Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Starea Uniunii 2017 – Strategia privind politica industrială: investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă

Bruxelles, 18 septembrie 2017

.

1

La 13 septembrie, în discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Vreau ca industria noastră să devină mai puternică și mai competitivă. Noua Strategie privind politica industrială pe care o prezentăm astăzi va ajuta industriile noastre să se mențină sau să se plaseze pe poziții de lider la nivel mondial în materie de inovare, digitizare și decarbonizare.

Strategia reînnoită a UE privind politica industrială reunește în cadrul unei strategii industriale cuprinzătoare toate inițiativele orizontale și sectoriale, atât pe cele noi, cât și pe cele deja lansate. Strategia clarifică, de asemenea, sarcinile care vor reveni tuturor actorilor implicați și prezintă forumurile – Ziua Industriei, eveniment anual a cărui primă ediție a avut loc în februarie 2017, și o masă rotundă la nivel înalt a sectorului industrial – care vor permite mai ales întreprinderilor din sector și societății civile să direcționeze acțiunile viitoare în cadrul politicii industriale.

Vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „Adoptând evoluțiile tehnologice, transformând investițiile în cercetare în idei de afaceri inovatoare și promovând în continuare economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și economia circulară, vom deschide calea către o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă în Europa.”

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a adăugat: „Multe dintre industriile europene se află la un punct de răscruce. Astăzi, politica industrială înseamnă a crea condițiile pentru ca industriile noastre să contribuie în continuare la asigurarea creșterii economice durabile și la crearea de locuri de muncă pentru regiunile și cetățenii noștri.”

Printre principalele elemente ale Strategiei UE privind politica industrială se numără:

  • un pachet cuprinzător de consolidare a securității cibernetice în domeniul industrial.Pachetul prevede crearea unui centru european de cercetare și competențe în materie de securitate cibernetică, care are scopul de a sprijini dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale în sectorul securității cibernetice, precum și a unui sistem de certificare la nivelul UE pentru produse și servicii, recunoscut în toate statele membre (adoptat la 13 septembrie 2017);
  • o propunere de regulament privind fluxul liber al datelor fără caracter personal, care va permite fluxul transfrontalier liber al datelor, contribuind la modernizarea industriei și la crearea unui veritabil spațiu european comun al datelor (adoptată la 13 septembrie 2017);
  • o nouă serie de măsuri privind economia circulară, inclusiv o strategie privind materialele plastice și măsuri de îmbunătățire a producției de resurse biologice regenerabile și a conversiei acestor resurse în bioproduse și bioenergie (toamna anului 2017);
  • o serie de inițiative care vizează modernizarea cadrului privind drepturile de proprietate intelectuală, printre care un raport privind funcționarea Directivei privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și o comunicare privind un cadru european echilibrat, clar și previzibil de acordare a licențelor pentru brevetele esențiale pentru standarde (toamna anului 2017);
  • o inițiativă de îmbunătățire a modului de funcționare a procedurilor de achiziții publice în UE, inclusiv un mecanism cu participare facultativă care să aducă mai multă claritate și să ofere îndrumare autorităților care planifică mari proiecte de infrastructură (toamna anului 2017);
  • extinderea agendei pentru competențe la noi sectoare-cheie ale industriei, ca de exemplu construcțiile, siderurgia, hârtia, tehnologiile ecologice și energia din surse regenerabile, producția și transportul maritim (toamna anului 2017);
  • o strategie privind finanțele sustenabile, care să direcționeze mai bine fluxurile de capital privat către investiții mai sustenabile (la începutul anului 2018);
  • inițiative privind o politică comercială echilibrată și progresistă și un cadru european pentru examinarea investițiilor străine directe care pot reprezenta o amenințare la adresa securității sau a ordinii publice (adoptate la 13 septembrie 2017);
  • o listă revizuită a materiilor prime critice, Comisia contribuind în continuare la asigurarea unei aprovizionări sigure, durabile și la prețuri accesibile pentru industria prelucrătoare din UE (adoptată la 13 septembrie 2017);
  • noi propuneri pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată, inclusiv norme mai stricte privind emisiile de CO2 pentru automobile și camionete, un plan de acțiune privind infrastructura pentru combustibilii alternativi care să sprijine implementarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice, precum și acțiuni de promovare a conducerii autonome (toamna anului 2017).

Punerea în aplicare a acestei strategii cuprinzătoare este o responsabilitate comună. Reușita sa depinde de eforturile depuse de instituțiile UE, de statele membre și de regiuni, de cooperarea dintre acestea și, mai ales, de rolul activ al actorilor din sectorul industrial.

Context

Industria europeană este puternică și și-a păstrat o poziție de lider pe piețele mondiale în multe sectoare. Industria reprezintă două treimi din exporturile UE și asigură locuri de muncă pentru 32 de milioane de persoane, 1,5 milioane din aceste locuri de muncă fiind create începând din 2013. Însă pentru a-și păstra și a-și consolida avantajul competitiv, UE trebuie să facă eforturi de modernizare importante. De aceea, industria este în centrul priorităților politice ale Comisiei. Toate politicile Comisiei vizează crearea condițiilor necesare pentru ca sectorul industrial să poată genera locuri de muncă și să stimuleze competitivitatea Europei, să promoveze investițiile și inovarea în tehnologiile curate și în tehnologiile digitale, precum și să apere regiunile și lucrătorii din Europa care sunt cei mai afectați de evoluțiile industriale.

Noile tehnologii de producție schimbă peisajul industrial al Europei și au un rol tot mai important în definirea capacității întreprinderilor europene de a concura la nivel mondial. Acestea vor crea locuri de muncă prin diverse canale, iar tehnologiile care asigură o mai mare productivitate pot aduce beneficii economiei în sens larg. De asemenea, aceste tehnologii pot avea un impact mai profund asupra naturii și disponibilității locurilor de muncă. Viitorul industriei europene va depinde de capacitatea sa de adaptare și de inovare continuă prin realizarea de investiții în noile tehnologii și prin integrarea mutațiilor provocate de digitizarea sporită și de tranziția către economia circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În același timp, concurența la nivel mondial este mai intensă decât înainte, iar beneficiile globalizării și ale progreselor tehnologice sunt distribuite inegal între societățile noastre. Comisia Juncker dorește să abordeze această problemă.

Orientările politice ale președintelui Juncker au evidențiat importanța unei industrii puternice și înalt performante pentru viitorul economiei europene. Crearea de locuri de muncă și creșterea economică prin intermediul inovării și al investițiilor se află de atunci în centrul inițiativelor-cheie ale Comisiei. Planul Juncker (Planul de investiții pentru Europa ) și uniunea piețelor de capital contribuie la mobilizarea resurselor pentru a stimula redresarea economică; sprijinul UE pentru inovare ajută industria și IMM-urile, mai ales, să își valorifice punctele forte; Europa este vârful de lance al eforturilor globale de promovare a unei economii circulare și cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin inițiativele sale privind economia circulară, energia curată și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon; tehnologiile generice esențiale ajută sectorul industrial să concureze la nivel mondial; Strategia privind piața unică digitală, care însoțește Strategia privind digitizarea industriei, și Planul de acțiune privind 5G în Europa ajută întreprinderile să profite de noile evoluții și contribuie la crearea unei economii a datelor care funcționează în mod adecvat; Strategia privind piața unică facilitează accesul industriei la o piață de 500 de milioane de consumatori și conectarea industriei la lanțuri valorice fără bariere vamale sau tehnice, iar Noua agendă pentru competențe în Europa contribuie la mai buna pregătire a persoanelor din sectorul industriei.

Aceste politici orizontale care vizează toate sectoarele industriale sunt completate de o serie de politici specifice care abordează sectoare strategice, și anume Strategia spațială, care urmărește consolidarea în continuare a sectorului spațial solid și competitiv al Europei, propunerea de creare a Fondului european de apărare, care va avea un rol de catalizator pentru o industrie a apărării europene competitive și inovatoare, o gamă largă de inițiative privind o industrie a autovehiculelor curată, durabilă și competitivă (printre care inițiativa Europa în mișcare, acțiunile de reducere a poluării aerului cauzată de autoturisme și acțiunea GEAR2030), precum și Comunicarea privind industria siderurgică, care urmărește să asigure că industria siderurgică a Europei poate concura în mod echitabil pe piețele mondiale. 

 

Informații suplimentare:

IP/17/3185

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar