Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2017 – Industripolitisk strategi: Investera i en smart, innovativ och hållbar industri.

Bryssel den 18 september 2017

.

1

Den 13 september, i sitt årliga tal om tillståndet i unionen, sa kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker: ”Jag vill göra vår industri starkare och mer konkurrenskraftig.Med vår nya industripolitiska strategi som vi lägger fram i dag hjälper vi våra industrier att fortsatt vara eller bli världsledande inom innovation, digitalisering och koldioxidsnål teknik.”

EU:s förnyade industripolitiska strategi sammanför alla nya och befintliga övergripande och sektorspecifika initiativ till en omfattande industriell strategi. I strategin klargörs de uppgifter som väntar alla parter och dessutom fastställs de forum som kommer att göra det möjligt för framför allt industrin och det civila samhället att styra industripolitiska åtgärder i framtiden: en årlig Industridag, som ägde rum för första gången i februari 2017, och en högnivåkonferens om industripolitiska frågor.

Sysselsättningskommissionär Jyrki Katainen säger: ”Genom att bejaka den tekniska utvecklingen, omsätta investeringar i forskning till innovativa affärsidéer och fortsätta arbetet med en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi kommer vi att bana väg för en smart, innovativ och hållbar industri i Europa.”

Näringskommissionär Elżbieta Bieńkowska säger: ”Många europeiska industrier står vid ett vägskäl. I dagens läge handlar industripolitiken om att ge våra industrier möjlighet att fortsätta att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning för våra regioner och medborgare."

De viktigaste nya inslagen i EU:s industripolitiska strategi omfattar bland annat:

  • Ett omfattande paket för att stärka industrins cybersäkerhet.Detta omfattar inrättandet av ett europeiskt forsknings- och kompetenscentrum för cybersäkerhet i syfte att stödja utvecklingen av teknik och industriell kapacitet inom området cybersäkerhet, samt ett EU-omfattande certifieringssystem för produkter och tjänster, som erkänns i samtliga medlemsländer (antaget den 13 september 2017).
  • Ett förslag till förordning om fritt flöde av andra uppgifter än personuppgifter som kommer att göra det möjligt för uppgifter att fritt röra sig över gränserna, bidra till att modernisera industrin och skapa ett verkligt gemensamt europeiskt dataområde (antagen den 13 september 2017).
  • En ny serie åtgärder om cirkulär ekonomi, inbegripet en strategi för plast och åtgärder för att förbättra produktionen av förnybara biologiska resurser och deras omvandling till biobaserade produkter och bioenergi (hösten 2017).
  • Ett antal initiativ för att modernisera ramverket för immateriella rättigheter, däribland en rapport om tillämpningen av direktivet om skyddet för immateriella rättigheter och ett meddelande om en balanserad, tydlig och förutsägbar europeisk ram för standardessentiella patent (hösten 2017).
  • Ett initiativ för att förbättra offentlig upphandling i EU, inklusive en frivillig mekanism för att ge tydlighet och vägledning för de myndigheter som planerar stora infrastrukturprojekt (hösten 2017).
  • En utvidgning av kompetensagendan till nya nyckelsektorer, t.ex. byggnadsindustrin, stål, papper, miljövänlig teknik och förnybar energi, tillverkning och sjöfart (hösten 2017).
  • En strategi för hållbar finansiering för att bättre styra de privata kapitalflödena till mer hållbara investeringar (början 2018).
  • Initiativ för en balanserad och progressiv handelspolitik och en europeisk ram för kontroll av utländska direktinvesteringar som kan utgöra ett hot mot säkerheten eller den allmänna ordningen (antagen den 13 september 2017).
  • En reviderad förteckning över råvaror av avgörande betydelse för vilka kommissionen kommer att fortsätta att bidra till att säkerställa en trygg, hållbar och överkomlig tillgång för EU:s tillverkningsindustri (antagen den 13 september 2017).
  • Nya förslag om ren, konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet, inklusive strängare normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta lastbilar, en handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen i syfte att stödja utbyggnaden av en laddningsinfrastruktur och åtgärder för att främja autonoma fordon (hösten 2017).

Att omsätta denna övergripande strategi i handling är ett gemensamt ansvar. Dess framgång beror på insatserna och samarbetet från EU:s institutioner, medlemsländerna, regionerna och, viktigast av allt, den aktiva roll som industrin själv spelar.

Bakgrund

Europas industri är stark och har behållit sin ledande ställning inom många sektorer på de globala marknaderna. Industrin står för två tredjedelar av EU:s export och sysselsätter 32 miljoner människor, och 1,5 miljoner av dessa arbetstillfällen har skapats sedan 2013. Men en betydande modernisering krävs för att bibehålla och stärka industrins konkurrensfördel. Det är därför industrin står i centrum för Junckerkommissionens politiska prioriteringar. Kommissionens politik är i sin helhet inriktad på att stärka industrins förmåga att skapa arbetstillfällen och förbättra Europas konkurrenskraft, främja investeringar och innovation i ren och digital teknik och skydda de av Europas regioner och arbetstagare som påverkas mest av den industriella omvandlingen.

Ny teknik håller på att förändra Europas industriella landskap och spelar en allt viktigare roll för de europeiska företagens förmåga att konkurrera globalt. Tekniken skapar arbetstillfällen på ett antal olika sätt, och teknik som ger ökad produktivitet är till nytta för ekonomin som helhet. Den kan även ha en djupgående inverkan på tillgången till arbete och dess former. Den europeiska industrins framtid beror på dess förmåga att kontinuerligt anpassa och förnya sig genom att investera i ny teknik och utnyttja de förändringar som orsakas av ökad digitalisering och övergången till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi. Samtidigt är den globala konkurrensen starkare än tidigare och fördelarna av globaliseringen och den tekniska utvecklingen är ojämnt fördelade över våra samhällen. Junckerkommissionen vill ta itu med detta.

I Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer betonas vikten av en stark och högpresterande industri för den framtida utvecklingen av Europas ekonomi. Skapandet av nya arbetstillfällen och tillväxt genom innovation och investeringar har sedan dess stått i centrum för kommissionens viktigaste initiativ. Junckerplanen (investeringsplanen för Europa) och kapitalmarknadsunionen bidrar till att mobilisera resurser för att stimulera den ekonomiska återhämtningen. EU:s stöd till innovation hjälper industrin, och i synnerhet små och medelstora företag, att visa sin styrka. Europa ligger i framkanten av den globala utvecklingen mot en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi genom initiativen om cirkulär ekonomi, ren energi och koldioxidsnål ekonomi. Viktig möjliggörande teknik hjälper industrin att konkurrera globalt. Strategin för den digitala inre marknaden, den tillhörande strategin för digitalisering av industrin och handlingsplanen 5G för Europa hjälper företag dra nytta av ny utveckling och skapar en fungerande dataekonomi. Strategin för den inre marknaden gör det möjligt för industrin att få tillgång till en marknad med 500 miljoner konsumenter och koppla ihop sig i värdekedjor utan tullar eller tekniska hinder. Den nya kompetensagendan för Europa hjälper till att ge människorna i vår industri bättre färdigheter.

Dessa övergripande politiska åtgärder som berör alla industrisektorer kompletteras med ett antal specifika åtgärder för strategiska sektorer, däribland en rymdstrategi för att fortsatt utveckla Europas starka och konkurrenskraftiga rymdindustri, ett förslag om en europeisk försvarsfond som kommer att fungera som en katalysator för en konkurrenskraftig och innovativ europeisk försvarsindustri och ett stort antal initiativ för en ren, hållbar och konkurrenskraftig bilindustri (däribland Europa på väg-initiativet, åtgärder för att begränsa luftföroreningarna från bilar och Gear2030-åtgärden), samt ett meddelande om stål för att säkerställa att den europeiska stålindustrin kan konkurrera på världsmarknaden under rättvisa villkor. 

 

Mer information:

IP/17/3185

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar