тяхното финансиране отразява по-добре демократичния избор, направен от гражданите в изборите за Европейски парламент.“

Действия за по-лесно прилагане на европейската гражданска инициатива

От Договора от Лисабон насам европейските граждански инициативи дават възможност на един милион граждани да поискат от Европейската комисия да предложи ново законодателство на ЕС. През последните пет години над осем милиона граждани вече са подкрепили инициативи и са задали облик на политическия дневен ред на ЕС, но инструментът има по-голям потенциал. С нашето предложение за реформа на действащия регламент гражданите ще могат по-лесно да инициират и подкрепят инициативи посредством по-широко използване на възможностите, които предоставят цифровите технологии, и премахването на обременяващи изисквания. То също така ще даде възможност на младите европейци, навършили 16 години, да дадат подкрепата си за дадена инициатива.

Откакто започна работа през ноември 2014 г., Комисията „Юнкер“ предприе практически мерки, за да подобри функционирането на този инструмент. Възприемането на нов подход означава, че решенията се вземат на политическо равнище от колегиума на членовете на Комисията, като в някои случаи бяха разрешени частични регистрации на инициативи. В резултат на това до момента Комисията „Юнкер“ отхвърли само една инициатива — искане за спиране на Брекзит (Stop Brexit), което очевидно попада извън приложното поле на Регламента. В същото време Комисията преразгледа предишното си решение да не регистрира инициативата за спиране на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (Stop TTIP), след като то беше отменено от Съда на ЕС. С днешното законодателно предложение се цели отстраняването на други пречки в сега действащия регламент, които ограничават потенциала на инструмента.

За да стане по-лесно да се организират граждански инициативи, Комисията ще работи в по-тясно сътрудничество с организаторите, така че да се гарантира допустимостта на техните искания за регистрация. Ще предложим също така безплатна онлайн услуга за събиране на данни за организаторите, възможността за използване на електронна идентификация за изразяване на подкрепа за дадена инициатива, както и превод на всички инициативи на всички езици на ЕС. За да стане по-лесно да се даде подкрепа за дадена инициатива, Комисията ще намали обема на изискваните данни. Организаторите ще трябва да работят само с два вида формуляри за подкрепа — спрямо 13-те различни образци, съществуващи понастоящем заради различните национални правила. С предложението на Комисията също така ще се намали минималната възраст за изразяване на подкрепа за дадена инициатива от 18 на 16 години, с което директно се дава възможност да изразят подкрепа на 10 милиона нови потенциални поддръжници. За да е по-голямо въздействието на успешните инициативи, последващите мерки ще бъдат подобрени, така че да се насърчи провеждането на съдържателни дебати, преди Комисията да даде своя отговор. Ако желаят, гражданите също ще бъдат информирани за последващите мерки във връзка с инициативите, в подкрепа на които са се подписали.

Финансиране на европейските политически партии

Предложените изменения имат за цел да увеличат прозрачността, така че хората да знаят за кого гласуват, да повишат демократичната легитимност, така че финансирането по-добре да отразява подкрепата, дадена от европейските избиратели, както и да засилят правоприлагането, така че да може да се противодейства на злоупотребите и да се възстановяват средства. Предложенията следва да бъдат приети и да влязат в сила преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Европейските политически партии играят решаваща роля за създаването на пряка връзка между гражданите и европейската политическа система, като по този начин повишават легитимността на Европейския съюз. Нуждаем се от европейски партии, които имат истинско европейско измерение и разполагат с нужните средства, за да доведат до положителна промяна.

Предложената реформа на европейските политически партии и фондации отговаря на многократно отправяните от Европейския парламент искания за отстраняване на пропуските в законодателството, водещи до злоупотреби със средствата на европейските данъкоплатци. В някои случаи отделни членове на една и съща национална партия спонсорират създаването на различни европейски партии. Освен това действащият метод на разпределяне на финансирането от ЕС за европейските политически партии не е достатъчно пропорционален на нивото на представителство, постигнато в изборите за Европейски парламент. И на последно място, партиите срещат трудности при изпълнението на изискването за съфинансиране, с което е обвързано получаването на въпросното финансиране.

С предложенията на Комисията ще се създаде по-тясна връзка между реалното представителство и финансирането, като процентът от финансирането, който се разпределя въз основа на реалния дял от дадените гласове, бъде увеличен от 85 % на 95 %. При сега действащата система 15 % от финансирането се разпределят между всички партии, независимо от броя на представляваните от тях гласоподаватели.

С предложенията ще се осигури и повече прозрачност за европейските граждани по отношение на връзките между европейските и националните партии, като от националните партии ще се изисква да поместват ясно на уебсайтовете си логото и политическата програма на европейската партия, с която са свързани. Ще се посочва също така съотношението между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент от съответните партии.

И на последно място, за да се гарантира, че парите на данъкоплатците се управляват по-добре, с предложената реформа ще се отстранят пропуските в законодателството, които дават възможност на партиите да злоупотребяват със системата, като създават множество европейски правни субекти, всеки от които отговаря на условията за допълнително финансиране.

Следващи стъпки: Двете законодателни предложения, представени днес от Комисията, сега трябва да бъдат приети от Европейския парламент и Съвета по обикновената законодателна процедура, за да влязат в сила. Комисията разчита на бърз и конструктивен дебат, за да могат тези важни промени в демократичния живот на Съюза да влязат в сила възможно най-скоро.

Контекст

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно европейските граждански инициативи, с който се прилагат разпоредбите на Договора.

След като бъде официално регистрирана, всяка европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които разполага с правомощия да направи това. Ако дадена инициатива достигне необходимото равнище на подкрепа, Комисията трябва да обясни в съобщение дали смята да предприеме последващи мерки или не, като обоснове решението си.

Европейските политически партии са предвидени в Договора за Европейския съюз, където се казва, че „[п]олитическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза“. С Регламента от 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации се повишават видимостта, познаването, ефективността, прозрачността и отчетността на европейските политически партии и свързаните с тях политически фондации.

На политическите партии и фондации, които отговарят на определени условия, се дава възможността да станат европейски правни субекти, като се регистрират на европейско равнище, с което се увеличава достъпът до европейска финансова подкрепа. Тези условия включват изискване за представителство в достатъчно голям брой държави — членки на ЕС, и съблюдаване, както в програмата, така и в извършваната дейност, на ценностите, на които се основава Европейският съюз.

За повече информация:

Реч за състоянието на Съюза за 2017 г.

Брошура за състоянието на Съюза за 2017 г.

Предложение за регламент: Преразглеждане на Регламента относно европейската гражданска инициатива

Предложение за регламент: Изменение относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Въпроси и отговори относно европейската гражданска инициатива и финансирането на политическите партии

IP/17/3187

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar